INNOWACJE

realizowane w roku szkolnym 2020/2021


Innowacja pedagogiczna pt. „Smaczna matematyka”

autorstwa mgr Beaty Jaworowskiej prowadzona w grupie Poziomek przez mgr Ewę Młynarczyk

Innowacja skierowana jest do dzieci 5-letnich i zakłada realizację treści matematycznych przez samodzielne przygotowywanie zdrowych potraw. Głównym założeniem innowacji jest ukazanie atrakcyjności matematyki, wskazanie jej praktycznego zastosowanie w życiu codziennym, rozwijania logicznego rozumowania. Poprzez udział w zajęciach kształtowane będą wśród dzieci nawyki smakowe i żywieniowe, dzieci będą również uczyć się kulturalnego spożywania posiłków. Zajęcia mają na celu zaktywizowanie dzieci do samodzielnego poszukiwania, odkrywania drogą doświadczeń, rozwiną ich sferę emocjonalną, społeczną, fizyczną i poznawczą. Rodzice będą proszeni o pomoc przy organizowaniu w/w zajęć.

Realizowana od września 2017r.


Innowacja ,, Uczymy dzieci programować- giganci programowania”

autorstwa mgr Magdaleny Kukiełki

Prowadzona jest we wszystkich grupach dzieci 6-letnich. Jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u dzieci uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

Realizowana od września 2019r.


Innowacja „Tanecznym krokiem poznaję siebie i świat”

autorstwa Natalii Janta

Założeniem innowacji jest wprowadzenie zajęć tanecznych, realizowanych w grupie 6- latków (Motylki). Działania te mają na celu wspieranie rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego dziecka, a także promowanie aktywności fizycznej i zachęcanie do ruchu. Przygotowany program jest zorientowany na pobudzanie kreatywności, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie zdolności motorycznych oraz indywidualnych zainteresowań tanecznych. W ogólnym ujęciu działania mają postać popularnej i atrakcyjnej formy tanecznej typu Zumba Kids, która dzięki uniwersalnemu charakterowi form tanecznych cieszy się dużą popularnością.


Innowacja "Savoir-vivre każdy przedszkolak wie jak zachować trzeba się"

autor mgr Dorota Formela

“Savoir-vivre - każdy przedszkolak wie jak zachować trzeba się” to innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji kulturalno-społecznej skierowana na wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. Codzienne życie dorosłych jak i dzieci wymaga różnorodnych umiejętności i wiedzy ułatwiającej przebywanie w społeczeństwie. Wczesna edukacja w tym zakresie zagwarantuje iż nauczane treści staną się nawykiem, nad którym dziecko nie będzie się zastanawiać. Ponadto uczenie dzieci zasad savoir – vivre sprawi, że w przyszłości będą lepiej postrzegane przez innych i łatwiej im będzie nawiązać znajomości, przyjaźnie. Będą również pozytywnie oceniane przez innych.


Innowacja pedagogiczna pt. „ Fleciki – nauka gry na instrumencie”

Autor mgr Paulina Kubiś

Niniejsza innowacja ma na celu nauczenie dzieci opanowania gry na instrumencie – flet prosty. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do poszerzenia wiedzy w zakresie instrumentów, doskonalić wrażliwość estetyczną, muzyczną. Dodatkowo rozwijać motorykę małą, słuch muzyczny oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Innowacja „Fleciki- nauka gry na instrumencie” jest odpowiedzią na rozwijanie u dzieci możliwości nauki gry na instrumencie, oprócz tych, które są dostępne w pomocach dydaktycznych przedszkola
( np. trójkąty, kastaniety, tamburyn). Jest to także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla przedszkolnego etapu edukacyjnego - 4.7 –(…) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku;(…).

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz gotowości szkolnej, zauważono, że uczniom najbardziej brakuje możliwości doskonalenia sprawności manualnej oraz rozwijania motoryki małej, co w przyszłości rzutuje na problemy grafomotoryczne dziecka.


PROJEKTY

realizowane w roku szkolnym 2020/2021


Ogólnopolski Projekt Edukacyjna “Z kulturą mi do twarzy”

koordynator mgr Dorota Formela

Celem projektu jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.


Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

“KREATYWNY PRZEDSZKOLAK KREATYWNE DZIECKO”

koordynator mgr Dorota Formela

Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty. Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości, koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy.


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „ Emocja”

Realizowany w grupach 0 Motylki, Biedronki, Żabki, Pszczółki

Celem projektu jest kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności, rozbudzaniem w dzieciach wiary w siebie oraz we własnych możliwości. Wychowanie do takich wartości jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Podczas realizacji projektu dzieci uczą się, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy. Eliminowane są również zachowania agresywne w stosunku do inności.
Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2020/2021, w którym nauczyciele przeprowadzają 5 modułów: Kreatywność, Wyobraźnia, Moc Słów, Równość, Oswajanie strachu.


Ogólnopolska Akcja ”Zdrowo i Sportowo”

Koordynator mgr Paulina Kubiś

Akcja ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród najmłodszych dzieci . Odbiorcami akcji są nie tylko nauczyciele i wychowawcy ale także rodzice i opiekunowie dzieci. Akcja Zdrowo i Sportowo uczy, że :zdrowe dzieci to zdrowi dorośli, aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu, zdrowe nawyki trwają całe życie, aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji, zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

Ogólnopolska Akcja „ Zdrowo i sportowo” w edycji 2020/2021 została objęta Honorowym Patronatem Ministerstwa Sportu.


INNOWACJE

realizowane w roku szkolnym 2019/2020


Innowacja„Urodzinki bez cukierka”

autorstwa mgr Sylwii Rycharskiej

Innowacja zakłada wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania poprzez świętowanie urodzin dzieci bez tradycyjnego częstowania kolegów i koleżanek cukierkami itp. Jako nauczyciel i wychowawca chciałabym zachęcić uczniów i ich rodziców do poszukiwania innych pomysłów na świętowanie urodzin i innych uroczystości niż częstowanie słodyczami. Przy współpracy z rodzicami możemy wykonywać proste zdrowe przekąski takie jak sałatka owocowa/warzywna czy przygotowywać zdrowe zamienniki słodyczy.


Innowacja „Robocik DOC wprowadza w tajniki polskiej mowy”

autorstwa mgr Adriany Nowickiej

Innowacja została stworzona dla dzieci cudzoziemskich, uczęszczających do polskiego przedszkola, które są w trakcie nauki lub dopiero rozpoczynają naukę w placówce edukacyjnej i nie znają języka. . Głównym celem innowacji jest atrakcyjny sposób nabywania umiejętności i sprawności językowej dzieci uczących się języka polskiego jako obcego oraz drugiego Dzięki mówiącemu robocikowi edukacyjnemu Doc dziecko poznaje język polski: słownictwo i zwroty oraz formy wypowiedzi wykorzystywane w codziennej komunikacji. Doc uczy słówek oraz wprowadza dziecko w codzienne sytuacje w przedszkolu, w domu, w sklepie, w zabawie, a także przybliża wiedzę o polskich zwyczajach i tradycjach. Całość innowacji odwołuje się do zabawy jako podstawowej formy aktywności dziecka.PROJEKTY

realizowane w roku szkolnym 2019/2020


Projekt edukacyjny z zakresu edukacji plastycznej oraz edukacji muzycznej „WEHIKUŁ SZTUKI”

autorstwa mgr Sylwii Rycharskiej

Dzieci w uporządkowany sposób zapoznają się z historią wybitnych dzieł, poznają artystów, przyglądają się stylom i kierunkom w malarstwie i muzyce.Będą to zajęcia, na których podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki łączy się z pracą plastyczną. W zależności od epoki, od przedstawionego obrazu czy utworu muzycznego wybierane są techniki i środki wyrazu artystycznego, które pozwolą zbliżyć się do oryginału lub tylko nim się zainspirować.


Międzynarodowy Projekt Czytelniczy “Magiczna Moc Bajek”

koordynator mgr Dorota Formela

Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić nauczyciel lub rodzic w procesie wychowania. Dlatego jednym z zadań przedszkola jest m.in. rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Poprzez utożsamienie się z bohaterem, dzieci są w stanie przepracować różne, trudne dla siebie sytuacje, poradzić sobie z przykrymi emocjami. Nabywają nowych umiejętności społecznych i emocjonalnych, łatwiej im identyfikować swoje przeżycia. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Projekt jest realizowany w grupach : Krasnoludki, Jagódki, Poziomki i Sówki.


Projekt edukacyjny "Poznajemy zawody"

autorstwa mgr Eweliny Szarmach-Pomaski

Projekt jest odpowiedzią na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, którego realizację rozpoczynamy już na etapie edukacji przedszkolnej. Podczas zajęć dzieci mają możliwość zapoznania się z jednym z dziesięciu zawodów, poznają fachowe słownictwo, dowiadują się ciekawostek. Poprzez zabawy, quizy i krzyżówki poszerzają swoją wiedzę o danym zawodzie. Projekt edukacyjny "Bezpieczny przedszkolak" (skierowany do dzieci 6-letnich). Założeniem projektu jest wdrożenie dzieci do rozwijania u siebie możliwości psychospolecznych, właściwej komunikacji, radzenia sobie z trudnościami, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo.


Projekt edukacyjny "Przedszkolak i emocje"

autorstwa mgr Eweliny Szarmach-Pomaski

Wiele dzieci w wieku przedszkolnym ma trudności w sferze emocjonalnej. Zwłaszcza dla dzieci 6-letnich obszar emocjonalny jest bardzo ważny, ze względu na czekające je zmiany - pójście do szkoły. Tylko dziecko, które rozpoznaje i w sposób prawidłowy wyraża swoje emocje i potrzeby może w pełni wykorzystać swoje możliwości intelektualne i nawiązać właściwe relacje z rówieśnikami.


Projekt edukacyjny "Z muzyką i tańcem przez Polskę"

autorstwa mgr Eweliny Szarmach-Pomaski

Projekt z zakresu zdobywania wiedzy o Polsce, mający na celu zapoznanie dzieci z dziedzictwem kulturowym naszego kraju. Specyfika okresu przedszkolnego, kiedy to dziecko w sposób naturalny jest nastawione na poznawanie tego, co je otacza, sprzyja realizowaniu tematyki z zakresu edukacji regionalnej. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości młodego człowieka, a stopniowe zapoznanie dzieci z tradycjami i obyczajami służy rozwijaniu u nich tożsamości lokalnej i narodowej.


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 07.09.2020 r.

klasy I-III

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP