REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

 1. Postanowienia ogólne:

Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy, tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

 1. Podstawa prawna:

  1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

  2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z dnia 19 czerwca 2001 r. Nr. 61, poz. 624 z późn. zm.).

  3.Ustawa z dnia 29 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym art. 43 ust. 1 (Dz. U z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

  3.Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie.

   

 2. Cele i zadania świetlicy:

   

  Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

  - zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.

  - kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.

  - rozwijają zainteresowania oraz zdolności.

  - udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

  - organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.

  - współpracują ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym uczniów.

   

  Do zadań świetlicy należy:

  - organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

  - organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

  - odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

  - upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

  - rozwijanie samodzielności i samorządności;

  -  współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

  - zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

   

 3. Założenia organizacyjne:

   

  1.  Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 -17.00,

  2. Świetlica zorganizowana jest przede wszystkim dla uczniów klas  I-III szkoły

  podstawowej.

  3.Liczba uczniów mogących korzystać ze świetlicy jest ograniczona i zależy od warunków lokalowych. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci, których oboje rodzice pracują.

  4.  W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

  5. Uczniowie są odbierani ze świetlicy przez rodziców lub osoby upoważnione.

  6. Uczniowie uczęszczający do świetlicy powinni być odbierani przez

  upoważnione osoby do godziny 17.00. W przypadku powtarzających się spóźnień następuje skreślenie ucznia z listy wychowanków świetlicy.

  7. Uczniowie, którzy ukończyli 7 lat mogą opuszczać świetlicę samodzielnie za pisemną zgodą rodziców.

  8. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie wniosku  o przyjęcie do świetlicy, który wypełniają rodzice. Wniosek zawiera podstawowe dane:

  - imiona i nazwisko uczestnika;

  - datę i miejsce urodzenia;

  - adres zamieszkania;

  - czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej ;

  - informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy;

  - dane do kontaktu z rodzicami (tel. do zakładu pracy opiekunów).

  9. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

  10. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

  11. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.

  12. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

   

  5.Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy.

  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo:

  - do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;

  - do korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

  - nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),

  - dbania o porządek i wystrój świetlicy,

  - poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

  - kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela, wychowawcy,

  - przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

Czytany 982 razy

Dodatkowe informacje