SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE ZA ROK SZKOLNY 2016/2017.

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowni Państwo,

W imieniu ustępującej Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Borkowie za miniony rok szkolny 2016/2017. W dniu 13 września 2016 r. na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym zostały wybrane nowe władze Rady Rodziców w następującym składzie:

Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Emilia Kaliszewska,

Z - ca Przewodniczącej Rady Rodziców - Pani Karolina Haponiuk- Talarek,

Sekretarz Rady Rodziców - Pai Katarzyna Misztal,

Skarbnik Rady Rodziców - Pani Barbara Wilińska- Romik,

Członek Rady Rodziców - Pani Sylwia Tałałaj,

Członek Rady Rodziców - Pani Magdalena Kasperska.

Do komisji rewizyjnej wybrano:

Przewodnicząca - Pani Joanna Kabulska

Członek - Pani Monika Rożak

Członek - Pani Marta Sroczyńska

Członek - Pani Agata Bloch

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 zebrania i 9 głosowań elektronicznych Rady Rodziców, na których podjęto 18 Uchwał. W zebraniach oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor mgr Beata Jaworowska oraz Wicedyrektor ds. przedszkola mgr Jolanta Zarzycka.

Realizując swoje zadania Rada Rodziców podejmowała następujące działania:

1. W celu urozmaicenia dzieciom pobytu w przedszkolu Rada Rodziców uczestniczyła w:

 • uchwalaniu zaproponowanego przez Radę Pedagogiczną - programu warsztatów, imprez i uroczystości na rok szkolny 2016/2017.
 • podejmowaniu decyzji o sposobie wyłonienia dzieci po zakończonej rekrutacji i, które dostaną się na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

2. W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Rady Rodziców:

 • kontynuowano prowadzenie księgowości przez sekretariat szkolny.
 • Miesięczną składkę ustalono w wysokości 25 zł, która była zbierana przez skarbników poszczególnych grup i składana w depozycie do sekretariatu.

3. W roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców sfinansowała lub sfinansowała następujące przedsięwzięcia:

 • sfinansowaliśmy prezenty na Mikołajki, Zajączka, wycieczki grupowe oraz różnego rodzaju warsztaty edukacyjne.
 • współ uczestniczyliśmy w kosztach Balu Karnawałowego i festynu rodzinnego.
 • pokryliśmy koszty związane z zakupem nagród za udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach.
 • sfinansowaliśmy warsztaty, imprezy, uroczystości, zgodnie z przedstawionym programem, dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy pamiątkowe zdjęcia grupowe na zakończenie roku 2016/2017.

4. Ponadto:

 • Rada Rodziców aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach i uroczystościach przedszkolnych takich jak: konkurs " Małych form teatralnych"; zakończenie roku szkolnego.
 • W ramach dobrej współpracy z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym administracyjnym, na bieżąco załatwialiśmy wszelkie sprawy.

5. Uwagi końcowe:

Działalność finansowa stanowiła dominującą sferę pracy Rady Rodziców. Składka miesięczna na Radę Rodziców wynosiła 25 zł i była dobrowolna. Dlatego aby móc na bieżąco finansować założone warsztaty i uroczystości zwracaliśmy się z apelem do wszystkich rodziców o regularne i terminowe wpłaty. Dziś mówimy dziękujemy, bo w minionym roku szkolnym konto Rady Rodziców zasilone zostało przez wpłaty rodziców w łącznej kwocie 40700,99 zł, Staraliśmy się dysponować funduszami rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą prawa i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały w równym stopniu do każdej grupy przedszkolaków. Na chwilę obecną na koncie pozostało 6224,29 zł jednak pozostają w trakcie realizacji uchwały nr.15/2017; 16/2017; 17/2017 i 18/2017 dotyczące bieżących uroczystości oraz organizacji roku przedszkolnego 2017/2018.

6. Szczegółowe informacje finansowe zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok szkolny 2016/2017 sporządzonym przez Skarbnika Rady Rodziców Panią Barbarę Wilińska Romik - stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania. Sprawozdania te zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce informacje dla Rodziców.

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice

Rada Rodziców pragnie podziękować Pani Dyrektor mgr Beacie Jaworowskiej, Wicedyrektor mgr Jolancie Zarzyckiej za owocną współpracę w roku szkolnym 2016/2017. Dziękujemy za obecność na zebraniach, za serdeczność, za cierpliwość, za zaufanie, a przede wszystkim za trafne podpowiedzi.

Ciepłe słowa podziękowania przekazujemy pod adresem tych rodziców, którzy zakończyli swoją pracę w Radzie, bo dzieci przeszły pod skrzydła szkoły. Dziękujemy za wspólne działanie i poświęcony czas.

Dziękujemy również Pani Emilii i Pani Sandrze z sekretariatu – które czuwały nad naszymi finansami.

Z poważaniem,

Rada Rodziców

Borkowo, dnia 15 września 2017 r.

Ubezpieczenie uczniów i dzieci w roku szkolnym 2017/2018


Rada Rodziców informuje, iż na rok szkolny 2017/2018 spośród nadesłanych ofert ubezpieczenia NNW Szkolnego z różnych Towarzystw, proponuje indywidualne ubezpieczenie w firmie InterRisk Szkolne Edu Plus. Wydaje się nam ono najkorzystniejsze dla naszych dzieci.


Składka roczna wynosi 30 zł, dla sportowców 36 zł (dla dzieci uczestniczących w pozaszkolnych klubach i organizacjach sportowych). Istnieje możliwość (Za dopłatą 6 zł) skorzystania z usługi TELEMEDYCYNA, polegającej na 12 konsultacjach z lekarzem internistą, pediatrą lub dietetykiem Dostępnych przez wideo-rozmowę, chat lub telefon codziennie pomiędzy godz. 8 a 22.

Deklaracje chętnych osób do ubezpieczenia dziecka zbierane będą na najbliższym zebraniu z rodzicami.

Składka płatna jest u skarbników grup w dniu zebrania lub do dnia 10 października b.r.

Jednocześnie informujemy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej (NNW) jest dobrowolną umową zawieraną WYŁĄCZNIE z woli rodziców.

Poniżej znajdą Państwo informacje o ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz tabelę norm uszczerbku na zdrowiu.

1. Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS >>pobierz<<

2. Tabela norm uszczerbku na zdrowiu >>pobierz<<

3. Informacja o ubezpieczeniu uczniów >>pobierz<<

Opiekun ubezpieczonego:
Paweł Damecki; Kancelaria Brokerska
ul. Ketlinga 8, 83-050 Łapino
tel. 58 300 02 18, kom. 795 578 778


Z poważaniem
Rada Rodziców


_________________________________________________________________________________________________________________________

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek - Piątek

od 07:00 do 15:00


Nasze Przedszkole podjęło współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną AKADEMIA ROZWOJU w Pruszczu Gdańskim.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą .


WYPRAWKA DLA 3-LATKÓW 2017/2018

aktualizacja w dniu 19.06.2017

WYPRAWKA DLA 4-5-LATKÓW 2017/2018

aktualizacja w dniu 19.06.2017

WYPRAWKA DLA 6-LATKÓW 2017/2018

aktualizacja w dniu 19.06.2017


ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA

Nieobecności dzieci uczęszczających i korzystających z posiłków w przedszkolu, proszę zgłaszać:

Odpisy za posiłki będą uwzględniane od następnego dnia po zgłoszeniu.


KONTO BANKOWE ZA WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU:

51 8335 0003 0119 4351 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim


KONTO BANKOWE ZA POBYT W PRZEDSZKOLU :

80 8335 0003 0119 4351 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim


CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest czynne od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. oprócz dni ustawowo wolnych (soboty, niedziele i święta) w godz. 600- 1700.

Przerwa wakacyjna trwa od 01.07. 2018 r. do 31. 07. 2018 r. W tym czasie przedszkole jest nieczynne

Kontakt – szkolawborkowie@poczta.onet.pl


TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

19.09.2017 r. godz.17.00

21.11.2017 r. godz.17:00

24.04.2018 r. godz.17.00


Psycholog

Jolanta Zarzycka

psycholog.zarzycka@gmail.com


OGŁOSZENIE

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola ZSP w Borkowie uchwaliła na rok szkolny 2016/2017 wpłatę miesięczną w wysokości 25 zł.
Wpłaty należy dokonać: we wrześniu do 30.09.2016r.; w następnych miesiącach do 15-tego dnia każdego miesiąca (do czerwca włącznie).
Pieniądze zbierają przedstawiciele Rady Rodziców w każdej grupie.


Skład Rady Rodziców
w Publicznym Przedszkolu ZSP w Borkowie

radarodzicowborkowo@wp.pl


Przewodnicząca: Emilia Kaliszewska (gr. Krasnoludki)
Z-ca Przewodniczącej: Karolina Haponiuk-Talarek (gr.Poziomek)
Skarbnik: Barbara Wilińska-Romik (gr. Sówki)
Sekretarz: Katarzyna Misztal (gr. Biedronek)
Członek: Sylwia Tałałaj (gr. Pszczółek)
Członek: Magdalena Kasperska (gr. Jagódki)

Pozostali przedstawiciele Rady Rodziców:

Marta Majewska (gr. Poziomek), Marta Sroczyńska (gr. Jagódek), Anna Młyńska (gr. Żabek), Joanna Kabulska (gr. Krasnoludków), Joanna Hazeńska (gr. Krasnoludków), Monika Rożak (gr. Pszczółek), Agata Bloch (gr. Motylków), Marek Wałczyk (gr. Żabek), Robert Paliło (gr. Sówki), Dariusz Węglarski (gr. Motylków), Radosław Owsiany (gr. Biedronek)

W roku szkolnym 2017/2018
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I
aktualizacja w dniu 10.10.2017

PLAN LEKCJI - KL. II - III
aktualizacja w dniu 10.10.2017

PLAN LEKCJI - KL. IV - VI
aktualizacja w dniu 10.10.2017

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP