ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE W PRZEDSZKOLU
W ROKU SZKOLNYM  2014/2015


Biedronki – Anna Zdunek

ZABAWY ROZWIJAJĄCE Z ELEMENTAMI METODY DOBREGO STARTU

            Głównym założeniem Metod Dobrego Startu jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. 

 


Żabki – Patrycja Robakiewicz

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

            Głównym celem zajęć jest pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych. Zajęcia będą opierały się m.in. na bezpośrednich obserwacjach przyrody, na doświadczeniach, samodzielnym poszukiwaniu informacji przez dzieci i dzieleniu się nią z kolegami/koleżankami oraz poznawaniu świata przyrody poprzez filmy, literaturę przyrodniczą itp.

 


Krasnoludki – Aldona Hinc

ABC EMOCJI

            Głównym celem programu jest uświadomienie dzieciom wartości wynikających
z poznania i zrozumienia siebie, własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób. Zajęcia składają się z 3 bloków: - Budowanie poczucia własnej wartości. – W świecie uczuć. – Ja w relacjach z drugim człowiekiem.

 


Krasnoludki – Hanna Kochanowska

„KRASNOLUDKI ŚPIEWAJĄ” – ZAJĘCIA RYTMICZNO- UMUZYKALNIAJĄCE.

            Głównym założeniem  zajęć jest rozbudzanie do muzyki i śpiewu, kształcenie poczucia rytmu, kształcenie możliwości głosowych, rozwijanie twórczej aktywności, kształcenie percepcji słuchowej, rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo – ruchowej, integracja grupy. 

 


Motylki – Małgorzata Poniewierska

ZAJĘCIA TANECZNE

            Głównym założeniem zajęć jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu. W ramach  zajęć przewiduje się naukę  tańców integracyjnych, ludowych, narodowych, klasycznych oraz zabawy przy muzyce i zabawy ze śpiewem.

 


Pszczółki – Adriana Nowicka

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE

            Rozwijanie zainteresowań dzieci z zakresu edukacji matematycznej oraz poszerzania wiadomości i umiejętności zdobytych w czasie zajęć dydaktycznych. Umożliwianie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami.

  


Biedronki – Daria Żebrowska

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

            Zajęcia służą wprowadzaniu nowych form i metod pracy z dziećmi i jednocześnie doskonalą dotychczasowe umiejętności. Prowadząc zajęcia plastyczne chcemy wykształcić naturalną potrzebę aktywności twórczej i ekspresji własnej uczestników zajęć. 

 


Mrówki – Joanna Kraus

ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI ZABAW FUNDAMENTALNYCH

            Dzieci uczą się poprzez zabawę opartą na koncepcji inteligencji wielorakiej H. Gardnera. Działania zwiększają szansę na rozwijanie u dzieci własnych indywidualnych talentów.

 


Żabki - Natalia Grabowska

ZAJĘCIA  EKSPERYMENTALNE

             Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza, a najlepszym sposobem zaspokojenia tej potrzeby są zabawy badawcze i eksperymenty, które stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Głównym celem zajęć jest poznanie podstawowych zjawisk przyrodniczo – fizycznych poprzez prowadzenie prostych doświadczeń. 

 


Motylki - Marta Dybikowska

MÓJ KRAJ, MOJE MIASTO, MÓJ DOM

            Zajęcia rozwijające z zakresu edukacji patriotycznej. Celem zajęć będzie przybliżenie i zapoznanie dzieci z regionem, a także miastem,  w którym żyjemy. Zapoznanie  z najbliższymi zabytkami, historią i tradycją naszej miejscowości  oraz naszego kraju w nawiązaniu do przekazów historycznych, opowieści, legend.  Zapoznanie z historią regionu będzie możliwe poprzez udostępnienie dzieciom materiałów dydaktycznych między innymi takich jak zdjęcia, dzięki temu każdy przedszkolak zapozna się z historycznymi miejscami danego regionu.

 


Pszczółki - Sylwia Bajerska

ZAJĘCIA MUZYCZNE

            Założeniem zajęć jest rozwijanie naturalnych zdolności dziecka i uwrażliwianie na świat dźwięków, rozwijanie umiejętności odbioru i przeżywania słuchanej muzyki, doskonalenie możliwości muzycznych dziecka. W czasie zajęć dzieci poznają nowe piosenki, które będą śpiewać indywidualnie i zespołowo, stworzą własna improwizację ruchową do słyszanej muzyki, wzbogacą słownictwo muzyczne o wybrane pojęcia.

 


Mrówki – Ewa Jagielska

ZAJĘCIA CZYTELNICZE

            Założeniem zajęć jest rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych. Poprzez kontakt z literaturą dziecko nabywa wzorów polskiej mowy, zdobywa wiedzę o otaczającym świecie, ale przede wszystkim rozwija się  u dziecka wrażliwość na żywe słowo.  W czasie zajęć dzieci poznają nowe bajki, opowiadania i wiersze oraz będą miały okazję uczestniczyć w rozmowach na temat wysłuchanego utworu, ocenić postępowanie bohatera utworu i wyciągnąć wnioski.

 

Czytany 13673 razy

Dodatkowe informacje