Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkowie ogłasza nabór na stanowisko:


asystent nauczyciela


Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie

80-180 Gdańsk, ul. Akacjowa 2

Tel. 058-306-52-71

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Termin rozpoczęcia pracy: od zaraz.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (K.P.)

Wymiar czasu pracy:1 etat (40 godz. tyg.)

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowanego stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej,
 • Posiadane przygotowanie pedagogiczne,
 • Dodatkowe kwalifikacje np. edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, logopedia, oligofrenopedagogika, terapia.
 • Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne,

Wymagania dodatkowe:

 • Wysoka kultura osobista,
 • Operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,
 • Umiejętność nawiązywania serdecznych kontaktów z dziećmi,
 • Zaświadczenie o odbytym kursie z pierwszej pomocy przedmedycznej,

Zakres obowiązków:

 • Pomoc i wsparcie nauczycielowi,
 • Opieka nad dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Wykonywanie zadań wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela,

Wymagane dokumenty:

 • CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.)”,
 • List motywacyjny,
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego


CV prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz. od 7:00 – do 15:00 lub mailowo: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl


W roku szkolnym 2017/2018
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I
aktualizacja w dniu 10.10.2017

PLAN LEKCJI - KL. II - III
aktualizacja w dniu 10.10.2017

PLAN LEKCJI - KL. IV - VI
aktualizacja w dniu 10.10.2017

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP