INFORMACJA

Informuję, iż od 04.07.2020 r. zostanie otwarty szkolny plac zabaw. Zasady korzystania zamieszczone są poniżej.

Zasady korzystania ze szkolnego placu zabaw.
aktualizacja 05.06.2020
Zasady korzystania z boisk

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie

w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19

 • Boiska zostaną otwarte od 11.05.2020 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Obiekt jest czynny 6 dni w tygodniu:

- w dni powszednie od godziny 16:15 do godziny 19:45 - wejścia dla grup zorganizowanych wg harmonogramu.

- w soboty od godziny 10:00 do godziny 18:00 dla mieszkańców Borkowa.

 • Na obiekcie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo 2 grup po 6 osób jednocześnie. Dodatkowo do każdej grupy dopuszczalny jest 1 trener, z wyłączeniem pracowników obsługi boiska.
 • Pierwszeństwo wejścia na boiska ma grupa zorganizowana - posiadająca umowę najmu.
 • Wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego.
 • Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia).
 • Należy możliwie zachować dystans wynoszącego optymalnie odległość 2 metrów.
 • Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt oraz korzystać z niego tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.
 • Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są zobowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc
 • Szkoła zapewnia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk
 • Pracownik obsługi obiektu weryfikuje ilość uczestników,jest odpowiedzialny za dezynfekcję sprzętu oraz za przestrzeganie procedur przez osoby znajdujące się na boiskach.
 • Pracownik obsługi dezynfekuje klamki od bramki wejściowej na boisko oraz stałe elementy urządzeń sportowych po każdym użyciu, natomiast po grupie zorganizowanej dezynfekcję przeprowadzają trenerzy.
 • Minimalny odstęp czasowy między grupami wynosi 15 minut.
 • Dopuszcza się prowadzenie zajęć technicznych z piłki nożnej na boisku wielofunkcyjnym tylko i wyłącznie pod nadzorem trenera.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe po zajęciach szkolnych oraz w wyniku niedostosowania się do przepisów porządkowych.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na boisku.
 • Za wszelkie zniszczenia urządzeń znajdujących się na terenie boiska i placu szkolnego odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę.
 • Osoby, które nie zastosują się do zasad i poleceń pracowników obsługi będą usuwane z obiektu.
 • W przypadku nieprzestrzegania obowiązującego regulaminu i zasad pracownik obsługi powiadamia odpowiednie organy.
 • Regulamin korzystania z kompleksu boisk pozostaje aktualny. Niniejsze zasady są jego rozszerzeniem.
 • Zasady mogą ulec zmianie w kolejnych etapach „odmrażania sportu” zależnych od sytuacji epidemiologicznej.Lista dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Borkowie - zakładka Dokumenty -> Rekrutacja


UWAGA !


Informujemy, że od dnia 18.03.2020 r. sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Borkowie będzie nieczynny dla interesantów.

Możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny 58 306-52-71 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl


Wnioski rekrutacyjne wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 27.03.2020r :

 • w zamkniętych kopertach do skrzynki, która znajduje się w dyżurce szkolnej przy wejściu głównym;
 • przesłać skan wniosku i pozostałych dokumentów pocztą elektroniczną na adres

e-mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

Wysłanie skanu nie zwalnia z obowiązku przedłożenia oryginałów dokumentów do placówki najpóźniej do 02.04.2020 r.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz decyzji władz państwowych procedury rekrutacji mogą ulec zmianie,

o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

KOMUNIKAT

w sprawie zmian w rekrutacji

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

>>dokument do pobrania<<

KOMUNIKAT

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.