DLA RODZICÓW

DRUKI DO POBRANIA

1. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły >>pobierz<<

2. Zgoda na samodzielny powrót do domu >>pobierz<<

3. Prośba o zwolnienie z zajęć >>pobierz<<

4. Zgoda na wyjścia szkolne >>pobierz<<

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA KORZYSTAJĄCEGO Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Nieobecności dzieci korzystających z obiadów w stołówce szkolnej proszę zgłaszać:

Odpisy za wyżywienie będą uwzględniane od następnego dnia po zgłoszeniu.


KONTO BANKOWE ZA WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU, OBIADY SZKOLNE:

51 8335 0003 0119 4351 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim


KONTO BANKOWE ZA POBYT W PRZEDSZKOLU :

80 8335 0003 0119 4351 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim


Intendent


INFORMACJA O STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE


1. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce. >>> do pobrania <<<
2. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce. >>> do pobrania <<<
3. Regulamin przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe. >>> do pobrania <<<
4. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe. >>> do pobrania <<<

INFORMACJA O STYPENDIUM WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

http://archiwum.pruszczgdanski.bip.net.pl/co_i_jak_w_urzedzie/oswiata/stypendia.html


DZIENNIK ELEKTRONICZNY

W związku ze zmianą adresu internetowego Dziennika Elektronicznego (od 01.09.2014) zamieszczamy poniżej skrót do dziennika i do poradnika - Pierwsze logowanie - do nowego systemu.

- - - Dziennik elektroniczny: uonetplus.vulcan.net.pl/gminapruszczgdanski - - -

- - - Pierwsze logowanie - - -

Wskazane jest również uaktualnienie przeglądarki internetowej.


WYPRAWKA DO KLASY PIERWSZEJ 2017/2018

aktualizacja w dniu 19.06.2017

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

aktualizacja w dniu 23.08.2017

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PORADNIK DLA RODZICÓW


Konto

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie

ul. Akacjowa 2

80-180 Gdańsk

88 8335 0003 0100 1482 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

W tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię dziecka oraz klasę.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z rosnącym zagrożeniem życia i zdrowia dzieci i młodzieży wynikającym z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym, tzw. „dopalaczy” Minister Edukacji Narodowej proponuje rodzicom zapoznanie się z „Poradnikiem dla rodziców”, dostępnym na stronie: www.kbpn.gov.pl/portal?id=112271 oraz informacjami na temat „dopalaczy” na stronie: www.dopalaczeinfo.pl


Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie, Program Profilaktyki, Program Wychowawczy, Plan Pracy Szkoły są dostępne do wglądu w sekretariacie.

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY

W dniach od 27.03.2017 r. do 19.04.2017 r. prowadzone są zapisy dzieci zamieszkałych w Borkowie do klasy I na rok szkolny 2017/2018 do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie.

Druki zgłoszenia dostępne są poniżej lub w sekretariacie placówki.

W czasie rekrutacji (od 27.03.2017 r. do 19.04.2017 r.) sekretariat czynny:

Poniedziałek

7:00 do 15:00

Wtorek

7:00 do 15:00

Środa

9:00 do 17:00

Czwartek

7:00 do 15:00

Piątek

7:00 do 15:00

1. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej >>> do pobrania <<<

2. Zgłoszenie do klasy pierwszej. >>> do pobrania <<<

3. Oświadczenie - spoza obwodu >>> do pobrania <<<

4. Oświadczenie woli - spoza obwodu >>> do pobrania <<<

5. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły >>> do pobrania <<<

aktualizacja dokumentów w dniu 24.03.2017

HARMONOGRAM DOWOZÓW UCZNIÓW DO SZKOŁY

HARMONOGRAM DOWOZÓW UCZNIÓW kl. I-III Z OSIEDLA HORYZONT

DO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE

(od środy 05.09.2017 r.)

PRZYWÓZ

ODWÓZ

PRZYSTANEK

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

PRZYSTANEK

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

SKLEP STOKROTKA

OSIEDLE HORYZONT

7.10

10.45

ZSP W BORKOWIE

13.15

15.45

16.35

ZSP W BORKOWIE

7.20

10.55

SKLEP STOKROTKA

OSIEDLE HORYZONT

13.25

15.55

16.45


PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

I. Cel główny:

- Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych i do życia szkolnego poprzez:

- podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wszechstronnym rozwojem dzieci,

- pedagogizację,

- stwarzanie możliwości rodzicom do współpracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

II. Cele szczegółowe:

- poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły,

- uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców,

- współpraca w realizacji zadań szkoły,

- wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej,

- korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców.

III. Procedury osiągania celów

Poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły

Zadania

Sposoby realizacji

Zbieranie informacji poprzez:

zaplanowaną diagnozę oczekiwań oraz wniosków ze współracy ze szkołą

Ankietowanie wszystkich rodziców na poziomach nauczania:

  • I diagnoza: w klasie pierwszej, na drugim spotkaniu w roku szkolnym za pomocąankiety.
  • II diagnoza: w klasie III na przedostatnim spotkaniu w roku szkolnym za pomocą ankiety.
  • III diagnoza: w klasie VI na przedostatnim spotkaniu w roku szkolnym za pomocą ankiety (opracowywaniem wyników ankiet będą zajmować się wychowawcy klas).

rozmowy wychowawców na spotkaniach z rodzicami

Zbieranie uwag i wniosków na temat bieżąej pracy szkoł podczas zaplanowanych spotkańz rodzicami. (protokółz zebrania).

opiniowanie dokumentów oraz przedsięwzięć planowanych i realizowanych przez szkołę

Zbieranie podczas spotkań z rodzicami i zebrań Rady Rodziców opinii i sugestii na temat dokumentów oraz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez szkołę(protokoł z zebrań).

Uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoł w stosunku do rodziców

Zadania

Sposoby realizacji

Zapoznawanie rodziców z prawem szkolnym.

Zapoznanie na pierwszym zebraniu z rodzicami ze Statutem Szkoł, Koncepcją Pracy Szkoł, Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.

Zapoznanie rodziców z ocenianiem w klasach I-III oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania w klasach IV-VI na pierwszym zebraniu. Pisemne potwierdzenie zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Umożliwienie rodzicom wgląu w Statut Szkoł, KoncepcjęPracy Szkoł, Program Wychowawczym i Program Profilaktyki.

Zapoznawanie na bieżąco rodziców ze szkolnymi regulaminami na zebraniach z rodzicami oraz poprzez zamieszczanie ich na szkolnych tablicach ogłoszeń

Przekazywanie rodzicom informacji o potrzebach i oczekiwaniach szkoły.

Rozmowy wychowawców na spotkaniach z rodzicami (protokoły z zebrań).

Rozmowy nauczycieli z rodzicami podczas indywidualnych dyżurów (notatka w dzienniku lekcyjnym).

Rozmowy dyrektora z Radą Rodziców.

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń

Współraca w realizacji zadańszkoł

Umożiwianie rodzicom kontaktów z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją

Organizowanie spotkań z wychowawcązgodnie z terminarzem podanym na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu. Terminarz opublikowany jest na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń

Organizowanie indywidualnych dyżurów nauczycieli. Informacja o dyżurach na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

Działalność Rady Rodziców na podstawie uchwalonego regulaminu, zgodnie ze Statutem Szkoły.

Uchwalanie w porozumieniu z RadąPedagogicznąProgramu Wychowawczego Zespoł Szkolno – Przedszkolnego i Programu Profilaktyki.

  • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania.
  • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoł
  • Organizowanie wspónych przedsięwzięć
  • Wspieranie materialne przedsięwzięć realizowanych w szkole.

Stwarzanie okolicznośi do udział rodziców w żciu szkoły.

Organizowanie otwartych imprez i uroczystośi szkolnych zgodnie z kalendarzem imprez (informacja na stronie internetowej).

Pomoc rodziców w opiece nad dziećmi podczas imprez na terenie szkoły.

Wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej.

Dostarczanie rodzicom wiedzy dotyczących rozwoju dziecka.

Pedagogizacja rodziców poprzez:

a. prelekcje,

b. prezentacje multimedialne,

c. zajęia otwarte,

d. organizowanie spotkańze specjalistami,

e. udostęnianie rodzicom fachowej literatury z biblioteki szkolnej.

Doskonalenie umiejętności wychowawczych.

Organizowanie pomocy dla rodziców z mająych problemy wychowawcze.

Informowanie rodziców o zalecanych pozycjach książkowych dotyczących rozwoju i wychowania dziecka.

Udostępnianie informacji na temat instytucji wspomagających rodziców w procesie wychowania.

Współpraca w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

Organizowanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w środowisku szkoły, w tym: kierowanie rodziców do instytucji udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, medycznej.

Korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców

Angażowanie rodziców do współtworzenia oferty zajęć pozalekcyjnych.

Współtworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły.

Współpraca przy realizacji projektów podnosząych jakość pracy szkoły.

Zapraszanie rodziców do włązania się w realizację projektów podnosząych jakość pracy szkoły.

Korzystanie z wiedzy, zainteresowańi umiejęnośi rodziców do podnoszenia jakośi realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych.

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

Organizowanie wycieczek do zakładów pracy rodziców.

Organizowanie spotkańz rodzicami mającymi ciekawe zainteresowania.

ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI

Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel:

tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów.

NAUCZYCIELE

RODZICE

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ

1. Realizować program wychowawczy i profilaktyki zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach uczniów.

2. Rzetelnie i obiektywnie informować o postępach dzieci. Przekazywać informacje o sukcesach dzieci.

3. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom o postępach dziecka w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym). Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli oraz na korytarzu szkolnym.

4. Służyć pomocą rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

5. Przestrzegać Wewnątrzszkolnego Oceniania.

6. Uwzględniać propozycje rodziców w swojej pracy.

7. Nie wyrażać negatywnych opinii o rodzicach w obecności dzieci. Nie podważać ich autorytetu .

1. Systematycznie śledzić postępy dziecka w nauce, uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Informacje o dziecku uzyskiwać na zebraniach, dyżurach lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.

2.Kontaktować się z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (poprzez telefon do szkoły). Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne. Miejscem kontaktów dyrektora szkoły i rodziców na terenie szkoły jest gabinet dyrektora, a pedagoga i logopedy – ich gabinety. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom o postępach dziecka w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym).

3. Zadbać, aby lekcje były odrabiane na bieżąco.

4. Kontrolować dzienniczki. Nie bagatelizować uwag na temat zachowania dziecka.

5. Kontaktować się z nauczycielem w celu rozwiązania problemu dydaktycznego i wychowawczego. Uzgadniać jednolity front oddziaływań.

6. Sytuacje problemowe rozwiązywać najpierw z wychowawcą; jeśli zajdzie potrzeba - z pedagogiem. Podejmowanie rozmów, mających na celu wyjaśnienie konfliktu między dzieckiem własnym a innym, jest dopuszczalne tylko w obecności wychowawcy, pedagoga lub rodzica tegoż dziecka.

7. Nie wyrażać negatywnych opinii o szkole, nauczycielach, w obecności dzieci. Nie podważać autorytetu nauczyciela.

NASZA WSPÓŁPRACA BĘDZIE SIĘ OPIERAĆ NA WZAJEMNEJ UPRZEJMOŚCI,

ŻYCZLIWOŚCI, DYSKRECJI I SZACUNKU DLA SIEBIE.

V. Formy współpracy

1. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

2. Zebrania z rodzicami, konsultacje.

3. Indywidualne rozmowy na życzenie rodziców i nauczyciela. Uzgadnianie wspólnego postępowania, współdecydowanie z nauczycielem o planach wobec dziecka.

4. Udział rodziców w uroczystościach klasowych i szkolnych.

5. Pedagogizacja rodziców.

6. Udział rodziców w „lekcjach otwartych”.

7. Pomoc rodziców w przygotowaniu uroczystości szkolnych.

8. Pomoc rodziców w opiece nad dziećmi podczas imprez na terenie szkoły.

9. Podziękowanie rodzicom za udział w pracach na rzecz szkoły i klasy, poprzez listy

gratulacyjne i dyplomy.

10. Praca w „trójkach klasowych” i Radzie Rodziców.

VI. Harmonogram spotkań z rodzicami

Przewidywany termin

Założenia

IX

Zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły (Statut Szkoł z WO, Koncepcja Pracy Szkoły).

Zapoznanie rodziców i zebranie propozycji do Programu Wychowawczego Szkoł i Programu Profilaktyki Szkoł.

Zapoznanie rodziców z ocenianiem w klasach I-III oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania w klasach IV-VI i planami wychowawczymi.

Ustalenia ogólne dotycząe organizacji pracy szkoł.

XI

Pedagogizacja rodziców (temat wybiera wychowawca z uwzglęnieniem propozycji rodziców).

Informacje o postęach w nauce i zachowaniu uczniów.

I/II

Spotkanie z wychowawcąpodsumowująe I półocze. Przedstawienie oceny opisowej w klasach I-III, ocen na I okres w klasach IV-VI.

Ustalenia ogólne dotycząe organizacji pracy w II okresie.

IV/V

Pedagogizacja rodziców. Pogadanka na określony dostosowana tematyką do problemów zauważonych w klasie.

 Informacja o postępach dziecka w II semestrze.

 Podsumowanie pracy, wnioski na przyszły rok szkolny.

PORADNIK DLA RODZICÓW


Kilka cennych rad dla Rodzica Pierwszoklasisty

KALENDARZ ZEBRAŃ I DYŻURÓW NAUCZYCIELI

Terminy zebrań z rodzicami w szkole:

klasy I-IIIklasy IV-VI
13.09.2017r. - godz.17:00
22.11.2017r. - godz.17:00
24.01.2018r. - godz.17:00

23.05.2018r. - godz.17:00

14.09.2017r. - godz.17:00
23.11.2017r. - godz.17:00
25.01.2018r. - godz.17:00
24.05.2018 r. - godz.17:00

Podczas spotkań z rodzicami dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotowcy oraz nauczyciele specjaliści pełnią dyżur w godzinach od 18:00 do 19:00.

Dyżury nauczycieli:

26.10.2017 r., 26.04.2018r. - godz. 17:00 -18:00

W roku szkolnym 2017/2018
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I
aktualizacja w dniu 10.10.2017

PLAN LEKCJI - KL. II - III
aktualizacja w dniu 10.10.2017

PLAN LEKCJI - KL. IV - VI
aktualizacja w dniu 10.10.2017

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP