ŚWIETLICA SZKOLNA


DRODZY RODZICE UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH

ZAPISY UCZNIÓW DO ŚWIETLICY na rok szkolny 2019/2020

odbywa się na podstawie KARTY ZAPISU DO ŚWIETLICY (uwaga nowy druk).

Wypełnione karty rodzice/opiekunowie prawni składają w szkole

(w sekretariacie lub w świetlicach) od dnia 03.06.2019 r.

Druki do pobrania znajdują się na stronie szkoły, w sekretariacie lub świetlicach.

Plik do pobrania:


Świetlica szkolna oferuje dzieciom:

§ stałą opiekę wykwalifikowanej kadry od 7.00 – 17.00,

§ zajęcia artystyczne ,

§ zajęcia czytelnicze,

§ gry i zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu,

§ pomoc przy odrabianiu lekcji,

§ konkursy (wiedzy, recytatorskie, plastyczne).

Opieką otaczamy uczniów Rodziców czynnych zawodowo. Prosimy o codzienne zaopatrywanie dzieci w odpowiednią ilość picia i jedzenia oraz wygodne i adekwatne do pogody ubranie (często korzystamy z boiska szkolnego)

Aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej (*.doc)..

Wychowawcy świetlicy pracują według własnego planu pracy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły

Zgodnie z tym planem naszym głównym celem i zarazem zadaniem jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka w sferze intelektualnej, psychicznej, emocjonalnej i fizycznej. Na bazie tego programu realizujemy wszystkie przedsięwzięcia pedagogiczne i wychowawcze. Poprzez realizację tego planu kształtujemy u dzieci umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość. Wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Przyczyniamy się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień u dzieci

W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” głośno czytamy naszym wychowankom.

Czytanie dziecku wszechstronnie je rozwija – emocjonalnie, duchowo, moralnie i intelektualnie. Czytając naszym wychowankom przez 20 min dziennie pragniemy wzmocnić w nich poczucie własnej wartości, rozwijać umiejętności niezbędne w procesie edukacji szkolnej oraz nauczyć dzieci czerpania radości z czytania i nauki.

OFERTA ŚWIETLICY

DRODZY RODZICE UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH

KWALIFIKACJA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY na rok szkolny 2017/2018 ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY.

LICZBA DZIECI MOGĄCYCH KORZYSTAĆ ZE ŚWIETLICY JEST OGRANICZONA, PIERWSZEŃSTWO PRZYJĘCIA MAJĄ DZIECI, KTÓRYCH OBOJE RODZICE PRACUJĄ.

WYPEŁNIONE WNIOSKI RODZICE SKŁADAJĄ W SZKOLE (w sekretariacie, u wychowawcy, w świetlicy) DO DNIA 14.06.2017R.

DRUKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ŚWIETLICY, SEKRETARIACIE ORAZ NA STRONIE SZKOŁY.

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej (*.doc)


Świetlica szkolna oferuje dzieciom:

§ stałą opiekę wykwalifikowanej kadry od 7.00 – 17.00,

§ zajęcia artystyczne ,

§ zajęcia czytelnicze,

§ gry i zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu,

§ pomoc przy odrabianiu lekcji,

§ konkursy (wiedzy, recytatorskie, plastyczne).


Opieką otaczamy uczniów Rodziców czynnych zawodowo. Prosimy o codzienne zaopatrywanie dzieci w odpowiednią ilość picia i jedzenia oraz wygodne i adekwatne do pogody ubranie (często korzystamy z boiska szkolnego)


Aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej (*.doc).


Wychowawcy świetlicy pracują według własnego planu pracy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły

Zgodnie z tym planem naszym głównym celem i zarazem zadaniem jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka w sferze intelektualnej, psychicznej, emocjonalnej i fizycznej. Na bazie tego programu realizujemy wszystkie przedsięwzięcia pedagogiczne i wychowawcze. Poprzez realizację tego planu kształtujemy u dzieci umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość. Wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Przyczyniamy się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień u dzieci


W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” głośno czytamy naszym wychowankom.

Czytanie dziecku wszechstronnie je rozwija – emocjonalnie, duchowo, moralnie i intelektualnie. Czytając naszym wychowankom przez 20 min dziennie pragniemy wzmocnić w nich poczucie własnej wartości, rozwijać umiejętności niezbędne w procesie edukacji szkolnej oraz nauczyć dzieci czerpania radości z czytania i nauki.

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

 1. Postanowienia ogólne:

Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy, tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

 1. Podstawa prawna:1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z dnia 19 czerwca 2001 r. Nr. 61, poz. 624 z późn. zm.).3.Ustawa z dnia 29 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym art. 43 ust. 1 (Dz. U z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).3.Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie.
 2. Cele i zadania świetlicy:Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:
  - zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
  - kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
  - rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
  - udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
  - organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
  - współpracują ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym uczniów.

  Do zadań świetlicy należy:
  - organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;- organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
  - odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
  - upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  - rozwijanie samodzielności i samorządności;
  - współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
  - zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.
 3. Założenia organizacyjne:
  1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 -17.00,
  2. Świetlica zorganizowana jest przede wszystkim dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
  3. Liczba uczniów mogących korzystać ze świetlicy jest ograniczona i zależy od warunków lokalowych. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci, których oboje rodzice pracują.
  4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
  5. Uczniowie są odbierani ze świetlicy przez rodziców lub osoby upoważnione.
  6. Uczniowie uczęszczający do świetlicy powinni być odbierani przez upoważnione osoby do godziny 17.00. W przypadku powtarzających się spóźnień następuje skreślenie ucznia z listy wychowanków świetlicy.
  7. Uczniowie, którzy ukończyli 7 lat mogą opuszczać świetlicę samodzielnie za pisemną zgodą rodziców.
  8. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie do świetlicy, który wypełniają rodzice. Wniosek zawiera podstawowe dane:- imiona i nazwisko uczestnika;- datę i miejsce urodzenia;- adres zamieszkania;- czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej ;- informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy;- dane do kontaktu z rodzicami (tel. do zakładu pracy opiekunów).
  9. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
  10. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
  11. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
  12. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.
 4. Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy.Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo:
  - do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
  - do korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
  - nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
  - dbania o porządek i wystrój świetlicy,
  - poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
  - kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela, wychowawcy,
  - przestrzegania regulaminu świetlicy.

TYGODNIOWY PLAN PRACY

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PONIEDZIAŁEK

8.00 - 9.00 Zajęcia czytelnicze kl. III b, IV

9.00 - 10.00 Zajęcia plastyczne kl. I a, II c

16.30 - 16.55 Relaksacja z bajką w tle kl. II a, III, IV

15.00 - 16.00 Zajęcia czytelnicze kl. I-II


WTOREK

8.00 - 9.00 Zajęcia czytelnicze kl. III a, IV

9.00 - 10.00 Zajęcia artystyczne kl. I - II

15.00-16.00 Zajęcia relaksacyjne kl. I-II


ŚRODA

9.00 - 10.00 Projekt “Geograficzno-bajkowe podróże po świecie” kl.Ia, IIc
9.00 – 10.00 Zajęcia artystyczne kl. III

11.00 - 12.00 Zajęcia kreatywne kl. I -II

16.00 - 16.30 Zajęcia relaksacyjne kl. I-II


CZWARTEK

9:00 - 10:00 Projekt “Edukacja społeczna z klasą” kl. I b i II b

14.00-15.00 Projekt “Edukacja społeczna z klasą” kl. I a i II c


PIĄTEK

9.00 - 10.00 Zajęcia plastyczne kl. I-II

11.00 - 12.00 Zajęcia czytelnicze kl. I -II


PLAN DNIA

ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

7:00 – 9:00

Zajęcia relaksacyjne.

9:00 – 11:00

Gry planszowe, zabawy dowolne, zajęcia ruchowe lub dydaktyczne, prace plastyczne

11:00 – 13:00

Odrabianie prac domowych, cicha nauka, zajęcia czytelnicze

13:00 – 15:00

Zabawy ruchowe, gry planszowe. prace plastyczne, zajęcia dydaktyczne

15:00 – 17:00

Zajęcia relaksacyjne, porządkowanie Sali.

KONKURSY I UROCZYSTOŚCI ŚWIETLICOWE

MIESIĄC

AKCJA, KONKURS

wrzesień

Konkurs “Superświetliczak”

Akcja “Pełna miska dla schroniska”

Dzień Chłopaka

październik

Konkurs “Superświetliczak”

Konkurs “Jesienny pejzaż”

listopad

Konkurs “Superświetliczak”

Ilustracja do ulubionego utworu Jana Brzechwy

Dzień Pluszowego Misia

grudzień

Konkurs “Superświetliczak”

Konkurs plastyczny na “Najpiękniejszą choinkę”

Akcja charytatywna dla hospicjum

styczeń

Konkurs “Superświetliczak”

Konkurs piosenki

Konkurs “ Ale kosmos” z wykorzystaniem materiałów recyklingowych

Akcja “Bezpieczne ferie”

luty

Konkurs “Superświetliczak”

Konkurs “Kółko i krzyżyk”

Konkurs “Koci świat” praca wykonana techniką origami

marzec

Konkurs “Superświetliczak”

Dzień Dziewczyny

Konkurs “Pani Wiosna”

kwiecień

Konkurs “Superświetliczak”

maj

Konkurs “Superświetliczak”

Konkurs “Morze, nasze morze”

czerwiec

Konkurs “Superświetliczak”

Dzień Dziecka

Akcja “Bezpieczne wakacje”

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej

do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej

GALERIA PRAC


ŚWIETLICA KLAS IIa, III-IVKWIECIEŃ - MAJ 2019


STYCZEŃ - MARZEC 2019


GRUDZIEŃ 2018

LISTOPAD 2018

PAŹDZIERNIK 2018

WRZESIEŃ 2017

ŚWIETLICA KLAS III

WRZESIEŃ 2017 - KWIECIEŃ 2018

STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2018

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

WRZESIEŃ 2017

KWIECIEŃ 2017 - klasy I - II

KWIECIEŃ 2017 cz.2

KWIECIEŃ 2017 cz.1

MARZEC 2017 - klasy I - II

STYCZEŃ - LUTY 2017 - cz.6

STYCZEŃ - LUTY 2017 - cz.5

STYCZEŃ - LUTY 2017 - cz.4

STYCZEŃ - LUTY 2017 - cz.3

STYCZEŃ - LUTY 2017 - cz.2

STYCZEŃ - LUTY 2017 - cz.1

STYCZEŃ - LUTY 2017 - klasy I - II

STYCZEŃ 2017

Z ŻYCIA ŚWIETLICY

Z ŻYCIA ŚWIETLICY

Zapraszamy do uczestnictwa

W Gminnym Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym

„Pejzaż wiosenny”

 1. Uczestnikami mogą być uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej z klas I-III.
 2. Każdy uczestnik może wykonać jedną samodzielną pracę.
 3. Technika dowolna.
 4. Format pracy A4 lub A3.
 5. Na odwrocie pracy proszę umieścić imię nazwisko autora, klasa, wiek, nazwa i adres szkoły, numer telefonu szkoły
 6. Prace przechodzą na własność organizatora.
 7. Prace do dnia 19 kwietnia 2018r. zbiera w świetlicy kl. III p. Żaneta Łukaszewicz-Kuffel


2018.04.06 - WYNIKI GMINNEGO MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

W Gminnym Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym „Stroik Wielkanocny” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Łęgowie

Reprezentantki naszej szkoły zdobyły:

I miejsce – Aleksandra Fedorowicz kl.1II a

II miejsce – Hanna Korzeniewicz kl. 1II a

Gratulujemy!

2017.05.15 – ŚWIETLICOWY KONKURS PIOSENKI

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się świetnie i słuchanie ich wykonań było wielką przyjemnością.

Oto lista zwycięzców:

I miejsce – Antonina Ustowska z kl. IIE

II miejsce – Antonina Konkolewska z kl. IAIII miejsce – Julia Andruszczak kl. IA

Gratulujemy!


2017.04.25 - MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS RECYTATORSKI „PRZYGODY ZWIERZĄT W WIERSZACH POLSKICH AUTORÓW”

25 kwietnia 2017r odbył się międzyświetlicowy konkurs recytatorski „Przygody zwierząt w wierszach polskich autorów”. W konkursie zorganizowanym przez ZKPiG nr 6 w Gdańsku naszą szkołę reprezentowali:

Lena Plaga kl. II a

Bartosz Tomaszewski kl. I a

Filip Żmuda-Trzebiatowski kl. III a

Wszyscy otrzymali nagrody. Wyróżnienie zdobył Filip Żmuda Trzebiatowski kl. III a2017.04.11 – WYNIKI GMINNEGO ŚWIETLICOWEGO KONKURSU „PISANKA WIELKANOCNA”

W miesiącu marcu wychowawcy świetlicy zespołu szkół w Rotmance zorganizowali Gminny Konkurs Świetlicowy pt. „Pisanka Wielkanocna”.

Uczniowie szkół z Borkowa oraz Łęgowa nadesłali bardzo pomysłowe i starannie wykonane prace plastyczne. Nagrody zostały przydzielone w trzech kategoriach: klasy 0-I, klasy II – III oraz praca przestrzenna.

Wyniki konkursu:

Klasa 0-I

I miejsce: Julia Andruszak klasa I, Borkowo

Klasa II-III

II miejsce: Lena Karkocka klasa II, Borkowo

III miejsce: Nikodem Kotkiewicz klasa II, Borkowo

Wyróżnienia:

Filip Żmuda Trzebiatowski klasa III, Borkowo

Prace przestrzenne:

II miejsce: Hanna Korzeniewicz klasa II, Borkowo

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Oto nagrodzone prace:


2017.03.13 – WYNIKI ŚWIETLICOWEGO KONKURSU „MASKA KARNAWAŁOWA”

W dniu dzisiejszym organizator konkursu opublikował wyniki.

I miejsce – Julia Andruszak kl. I a

II miejsce – Hanna Kluz kl. II a

III miejsce – Lena Karkocka kl. II a

Wyróżnienia:

Nicola Orlewicz kl. III d


2017.03.13 – WYNIKI ŚWIETLICOWEGO KONKURSU „KÓŁKO I KRZYŻYK"

Organizator konkursu opublikował wyniki.

- w kategorii klas III:

I miejsce – Filip Żmuda – Trzebiatowski kl. III a

II miejsce – Bartosz Jędrusiak kl. III b

III miejsce – Nina Szatkowska kl. III b

- w kategorii klas II:

I miejsce – Radosław Domaros kl. II c

II miejsce – Oliwia Juchniewicz kl. II d

III miejsce – Grzegorz Tomczyk kl. II c


GMINNY KONKURS ŚWIETLICOWY - OZDOBA ŚWIĄTECZNA

Gminny Konkurs Świetlicowy – Ozdoba Świąteczna

Warunki uczestnictwa:

- uczeń klasy I-III

- jeden uczestnik może wykonać tylko 1 pracę,

- ozdoba musi być wykonana samodzielnie,

- pracę podpisujemy: imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła.

Technika pracy dowolna z możliwością wykorzystania techniki mieszanej.

 1. Prace dostarczyć do 21 grudnia (środa) do p. Żanety Łukaszewicz-Kuffel - świetlica kl. III i II
 2. Kryteria ocen prac:

- oryginalność,

- pomysłowość,

- estetyka wykonania.

Wyniku konkursu zostaną ogłoszone 5 stycznia 2017r.


2016.10 – REKORDY W ŚWIETLICY

Uczniowie w świetlicy pobijają świetlicowe rekordy, które są wpisywane w świetlicową księgę rekordów.

W roku szkolnym 2018/2019
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I-III
aktualizacja w dniu 05.10.2018

PLAN LEKCJI - KL. IV-VII
aktualizacja w dniu 05.10.2018

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP