ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ MIESZKAŃCÓW BORKOWA

Z BOISK SZKOLNYCH

 • Boiska dla mieszkańców Borkowa otwarte są w soboty od godz. 10:00 do 18:00.
 • Wejście na obiekt od ulicy Akacjowej.
 • Pracownik obsługi weryfikuje ilość wchodzących.
 • Na każde boisko może wejść jednocześnie 14 osób.
 • Udostępnienie boisk odbywać się będzie w wyznaczonych godzinach:
 1. 10:00 - 10:45
 2. 11:00 -11:45
 3. 12:00 -12:45
 4. 13:00 -13:45
 5. 14:00 - 14:45
 6. 15:00 - 15:45
 7. 16:00 -16:45
 8. 17:00 -17:45
 • W przypadku braku chętnych pobyt może zostać przedłużony po obowiązkowej15 min. przerwie o kolejne 45 min.6.
 • Dzieci do lat 13 mogą przebywać na boisku wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 • Wszystkie osoby przebywające na boisku zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu boiska i Zasad korzystania z boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.Zasady korzystania z boisk

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie

w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19

 • Boiska zostaną otwarte od 11.05.2020 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Obiekt jest czynny 6 dni w tygodniu:

- w dni powszednie od godziny 16:15 do godziny 19:45 - wejścia dla grup zorganizowanych wg harmonogramu.

- w soboty od godziny 10:00 do godziny 18:00 dla mieszkańców Borkowa.

 • Na obiekcie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo 2 grup po 6 osób jednocześnie. Dodatkowo do każdej grupy dopuszczalny jest 1 trener, z wyłączeniem pracowników obsługi boiska.
 • Pierwszeństwo wejścia na boiska ma grupa zorganizowana - posiadająca umowę najmu.
 • Wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego.
 • Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia).
 • Należy możliwie zachować dystans wynoszącego optymalnie odległość 2 metrów.
 • Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt oraz korzystać z niego tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.
 • Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są zobowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc
 • Szkoła zapewnia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk
 • Pracownik obsługi obiektu weryfikuje ilość uczestników,jest odpowiedzialny za dezynfekcję sprzętu oraz za przestrzeganie procedur przez osoby znajdujące się na boiskach.
 • Pracownik obsługi dezynfekuje klamki od bramki wejściowej na boisko oraz stałe elementy urządzeń sportowych po każdym użyciu, natomiast po grupie zorganizowanej dezynfekcję przeprowadzają trenerzy.
 • Minimalny odstęp czasowy między grupami wynosi 15 minut.
 • Dopuszcza się prowadzenie zajęć technicznych z piłki nożnej na boisku wielofunkcyjnym tylko i wyłącznie pod nadzorem trenera.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe po zajęciach szkolnych oraz w wyniku niedostosowania się do przepisów porządkowych.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na boisku.
 • Za wszelkie zniszczenia urządzeń znajdujących się na terenie boiska i placu szkolnego odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę.
 • Osoby, które nie zastosują się do zasad i poleceń pracowników obsługi będą usuwane z obiektu.
 • W przypadku nieprzestrzegania obowiązującego regulaminu i zasad pracownik obsługi powiadamia odpowiednie organy.
 • Regulamin korzystania z kompleksu boisk pozostaje aktualny. Niniejsze zasady są jego rozszerzeniem.
 • Zasady mogą ulec zmianie w kolejnych etapach „odmrażania sportu” zależnych od sytuacji epidemiologicznej.

W roku szkolnym 2019/2020
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


obowiązuje od 04.05.2020 r.

klasy I-III (aktualizacja 01.06.2020)

klasy IV-VIIIPLAN LEKCJI
obowiązuje od 10.02.2020 r. (archiwum)BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP