Zasady bezpieczeństwa

w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

w

Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie

Obowiązki dyrektora placówki

 • Dyrektor dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego.
 • Dyrektor placówki współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Organizuje pracę pracowników szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego
  w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 • Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji
  od rodziców, o liczbie dzieci, które będą uczęszczały do szkoły i zadeklarowanych godzinach pobytu.
 • Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 • Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi: fartuch ochronny, maseczka medyczna, rękawiczki jednorazowe.
 • Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuchy oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni).
 • Udostępnia pracownikom i zapoznaje ich z kartami charakterystyki stosowanych
  w szkole środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni.
 • Dopilnuje, aby w przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 • W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zapewnia dostęp do mydła.

Obowiązki pracowników

 • Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń.
 • Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 • Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 • Nauczyciele pracują zdalnie realizując kształcenie na odległość za wyjątkiem:
 • Do obowiązków nauczyciela opiekującego się dziećmi w klasach 1-3 należy w szczególności:
 • Pracownicy obsługi pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu i do ich obowiązków należy w szczególności:
  • usuwanie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany;
  • wietrzenie sal, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę;
  • bieżąca dezynfekcja toalet po każdym użyciu;
  • wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;
  • dezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia i siedziska krzeseł;
  • dokonywanie pomiaru temperatury dzieciom przy wejściu do szkoły;
  • odbieranie dziecka z klas 1-3 od rodzica i odprowadzanie go do sali pod opiekę nauczyciela i analogicznie podczas odbierania dziecka ze szkoły;
  • odizolowanie dziecka klas 1-3 do właściwego pomieszczenia w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
 • Do obowiązków pracowników kuchni należy w szczególności:
  • rygorystyczne przestrzeganie warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia;
  • utrzymywanie odległości dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy;
  • stosowanie środków higieny osobistej w postaci fartuchów oraz rękawiczek;
  • szczególnie staranna dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;
  • gruntowne dezynfekowanie powierzchni, sprzętów i pomieszczeń zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni po zakończonej pracy;
  • dochowanie dbałości przez kierownika magazynu o czystość magazynu spożywczego, do którego wstęp do magazynu ma tylko on i wydawanie towaru wystawiając go na stoliku koło magazynu;
  • dochowanie dbałości przez kierownika magazynu o higieniczny odbiór towaru od dostawców i zwracanie uwagi by dostawca nie wchodził na teren stołówki.
 • świadczenia opieki nad dziećmi klas 1-3, które zostały przyprowadzone przez rodziców nie mających możliwości pogodzenia pracy z opieką
  w domu;
 • prowadzących od 18 maja br. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów zgłoszonych przez rodziców wg ustalonego harmonogramu;
 • prowadzących od 25 maja br. konsultacje dla uczniów klas ósmych zgodnie
  z ustalonym harmonogramem;
 • prowadzących od 1 czerwca br. konsultacje dla uczniów klas 4-7 zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Obowiązki rodziców

Do obowiązków rodziców należy w szczególności:

1)zapoznanie się z niniejszymi zasadami przed decyzją o przyprowadzeniu dziecka do szkoły;

2)przekazywanie telefonicznie do wychowawcy lub poprzez e-dziennik informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły;

3)nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

4)zmierzenie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły,

a jeśli temperatura ciała wynosi 37 ºC i powyżej, pozostanie w domu;

5)regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu i ust;

6)zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

7)nie pozwalanie dzieciom na przynoszenie do szkoły zbędnych przedmiotów, zabawek;

8)informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego;

9)niezwłoczne odbieranie telefonów z szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym

 • Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego szkoła pracuje
  w godz. 7.00 – 17.00.
 • Liczba osób w jednej sali zostaje obliczona na podstawie zaleceń GIS, gdzie minimalna powierzchnia na jedną osobę wynosi 4 m2, maksymalna liczba dzieci w klasie to 12 uczniów.
 • Rodzic jest zobowiązany zadeklarować przyprowadzenie dziecka do szkoły wychowawcy co najmniej na dwa dni wcześniej do godziny 1000, do wychowawcy klasy.
 • W przypadku, gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci na dany dzień, wychowawca informuje rodzica o braku miejsc.
 • W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem szkoły z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach
  co najmniej 2 m oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, które ukończyło 4 lata również ma założoną maseczkę.
 • Na teren budynku szkoły wpuszczane jest tylko dziecko (rodzic lub osoba upoważniona pozostaje w dyżurce szkoły).
 • Dziecko odbierane jest przez pracownika szkoły (między pracownikiem a rodzicem musi być zachowana odległość co najmniej 2 metrów z zastosowaniem środków ochronnych (maseczka, rękawiczki jednorazowe).
 • Po przejęciu dziecka pracownik mierzy mu temperaturę. W przypadku uczniów klas 4-8 korzystających z zajęć rewalidacyjnych lub konsultacji uczeń ma obowiązek zdezynfekować dłonie w wydzielonej strefie i podlega mierzeniu temperatury przez nauczyciela, z którym ma zajęcia.
 • Rodzic lub osoba upoważniona czeka na wynik pomiaru temperatury dziecka.
  Jeśli temperatura dziecka jest wyższa niż 37 ºC zabiera je ze sobą do domu.
 • Rodzic odbierający dziecko oczekuje w wydzielonej strefie (dyżurka) a pracownik szkoły informuje wychowawcę o przybyciu rodzica. Pracownik szkoły odprowadza dziecko do rodzica.
 • Szkoła nie organizuje wyjść poza jej teren.
 • W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu na terenie szkoły.

Higiena i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni oraz innych przedmiotów

 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw
  i po skorzystaniu z toalety.
 • Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych tj.: poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia krzesełek i siedziska, włączniki.
 • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego
  do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy obsługi powinni być zaopatrzeni
  w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta
  i nos, a także fartuchy z długim rękawem do użycia go w razie konieczności
  np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka.
 • Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci będą pozostawione na stoliku przy wejściu do klasy i zdezynfekowane na koniec dnia. Książki, gry zostają odłożone na tydzień do kartona.

Zasady bezpiecznego wydawania posiłków

 • Wszystkie posiłki dla dzieci przebywających w placówce, są przygotowywane w szkolnej kuchni.
 • Organizacja żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz dodatkowo wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym zachowania odległości pomiędzy stanowiskami pracy, a w przypadku braku takiej możliwości przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej, częstego odkażania dłoni oraz szczególnie drobiazgowego utrzymania wysokiej higieny powierzchni, sprzętów i dezynfekcji stanowisk pracy.
 • Obiad wydawany jest o godzinie 12.30. Po posiłku dezynfekowane są blaty stolików i krzesła.

W roku szkolnym 2019/2020
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


obowiązuje od 04.05.2020 r.

klasy I-III (aktualizacja 01.06.2020)

klasy IV-VIIIPLAN LEKCJI
obowiązuje od 10.02.2020 r. (archiwum)BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP