KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp.

Nazwa

Osoba prowadząca

Grupa docelowa

Rodzaj kółka

oraz cele

1.

Wesoła matematyka

Dorota Formela

4-latki

-rozwijanie kompetencji matematycznych,

-kształtowanie wyobraźni dziecięcej,

- rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości,

-rozwijanie umiejętności analizowania danych, porównywania, uogólniania.

2.

Mali badacze

Natalia Mularczyk

4 - latki

- rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem, eksperymentowanie i obserwowanie praw fizyki.

3.

Szachy

Anna Nadratowska

6-latki

-rozwijanie logicznego myślenia poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań strategiczno – taktycznych,

-wyzwalanie aktywności twórczej poprzez samodzielną kreację wydarzeń na szachownicy.

4.

Poznajemy zmysły poprzez zabawy badawcze

Joanna Kraus

6 latki

-wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

cel badawczy: poznawanie otaczającego świata za pomocą zmysłów,

przybliżenie i zapoznanie dzieci z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi zmysłów, którymi posługuje się człowiek.

5.

“Po prostu tańcz”

Patrycja Jeske

5-6 latki

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju ruchu,

- nauka pracy zespołowej, powtarzania odpowiednich czynności, kształtowanie poczucia rytmu, słuchu, płynności ruchu, poprawa koordynacji ruchowej i pamięci ruchowo - tanecznej, pokazanie różnorodnych form i styli tanecznych.

6.

“Scottie Go”

Marta Dębska

6-latki


-doskonalenie umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, rozwijanie intuicji algorytmicznej,
- wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.

7.

Mali badacze - doświadczenia i eksperymenty.

Daria Żebrowska

5-latki

- rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

8.

Mały Europejczyk

Sylwia Bajerska

5-latki

-tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur

9.

Doświadczalni

Kalina Ochocińska

6- latki

- rozbudzanie ciekawości dzieci otaczającym światem, kształtowanie umiejętności prowadzenia doświadczeń, eksperymentowania oraz wnioskowania na ich podstawie.

10.

“Rurkę mam, pięknie gram”

Beata Łopuska

6- latki

-wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę odnośnie sposobów gryna Bum Bum Rurkach,

-tworzenie improwizacji rytmicznych i rytmiczno- ruchowych, osłuchanie z nazwami solmizacyjnymi gamy, swobodne eksperymentowanie z rytmem, dźwiękiem, ruchem i muzyką.

11.

Ekologia dla przedszkolaka,,Ekoskrzaty’’

Anna Żelazna

6-latki


-ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka,

- kształtowanie szacunku dla przyrody,

- poznanie i wzbogacenie wiedzy dzieci na temat wybranych roślin i zwierząt,

- kształtowanie podstawowych zasad ochrony środowiska.

12.

Gry i zabawy matematyczno-przyrodnicze

Agnieszka Pietrzykowska

3 latki

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematyczno-

przyrodniczych;

stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu

kompetencji matematycznych w toku zabawy;

- kształtowanie odporności emocjonalnej niezbędnej do

radzenia sobie z zadaniami o charakterze

matematycznym;

budzenie zainteresowania przyrodą

– kształtowanie pożądanych postaw przyrodniczych

– wyrabianie postaw proekologicznych

– budzenie pasji

– dostarczenie wiadomości na tematy przyrodnicze;

– wyrobienie nawyku obserwacji przyrody;

– uczenie właściwego zachowania się w parku, w lesie, w sadzie, w kąciku przyrody itd.;

– prowadzenie zabaw badawczych celem zgłębiania wiedzy przyrodniczej i wytwarzaniem zaciekawienia i zainteresowania ;

– wdrażanie do zdrowego stylu życia;

13.

Smyki kodują

Ewelina Szarmach-Pomaska

6-latki

- rozwijanie umiejętności niezbędnych w przyszłej nauce programowania w szkole podstawowej.

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

14.

Angielskie piosenki i

rymowanki

Ewelina Szmigielska

6-latki

-rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci,

- prezentowanie talentów wokalnych, jednocześnie rozwijanie umiejętności językowych

-wspomaganie wszechstronnego rozwoju

-pokonywanie barier związanych z tremą sceniczną

15.

Tańcz i baw się

Małgorzata (Joanna) Węgrzyn- Kucharek

5-6 latki

-rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań

tanecznych uczniów.

-zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

-kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, wyobraźni

twórczej oraz wrażliwości

na piękno i dźwięk.

-wyrabianie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, gibkości i płynności ruchów.

-wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

W roku szkolnym 2018/2019
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I-III
aktualizacja w dniu 05.10.2018

PLAN LEKCJI - KL. IV-VII
aktualizacja w dniu 05.10.2018

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP