DLA RODZICÓW

DRUKI DO POBRANIA

1. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły >>pobierz<<

2. Zgoda na samodzielny powrót do domu >>pobierz<<

3. Prośba o zwolnienie z zajęć >>pobierz<<

4. Zgoda na wyjścia szkolne >>pobierz<<

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA KORZYSTAJĄCEGO Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Nieobecności dzieci korzystających z obiadów w stołówce szkolnej proszę zgłaszać:

Odpisy za wyżywienie będą uwzględniane od następnego dnia po zgłoszeniu.


KONTO BANKOWE ZA WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU, OBIADY SZKOLNE:

51 8335 0003 0119 4351 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim


KONTO BANKOWE ZA POBYT W PRZEDSZKOLU :

80 8335 0003 0119 4351 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim


Intendent


INFORMACJA O STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE


1. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce. >>> do pobrania <<<
2. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce. >>> do pobrania <<<
3. Regulamin przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe. >>> do pobrania <<<
4. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe. >>> do pobrania <<<

INFORMACJA O STYPENDIUM WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

http://archiwum.pruszczgdanski.bip.net.pl/co_i_jak_w_urzedzie/oswiata/stypendia.html


DZIENNIK ELEKTRONICZNY

W związku ze zmianą adresu internetowego Dziennika Elektronicznego (od 01.09.2014) zamieszczamy poniżej skrót do dziennika i do poradnika - Pierwsze logowanie - do nowego systemu.

- - - Dziennik elektroniczny: uonetplus.vulcan.net.pl/gminapruszczgdanski - - -

- - - Pierwsze logowanie - - -

Wskazane jest również uaktualnienie przeglądarki internetowej.


WYPRAWKA DO KLASY PIERWSZEJ 2017/2018

aktualizacja w dniu 19.06.2017

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

aktualizacja w dniu 23.08.2017

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PORADNIK DLA RODZICÓW


Konto

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie

ul. Akacjowa 2

80-180 Gdańsk

88 8335 0003 0100 1482 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

W tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię dziecka oraz klasę.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z rosnącym zagrożeniem życia i zdrowia dzieci i młodzieży wynikającym z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym, tzw. „dopalaczy” Minister Edukacji Narodowej proponuje rodzicom zapoznanie się z „Poradnikiem dla rodziców”, dostępnym na stronie: www.kbpn.gov.pl/portal?id=112271 oraz informacjami na temat „dopalaczy” na stronie: www.dopalaczeinfo.pl


Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie, Program Profilaktyki, Program Wychowawczy, Plan Pracy Szkoły są dostępne do wglądu w sekretariacie.

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY

W dniach od 27.03.2017 r. do 19.04.2017 r. prowadzone są zapisy dzieci zamieszkałych w Borkowie do klasy I na rok szkolny 2017/2018 do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie.

Druki zgłoszenia dostępne są poniżej lub w sekretariacie placówki.

W czasie rekrutacji (od 27.03.2017 r. do 19.04.2017 r.) sekretariat czynny:

Poniedziałek

7:00 do 15:00

Wtorek

7:00 do 15:00

Środa

9:00 do 17:00

Czwartek

7:00 do 15:00

Piątek

7:00 do 15:00

1. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej >>> do pobrania <<<

2. Zgłoszenie do klasy pierwszej. >>> do pobrania <<<

3. Oświadczenie - spoza obwodu >>> do pobrania <<<

4. Oświadczenie woli - spoza obwodu >>> do pobrania <<<

5. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły >>> do pobrania <<<

aktualizacja dokumentów w dniu 24.03.2017

HARMONOGRAM DOWOZÓW UCZNIÓW DO SZKOŁY

HARMONOGRAM DOWOZÓW UCZNIÓW kl. I-III Z OSIEDLA HORYZONT

DO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE

(od środy 05.09.2017 r.)

PRZYWÓZ

ODWÓZ

PRZYSTANEK

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

PRZYSTANEK

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

SKLEP STOKROTKA

OSIEDLE HORYZONT

7.10

10.45

ZSP W BORKOWIE

13.15

15.45

16.35

ZSP W BORKOWIE

7.20

10.55

SKLEP STOKROTKA

OSIEDLE HORYZONT

13.25

15.55

16.45


PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

I. Cel główny:

- Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych i do życia szkolnego poprzez:

- podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wszechstronnym rozwojem dzieci,

- pedagogizację,

- stwarzanie możliwości rodzicom do współpracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

II. Cele szczegółowe:

- poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły,

- uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców,

- współpraca w realizacji zadań szkoły,

- wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej,

- korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców.

III. Procedury osiągania celów

Poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły

Zadania

Sposoby realizacji

Zbieranie informacji poprzez:

zaplanowaną diagnozę oczekiwań oraz wniosków ze współracy ze szkołą

Ankietowanie wszystkich rodziców na poziomach nauczania:

  • I diagnoza: w klasie pierwszej, na drugim spotkaniu w roku szkolnym za pomocąankiety.
  • II diagnoza: w klasie III na przedostatnim spotkaniu w roku szkolnym za pomocą ankiety.
  • III diagnoza: w klasie VI na przedostatnim spotkaniu w roku szkolnym za pomocą ankiety (opracowywaniem wyników ankiet będą zajmować się wychowawcy klas).

rozmowy wychowawców na spotkaniach z rodzicami

Zbieranie uwag i wniosków na temat bieżąej pracy szkoł podczas zaplanowanych spotkańz rodzicami. (protokółz zebrania).

opiniowanie dokumentów oraz przedsięwzięć planowanych i realizowanych przez szkołę

Zbieranie podczas spotkań z rodzicami i zebrań Rady Rodziców opinii i sugestii na temat dokumentów oraz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez szkołę(protokoł z zebrań).

Uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoł w stosunku do rodziców

Zadania

Sposoby realizacji

Zapoznawanie rodziców z prawem szkolnym.

Zapoznanie na pierwszym zebraniu z rodzicami ze Statutem Szkoł, Koncepcją Pracy Szkoł, Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.

Zapoznanie rodziców z ocenianiem w klasach I-III oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania w klasach IV-VI na pierwszym zebraniu. Pisemne potwierdzenie zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Umożliwienie rodzicom wgląu w Statut Szkoł, KoncepcjęPracy Szkoł, Program Wychowawczym i Program Profilaktyki.

Zapoznawanie na bieżąco rodziców ze szkolnymi regulaminami na zebraniach z rodzicami oraz poprzez zamieszczanie ich na szkolnych tablicach ogłoszeń

Przekazywanie rodzicom informacji o potrzebach i oczekiwaniach szkoły.

Rozmowy wychowawców na spotkaniach z rodzicami (protokoły z zebrań).

Rozmowy nauczycieli z rodzicami podczas indywidualnych dyżurów (notatka w dzienniku lekcyjnym).

Rozmowy dyrektora z Radą Rodziców.

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń

Współraca w realizacji zadańszkoł

Umożiwianie rodzicom kontaktów z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją

Organizowanie spotkań z wychowawcązgodnie z terminarzem podanym na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu. Terminarz opublikowany jest na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń

Organizowanie indywidualnych dyżurów nauczycieli. Informacja o dyżurach na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

Działalność Rady Rodziców na podstawie uchwalonego regulaminu, zgodnie ze Statutem Szkoły.

Uchwalanie w porozumieniu z RadąPedagogicznąProgramu Wychowawczego Zespoł Szkolno – Przedszkolnego i Programu Profilaktyki.

  • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania.
  • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoł
  • Organizowanie wspónych przedsięwzięć
  • Wspieranie materialne przedsięwzięć realizowanych w szkole.

Stwarzanie okolicznośi do udział rodziców w żciu szkoły.

Organizowanie otwartych imprez i uroczystośi szkolnych zgodnie z kalendarzem imprez (informacja na stronie internetowej).

Pomoc rodziców w opiece nad dziećmi podczas imprez na terenie szkoły.

Wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej.

Dostarczanie rodzicom wiedzy dotyczących rozwoju dziecka.

Pedagogizacja rodziców poprzez:

a. prelekcje,

b. prezentacje multimedialne,

c. zajęia otwarte,

d. organizowanie spotkańze specjalistami,

e. udostęnianie rodzicom fachowej literatury z biblioteki szkolnej.

Doskonalenie umiejętności wychowawczych.

Organizowanie pomocy dla rodziców z mająych problemy wychowawcze.

Informowanie rodziców o zalecanych pozycjach książkowych dotyczących rozwoju i wychowania dziecka.

Udostępnianie informacji na temat instytucji wspomagających rodziców w procesie wychowania.

Współpraca w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

Organizowanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w środowisku szkoły, w tym: kierowanie rodziców do instytucji udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, medycznej.

Korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców

Angażowanie rodziców do współtworzenia oferty zajęć pozalekcyjnych.

Współtworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły.

Współpraca przy realizacji projektów podnosząych jakość pracy szkoły.

Zapraszanie rodziców do włązania się w realizację projektów podnosząych jakość pracy szkoły.

Korzystanie z wiedzy, zainteresowańi umiejęnośi rodziców do podnoszenia jakośi realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych.

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

Organizowanie wycieczek do zakładów pracy rodziców.

Organizowanie spotkańz rodzicami mającymi ciekawe zainteresowania.

ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI

Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel:

tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów.

NAUCZYCIELE

RODZICE

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ

1. Realizować program wychowawczy i profilaktyki zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach uczniów.

2. Rzetelnie i obiektywnie informować o postępach dzieci. Przekazywać informacje o sukcesach dzieci.

3. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom o postępach dziecka w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym). Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli oraz na korytarzu szkolnym.

4. Służyć pomocą rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

5. Przestrzegać Wewnątrzszkolnego Oceniania.

6. Uwzględniać propozycje rodziców w swojej pracy.

7. Nie wyrażać negatywnych opinii o rodzicach w obecności dzieci. Nie podważać ich autorytetu .

1. Systematycznie śledzić postępy dziecka w nauce, uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Informacje o dziecku uzyskiwać na zebraniach, dyżurach lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.

2.Kontaktować się z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (poprzez telefon do szkoły). Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne. Miejscem kontaktów dyrektora szkoły i rodziców na terenie szkoły jest gabinet dyrektora, a pedagoga i logopedy – ich gabinety. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom o postępach dziecka w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym).

3. Zadbać, aby lekcje były odrabiane na bieżąco.

4. Kontrolować dzienniczki. Nie bagatelizować uwag na temat zachowania dziecka.

5. Kontaktować się z nauczycielem w celu rozwiązania problemu dydaktycznego i wychowawczego. Uzgadniać jednolity front oddziaływań.

6. Sytuacje problemowe rozwiązywać najpierw z wychowawcą; jeśli zajdzie potrzeba - z pedagogiem. Podejmowanie rozmów, mających na celu wyjaśnienie konfliktu między dzieckiem własnym a innym, jest dopuszczalne tylko w obecności wychowawcy, pedagoga lub rodzica tegoż dziecka.

7. Nie wyrażać negatywnych opinii o szkole, nauczycielach, w obecności dzieci. Nie podważać autorytetu nauczyciela.

NASZA WSPÓŁPRACA BĘDZIE SIĘ OPIERAĆ NA WZAJEMNEJ UPRZEJMOŚCI,

ŻYCZLIWOŚCI, DYSKRECJI I SZACUNKU DLA SIEBIE.

V. Formy współpracy

1. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

2. Zebrania z rodzicami, konsultacje.

3. Indywidualne rozmowy na życzenie rodziców i nauczyciela. Uzgadnianie wspólnego postępowania, współdecydowanie z nauczycielem o planach wobec dziecka.

4. Udział rodziców w uroczystościach klasowych i szkolnych.

5. Pedagogizacja rodziców.

6. Udział rodziców w „lekcjach otwartych”.

7. Pomoc rodziców w przygotowaniu uroczystości szkolnych.

8. Pomoc rodziców w opiece nad dziećmi podczas imprez na terenie szkoły.

9. Podziękowanie rodzicom za udział w pracach na rzecz szkoły i klasy, poprzez listy

gratulacyjne i dyplomy.

10. Praca w „trójkach klasowych” i Radzie Rodziców.

VI. Harmonogram spotkań z rodzicami

Przewidywany termin

Założenia

IX

Zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły (Statut Szkoł z WO, Koncepcja Pracy Szkoły).

Zapoznanie rodziców i zebranie propozycji do Programu Wychowawczego Szkoł i Programu Profilaktyki Szkoł.

Zapoznanie rodziców z ocenianiem w klasach I-III oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania w klasach IV-VI i planami wychowawczymi.

Ustalenia ogólne dotycząe organizacji pracy szkoł.

XI

Pedagogizacja rodziców (temat wybiera wychowawca z uwzglęnieniem propozycji rodziców).

Informacje o postęach w nauce i zachowaniu uczniów.

I/II

Spotkanie z wychowawcąpodsumowująe I półocze. Przedstawienie oceny opisowej w klasach I-III, ocen na I okres w klasach IV-VI.

Ustalenia ogólne dotycząe organizacji pracy w II okresie.

IV/V

Pedagogizacja rodziców. Pogadanka na określony dostosowana tematyką do problemów zauważonych w klasie.

 Informacja o postępach dziecka w II semestrze.

 Podsumowanie pracy, wnioski na przyszły rok szkolny.

PORADNIK DLA RODZICÓW

Strata zwierzątka – jak pomóc dziecku przeżyć żałobę po stracie przyjaciela

- Mamo, mój chomik umiera! – powiedziała z paniką moja córka.

- Chomiki żyją 2- 3 lata. Nasz ma już 2,5 roku. Jest stary i przyszedł czas aby odpoczął – odpowiedziałam.

-Mamo, co mam robić?

- Delikatnie pogłaszcz go, niech poczuje, że jesteś z nim i go kochasz.

Minęło kilka dni i usłyszałam wołanie córki – Mamo - jej głos się załamał.

Wiedziałam…Chomik umarł. Usiadłam obok córki, przytuliłam i miałam wielką ochotę obronić ją przed bólem. Jak najszybciej rozprawić się z sytuacją.

-To straszne – powiedziałam.

Odpowiedziała mi cisza przerywana szlochem.

- Kiedy odchodzi ktoś z kim byliśmy związani, kim się opiekowaliśmy, z kim się bawiliśmy jest nam strasznie smutno – powiedziałam.

Nie pamiętam co córka mówiła. Lekki uśmiech wywołało wspomnienie, gdy powiedziałam:

- Pamiętasz, jak uroczo wyglądał, kiedy ziewał? Miał taką słodziutką mordkę.

Tak zaczęły się wspomnienia śmiesznych historii z udziałem chomiczki „Śnieżynki”.

W pewnym momencie córka powiedziała:

- Śnieżynka żyłaby, gdybyśmy się nie przeprowadzili.

-Przeprowadzka nie miała wpływu na długość życia chomika. Śnieżynka była już stara. Nadszedł jej czas.

Wtedy sięgnęłam po książkę. U. Nilsson, A-C. Tidholm „Żegnaj, panie Muffinie”.

Zaczęłam czytać… Czytałam córce książkę każdego dnia, przez cały tydzień.

Kiedy uporała się z żałobą po stracie chomika nad jej biurkiem stanęła fotografia Śnieżynki.

Minęło 2,5 roku córka czasami mówi, że wspomina Śnieżynkę. Ja natomiast przyrzekłam sobie, że nie kupię już zwierzątka, które żyje 2-3 lata…. i… wzięliśmy ze schroniska kotkę.

Śnieżynka

Kulka

Rozmawiając z córką wzorowałam się na książce „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” A. Faber i E. Mazalish.

Źródło: A. Faber, E. Mazalish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, s.24-25

Autor: Żaneta Łukaszewicz-KuffelDrodzy Rodzice,

Chcieliśmy polecić Wam do obejrzenia razem z dziećmi animowany film na temat zagrożeń, który powstał w ramach kampanii społecznej GADKI dotyczącej profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci – www.gadki.fdn.pl.

Rozmawiaj ze swoim dzieckiem, a możesz je ochronić przed wykorzystywaniem seksualnym. Fundacja stworzyła dla Ciebie bazę wiedzy o tym, jak w prosty sposób rozmawiać z dzieckiem o jego bezpieczeństwie.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

Potrafimy rozmawiać z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa na ulicy czy w domu, a jednak wielu z nas obawia się rozmów na temat bezpieczeństwa wobec wykorzystywania seksualnego. I ja osobiście ten strach doskonale rozumiem. Sam mam obawy, że rozmowa na takie tematy, może niepotrzebnie wystraszyć dziecko i doprowadzić do tego, że dziecko zacznie się na przykład bać przytulać do jakiekolwiek dorosłego. Bo uzna innych dorosłych za zagrożenie. A przecież nie o to nam chodzi, prawda?

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest świadoma oporów jakie mają rodzice i zgadza się, że należy być w tym temacie delikatnym. Dlatego też stworzyli oni GADKĘ, czyli czyli pięć zasad bezpieczeństwa, nie nawiązujących bezpośrednio do tematyki wykorzystywania, a jednak pozwalających nauczyć dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wszystkie poniższe zasady pochodzą ze strony www.gadki.fdn.pl:

1. GDY MÓWISZ „NIE”, TO ZNACZY „NIE”

„Dziecko ma prawo powiedzieć „nie” – także bliskiej i znanej osobie, nawet komuś z rodziny. Taki komunikat powinien być akceptowany i szanowany przez osoby dorosłe. Pokazuje on, że dziecko potrafi postawić granice i sprawuje kontrolę nad swoim ciałem. Zdarza się czasem, że musisz postąpić wbrew woli dziecka, aby zapewnić mu bezpieczeństwo, np. kiedy przechodzicie przez ulicę lub kiedy uważasz, że już pora położyć się spać. Wyjaśnij wtedy dziecku, dlaczego konkretne działanie jest konieczne. Jeżeli dziecko jest w stanie powiedzieć „nie” swoim najbliższym, bardziej prawdopodobne jest, że powie „nie” komuś obcemu w zagrażającej sytuacji.”

Polecam też tekst Sprzeciwy, z których powinniśmy być dumni. Musimy pamiętać, że dziecko, które jest zbyt posłuszne i zbyt potulne, bo nigdy nie pozwolono mu się sprzeciwić, może mieć problemy również ze sprzeciwieniem się obcej osobie.

2. ALARMUJ, GDY POTRZEBUJESZ POMOCY

„Ta zasada dotyczy bezpośredniego zagrożenia, kiedy ważna jest błyskawiczna reakcja i dziecko powinno natychmiast wezwać pomoc. Odnosi się to także do spraw, które niepokoją dziecko i sprawiają, że czuje się smutne lub przestraszone. Wyjaśnij mu, że zawsze powinno zwrócić się do osoby dorosłej, której ufa. Przypomnij dziecku, że niezależnie od problemu, to nie ono jest winne i nie będzie miało kłopotów dlatego, że poprosi o pomoc. Zaufaną osobą może być rodzic, ale to może być także nauczyciel, starszy brat lub siostra albo mama czy tata najlepszego przyjaciela. Może to być także konsultant Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111.

Wskazówka dla rodziców:
Czasem może być tak, że dziecko zwróci się o pomoc, a ktoś mu np. nie uwierzy lub nie zareaguje w odpowiedni sposób. Warto uprzedzić dziecko, że jeżeli zdarzy się coś złego lub niepokojącego, powinno szukać pomocy tak długo, aż ktoś go wysłucha i udzieli wsparcia.”

Szczególnie tą wskazówkę warto sobie wziąć do serca. Niestety słyszałem już historie dorosłych ludzi, którym nikt nie uwierzył, gdy były dziećmi i ich krzywda dalej trwała, a oni stracili wolę walki.

3. DOBRZE ZROBISZ, MÓWIĄC O TAJEMNICACH, KTÓRE CIĘ NIEPOKOJĄ

„Pomóż dziecku zrozumieć, że rozmawiając o niepokojących sprawach, nie narobi sobie kłopotów. Wyjaśnij mu różnicę między „dobrymi” a „złymi” tajemnicami. Niektóre tajemnice, jak np. prezent – niespodzianka dla siostry czy brata, mogą być dobre. Jednak nikt nigdy nie powinien zmuszać dziecka, aby trzymało w tajemnicy coś, co je niepokoi, smuci lub przeraża! Tajemnice są bronią osób, które chcą skrzywdzić dziecko. Powiedzenie typu: „To nasza mała tajemnica!” jest sposobem na to, aby sprawić, że dziecko będzie milczało. Dziecko nie musi się bać i dochowywać przykrych sekretów. Tajemnice nigdy nie mogą być powodem dyskomfortu dziecka.”

4. KONIECZNIE PAMIĘTAJ, ŻE TWOJE CIAŁO NALEŻY DO CIEBIE

„Wytłumacz dziecku, że nikt nie ma prawa zmuszać go do robienia czegoś, co powoduje dyskomfort – na przykład dotykać intymnych części ciała, przytulać, czy całować w sposób, który sprawia dziecku przykrość lub zawstydza. Jeżeli ktokolwiek próbuje to zrobić, dziecko powinno powiedzieć o tym zaufanej osobie dorosłej.”

5. INTYMNE CZĘŚCI CIAŁA SĄ SZCZEGÓLNIE CHRONIONE

„Wszystkie części ciała okryte bielizną są szczególnie chronione. Nikt nie może prosić dziecka, by pokazało lub pozwoliło dotknąć tych miejsc. Jeżeli ktokolwiek będzie tego próbował, dziecko powinno wiedzieć, że może powiedzieć „nie” i zaalarmować zaufaną osobę. W niektórych sytuacjach, jak np. podczas kąpieli lub w czasie wizyty u lekarza czy pielęgniarki, dotknięcie intymnych części ciała dziecka może okazać się konieczne. Jednak te osoby powinny dokładnie wyjaśnić, dlaczego muszą to zrobić i zapytać dziecko o zgodę.”

COŚ JESZCZE?

Ktoś mógłby zarzucić, że wprowadzenie takich zasad doprowadzi do wychowania małego buntownika. Jednak to jest dokładnie to, o co nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby dziecko potrafiło się zbuntować, gdy ktoś go krzywdzi lub gdy ktoś mu zagraża. Musimy je nauczyć, że pojawią się w jego życiu momenty, w których bunt czy sprzeciw będą właściwym zachowaniem. Że nie wszystkiemu musi się podporządkowywać i że musi nauczyć się walczyć o dobro swoje i najbliższych sobie osób. Musimy również pamiętać, że jeśli pozwolimy mu walczyć o swoje, gdy jest jeszcze małe, to ono będzie potrafiło walczyć o swoje także wtedy, gdy będzie starsze.
”Najważniejsza rola rodzicielstwa, to kochać i wychowywać swoje dzieci oraz budować w nich uczucie wysokiej samoakceptacji i pewności siebie. Jeśli wychowasz dzieci tak, że będą się wspaniale ze sobą czuły, że będą się palić do ruszenia w świat i zdobycia go, to wypełnisz swą powinność w najwyższym stopniu.”

Brian Tracy

Drogi Rodzicu!

Na pewno słyszałeś takie poglądy, że nie należy dziecka zbyt często chwalić, bo staje się zarozumiałe i próżne. Nic bardziej mylnego!

Na drodze rozwoju dziecka, szczególnie w pierwszych 10-12 latach życia, rodzice są dla niego najwyższym autorytetem i to, co mówią, głęboko zapada w jego świadomość.

Dziecko jest BARDZO czułe na pochwały (podobnie jak i na krytykę).

Pomyśl, jak Ty, jako dorosły człowiek, reagujesz, gdy ktoś Cię pochwali? Odczuwasz zadowolenie, a nawet dumę, jeśli te słowa wychodzą od kogoś dla Ciebie ważnego. I masz ogromną chęć zrobić to jeszcze lepiej, bo już wiesz, że na to Cię stać. Pochwała ma ogromną siłę motywującą i dodaje mnóstwo pozytywnej energii. A u dziecka efekt ten jest ZWIELOKROTNIONY.

Pochwała nic nas nie kosztuje (poza odrobiną czasu i zainteresowania poświęconego dziecku).

Często bywa tak, że jak dzieciaczek jest malutki i rozkoszny, to chwalimy go nieustannie. "Jak pięknie mój skarb się uśmiecha!" - do 3-miesięcznego dziecka, "Jak moja żabcia wspaniale chodzi!" - do malucha stawiającego swoje pierwsze, chwiejne kroki, "Moja córeczka już tak pięknie mówi" - chwalimy przed rodziną dziecko, które potrafi wypowiedzieć zaledwie kilka prostych słów.

I bardzo dobrze, że tak jest. Jednak, często tan zapał do chwalenia i entuzjastyczne podejście do osiągnięć dziecka z czasem nam mija, a przecież wiek przedszkolny i szkolny ten okres, kiedy dziecko szczególnie potrzebuje naszej aprobaty i uznania.

Oto co powinieneś robić. Chwal dziecko za każde prawidłowo zrobione zadanie. Chwal za każdą dobrą ocenę w szkole. Chwal, jeśli dobrze wykona swój obowiązek. Chwal, jeśli wykona go bez przypominania. Chwal, jeśli ma cywilną odwagę do czegoś się przyznać. Chwal, kiedy zdobędzie nową umiejętność. Jeśli tylko będziesz miał oczy i uszy otwarte, powodów znajdziesz wiele. Małe dziecko, często chwalone, robi ogromne postępy w krótkim czasie i będziesz zdumiony, obserwując jego rozwój. Nie mówiąc już o tym, że w takich warunkach krystalizuje się jego zdrowe poczucie własnej wartości, które w życiu dorosłym pomoże mu w realizacji wymarzonych celów.

W ramach pochwały nie musisz wygłaszać całego przemówienia na cześć dziecka. Nawet byłoby to niewskazane, bo dziecko natychmiast by poznało, że je czarujesz :-). Po prostu uśmiechnij się i pogłaszcz po głowie. Innym razem powiedz "Świetnie!" lub "Wspaniale!". Kiedy indziej spójrz na dziecko z dumą i lekkim wyrazem podziwu, nie mówiąc zupełnie nic. Proste gesty i słowa działają o wiele skuteczniej, są naturalne, niewymuszone i mają większą siłę przekazu. Gdy sytuacja tego wymaga, powiedz bardzo konkretnie, co spodobało Ci się w zachowaniu dziecka, aby miało ono jasność, czym tak naprawdę zasłużyło sobie na pochwałę.Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Nie skąp dziecku pochwał - pamiętaj jednak, że muszą być one szczere. W przypadku, gdy mu się coś nie uda i "porażka" jest widoczna gołym okiem, nie mów, że jest super. Nie uwierzy Ci i straci do Ciebie zaufanie, albo zacznie przeceniać swoje talenty, co mogłoby doprowadzić do zarozumialstwa.

Postaraj się znaleźć coś pozytywnego w każdym przedsięwzięciu dziecka.

Naucz je, że nie od razu Kraków zbudowano i każdy cel wymaga trochę pracy. Proponuję taką ocenę: "Jeśli jeszcze trochę poćwiczysz, to z pewnością uda Ci się ulepić ładnego kotka. Ale powiem Ci, że bardzo mi się podoba to zestawienie kolorów, którego tu użyłeś - jest naprawdę pomysłowe". Albo - "tu Ci się udało tak uformować plastelinę, że wygląda prawie jak prawdziwe futerko... Super!". Powyższy przykład ilustruje ogólną ideę - oceniaj szczerze i obiektywnie, ale jeśli ocena wypada raczej niekorzystnie, zawsze znajdź coś, co warto pochwalić. I podkreśl, że może zawsze osiągnąć taki wynik, jaki zamierza (lub przynajmniej dużo lepszy od obecnego), jeśli będzie wytrwałe, będzie wielokrotnie próbowało i nie zrażało się pierwszymi niepowodzeniami.

Powiedz dziecku, że POTRAFI, że MOŻE, że DA SOBIE RADĘ.

Chwaląc, wyrażaj podziw całym sobą - intonacją głosu, wzrokiem, gestami - inaczej mówiąc, chwal z przekonaniem i entuzjazmem. I ciesz się razem z dzieckiem jego osiągnięciami. Będziesz zaskoczony tym, jak często będziecie mieć sposobność do wspólnego świętowania jego dziecięcych sukcesów.

Przypomnij więc sobie –czy dziś pochwaliłeś już za coś swoje dziecko? Jeszcze nie? To miej oczy i uszy szeroko otwarte, by niezwłocznie nadrobić te zaległości.

źródło: „ABC Mądrego Rodzica: Droga do Sukcesu” Jolanta Gajda


Kilka cennych rad dla Rodzica Pierwszoklasisty (prezentacja)


KALENDARZ ZEBRAŃ I DYŻURÓW NAUCZYCIELI

Terminy zebrań z rodzicami w szkole:

klasy I-IIIklasy IV-VI
13.09.2017r. - godz.17:00
22.11.2017r. - godz.17:00
24.01.2018r. - godz.17:00

23.05.2018r. - godz.17:00

14.09.2017r. - godz.17:00
23.11.2017r. - godz.17:00
25.01.2018r. - godz.17:00
24.05.2018 r. - godz.17:00

Podczas spotkań z rodzicami dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotowcy oraz nauczyciele specjaliści pełnią dyżur w godzinach od 18:00 do 19:00.

Dyżury nauczycieli:

26.10.2017 r., 26.04.2018r. - godz. 17:00 -18:00

W roku szkolnym 2017/2018
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I
aktualizacja w dniu 10.10.2017

PLAN LEKCJI - KL. II - III
aktualizacja w dniu 10.10.2017

PLAN LEKCJI - KL. IV - VI
aktualizacja w dniu 10.10.2017

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP