DOKUMENTY PRZEDSZKOLA - statut

DOKUMENTY PRZEDSZKOLA

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BORKOWIE

aktualizacja 20.11.2018

REGULAMIN USTALANIA I DOKONYWANIA OPŁAT ZA WYŻYWIENIE I KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W BORKOWIE

aktualizacja 06.07.2018

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE

aktualizacja 17.01.2018

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 17.01.2018

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 25.02.2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 30.09.2016

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 30.09.2016

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 09.09.2014

„Kodeks Przedszkolaka” czyli normy i zasady obowiązujące
w Publicznym Przedszkolu w Borkowie

aktualizacja w dniu 24.09.2014

PROCEDURY

 1. PROCEDURA DOTYCZĄCA MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA
 2. PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPADKU ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA DZIECKA
 3. PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA ZŁEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 4. PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI
 5. PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPADKU, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZNAJDUJĄ SIĘ NIEBEZPIECZNE PRZEDMIOTY I RZECZY ORAZ NIESPRAWNE LUB USZKODZONE
 6. PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ, WSZAWICY
 7. PROCEDURA DOTYCZĄCA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM
 8. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA ZDARZENIE WYPADKOWEGO UCZNIA
 9. PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK
 10. PROCEDURA DOTYCZĄCA BRAKU NAWYKÓW SYGNALIZOWANIA POTRZEB FIZJOLOGICZNYCH
 11. PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO CHCE ODEBRAĆ OSOBA WSKAZUJĄCA NA SPOŻYCIE ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, BĄDŹ WYKAZUJĄCA ZACHOWANIA AGRESYWNE, NIEBĘDĄCA W STANIE ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWA
 12. PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI, WOLNYM ZWIĄZKU LUB KOLEJNYM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM
 13. PROCEDURA DOTYCZĄCA SYTUACJI, GDY DZIECKO NIE ZOSTANIE ODEBRANE Z PRZEDSZKOLA
 14. PROCEDURA OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE
 15. PROCEDURA UDZIELANIA UCZNIOM NIEPOSIADAJĄCYM OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU
 16. PROCEDURA UDZIELANIA W PRZEDSZKOLU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM POSIADAJĄCYM OPINIĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 17. PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM POSIADAJĄCYM ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
 18. PROCEDURY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZYPADKU DZIECI POSIADAJĄCYCH OPINIĘ O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA

REGULAMINY

 1. REGULAMIN WYCIECZEK, WYJŚĆ NA PLAC ZABAW ORAZ ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH POZA TERENEM PRZEDSZKOLA
 2. REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
 3. REGULAMIN PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W BORKOWIE
 4. REGULAMIN WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY/PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE

W roku szkolnym 2019/2020
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI
obowiązuje od 10.02.2020 r.BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP