Zasady zapewnienia bezpieczeństwa

w PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W BORKOWIE

w związku z wystąpieniem COVID-19

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Publicznym Przedszkolu w Borkowie obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

1.Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W BORKOWIE, zwanego dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO, zwany dalej Dyrektorem.

2.W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3.Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00.

Dzieci mogą być przyprowadzane do placówki do godziny 8.00.

4.Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12 ( przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy izajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS).

5. Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.

6. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu pracownikowi oraz dzieckumierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik przedszkola.

7.W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.

8.Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.

9. Na tablicy ogłoszeń w szatni, w każdej sali znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

10. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

a) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;

b)Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do szatni, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;

c) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;

d)Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone jest w maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.

e) Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

Dyrektor :

  1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  2. dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
  4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
  6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  8. zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;
  9. informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.

Wychowawcy, opiekunowie:

1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

2.dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

3.wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

4.prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;

5.dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;

6.dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;

7. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

8. ustawiają leżaki do spania/odpoczynku w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie;

9. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1.Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

a. Regularnego mycia rąk wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

c.Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

d. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

e. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

f. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami

bezpieczeństwa.

g, Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

1.Ciągi komunikacyjne – myją;

2.Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

3. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

4.Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

5.Pracują w rękawiczkach.

Spożywanie posiłków

1. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach zachowując odstęp min. 1,5 m, a po zjedzeniu posiłku wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnie stołów oraz krzesła(poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

2. Posiłki dzieciom podają opiekunowie.

Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do stosowania i przestrzegania wyżej wymienionych zasad.