DOKUMENTY SZKOLNE - statut, WOU

DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

aktualizacja 20.11.2018

WEWNĘTRZNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE

aktualizacja 16.10.2018

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE

aktualizacja 17.01.2018

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 17.01.2018

WEWNĘTRZNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 17.01.2018

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 15.11.2016

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

aktualizacja w dniu 27.09.2017

WEWNĘTRZNE OCENIANIE UCZNIÓW - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 21.11.2017

PROCEDURY

PROCEDURY

 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA ZDARZENIA WYPADKOWEGO UCZNIA
 2. PROCEDURA ROZPOZNAWANIA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH ORAZ ICH ROZWIĄZYWANIA
 3. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA UCZNIÓW DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ
 4. PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 5. PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W RAMACH WOLONTARIATU NAUCZYCIELI
 6. PROCEDURA UDZIELANIA UCZNIOM NIEPOSIADAJĄCYM OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE
 7. PROCEDURA UDZIELANIA W SZKOLE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM POSIADAJĄCYM OPINIĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 8. PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
 9. PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK
 10. PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
 11. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM
 12. PROCEDURA OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE

REGULAMINY

REGULAMINY

 1. CEREMONIAŁ
 2. REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO
 3. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ
 4. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLNEGO PLACU ZABAW
 5. REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
 6. REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
 7. REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 8. REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW KLAS I-III
 9. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
 10. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
 11. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 12. REGULAMIN ZACHOWANIA W SZKOLE
 13. REGULAMIN UDZIELANIA KAR I NAGRÓD
 14. REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY
 15. REGULAMIN ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI W TRAKCIE ICH TRWANIA
 16. REGULAMIN ORGANIZACJI DYSKOTEKI
 17. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 18. REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIEM W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH
 19. REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE
 20. REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW PODCZAS WYCIECZEK
 21. REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
 22. REGULAMIN WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY / PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE

W roku szkolnym 2018/2019
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I-III
aktualizacja w dniu 05.10.2018

PLAN LEKCJI - KL. IV-VII
aktualizacja w dniu 05.10.2018

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP