Projekty, akcje i programy zewnętrzne realizowane w szkole

L.p

Tytuł projektu, programu, akcji zewnętrznej

Nazwa organizatora

Imię i nazwisko koordynatora

Opis

Uczestnicy

1

Pracowita rzeka Radunia

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański Filia Mediateka w Straszynie

Ewa Mierzejewska

Marzena Półtoranos,

Jolanta Sokołowska

Klasa VI a uczestniczy w projekcie Pracowita rzeka Radunia. Nasza własna elektrownia wodna, który jest realizowany przez Mediatekę w Straszynie Przedsięwzięcie obejmowało cykl spotkań i warsztatów.

-Wycieczka po elektrowniach wodnych (Straszyn, Bielkowo, Łapino, Rutki)

-Warsztaty z montażu filmu.

-Warsztat techniczny - działanie elektrowni.

Na zakończenie projektu uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie, który zostanie rozstrzygnięty w trzech w kategoriach: plastycznej, filmowej, literackiej.

VI a

2

Jak nie czytam, jak czytam

Redakcja czasopisma „Biblioteka w szkole”

Jolanta Kąkol

Ogólnopolska akcja czytelnicza, mająca pokazać, że czytanie ma sens. Celem akcji jest wskazywanie pozytywnych przykładów dla nieczytających uczniów, dzielenie się pomysłem na lekturę i promocja spędzania czasu wolnego w taki sposób.

W określonym czasie i miejscu uczniowie polskich szkół czytają książki, przyniesione do szkoły. Jest to też symboliczne „bicie rekordu” w czytaniu - wskazujące, że wbrew badaniom, dzieci i młodzież książki czyta.

I -VI

3

Program „Chronimy dzieci”

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Żaneta Łukaszewicz-

Kuffel

Program Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (d. Fundację Dzieci Niczyje) oraz Partnerów (zwanych dalej organizatorami). Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci przez wprowadzenie Polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz dostarczenie placówkom oferty i narzędzi podnoszenia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz ochrony ich praw. Program zakłada również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Główną ideą programu jest przyznawanie certyfikatu Chronimy Dzieci placówkom edukacyjnym, które spełniają standardy ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem.

I-VI

4

„Wkręć się i pomagaj”

Fundacja hospicyjna

Emilia Bednarska, Ewelina Ilnicka

Akcja zbierania nakrętek „Wkręć się i pomagaj” dedykowana jest podopiecznym z Domowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Dutkiewicza, a także Funduszu Dzieci Osieroconych

I - VI

5

„Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”

Wydawnictwo Karty Grabowskiego ze Szczecinka

Marzena Półtoranos

Joanna Goławska

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Działania: przypomnienie tabliczki mnożenia na lekcjach matematyki (w tygodniu w którym obchodzony jest WMTDay), gry i zabawy matematyczne, egzamin z tabliczki mnożenia w Dniu Tabliczki Mnożenia przeprowadzone podczas przerw korytarzu szkolnym.

IV-VI

6

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Firma Maspex, marka Puchatek

Monika Stamska

J.Roman

A.Dec

E.Pawłowska

Program edukacyjny o tematyce bezpieczeństwa. Celem akcji jest pokazanie dzieciom, jak uniknąć zagrożeń, na które będą narażone podczas codziennych aktywności – na drodze, w szkole, w domu, a także podczas zabawy, czy korzystania z Internetu. Program został wzbogacony o tematykę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

I

7

„Trzymaj formę”

Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności, Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie

Dorota Stasiak

Celem programu jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

V-VI

8

Światowy Dzień Książki

UNESCO

Ewa Mierzejewska

Święto ustanowione przez UNESCO. Cele: propagowanie czytelnictwa, rozwijanie twórczej aktywności, promocja edytorstwa, ochrona własności intelektualnej prawem autorskim.

Działania: popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów w formie zabawowej.

IV-VI

9

„Pola Nadziei” na Pomorzu

Fundacja hospicyjna

Emilia Bednarska, Ewelina Ilnicka

Akcja charytatywna, w której promowane są idee opieki hospicyjnej oraz postawy wolontariackie.

IV-VI

10

„Polska Akademia Dzieci”

Stowarzyszenie Polska Akademia Dzieci

Marzena Półtoranos,

Joanna Harasimiuk

Celem Polskiej Akademii Dzieci jest rozbudzenie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie pierwotnej ciekawości świata u dzieci w wieku 6-12 lat. Założono realizację 8 zjazdów składających się z 2 wykładów prowadzonych przez Młodych Naukowców w wieku 6-12 lat oraz dorosłych naukowców.

IV-V

10

Światło dla Hospicjum

Fundacja hospicyjna

Emilia Bednarska, Ewelina Ilnicka

Kwesta podczas której uczniowie pod opieką koordynatorów wyruszają z puszkami na gdańskie cmentarze, by prosić o wsparcie na rzecz terminalnie chorych.

X-XI

11

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

UNESCO

Joanna Harasimiuk

Święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO.

Cele: promowanie języka ojczystego, propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej uczniów oraz podkreślenie znaczenia różnorodności językowej i kulturowej.

IV-VI

12

SKS

Instytut Sportu, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku

Dorota Stasiak

Celem programu to propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i aktywność fizyczną. Zmotywowanie uczniów do uczestnictwa w ogólnorozwojowych zajęciach sportowych.

III-VI

13

XVIII Turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”

Polski Związek Piłki Nożnej

Dorota Stasiak

Promowanie piłki nożnej wśród dzieci chłopców i dziewcząt, zasad Fair Play, wychowanie poprzez sport i aktywność fizyczną, kształtowanie zdrowego stylu życia.

I-V

14.

Akcja „Nie jest kolorowo”

Stowarzyszenie Traugutt z Pruszcza Gdańskiego

Anna Kleina

Akcja charytatywna. Celem jej jest zebranie przyborów szkolnych dla dzieci polskich zza naszej wschodniej granicy.

Przedszkole
oraz
Klasy I-VI

15

Akcja „Góra grosza”

Towarzystwo Nasz Dom

Tamara Karłowska, Leszek Kuszczyk, Samorząd Uczniowski

Akcja ma przede wszystkim cel charytatywny.

Celem na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Akcja ma również charakter konkursu, szkoły, które zebrały najwięcej pieniędzy w skali województwa lub kraju zostaną nagrodzone.

Klasy I - VI

16

Szkoła Promująca Zdrowie

Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Delegatura w Tczewie, Ośrodek Rozwoju Edukacji

Magdalena Kukiełka,

Małgorzata Garstka,

Karolina Boszke

Trzyletni projekt, który kończy się uzyskaniem wojewódzkiego certyfikatu. Ma na celu podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie.

Klasy I-VI

17

,,Owoce i warzywa szkole”

Agencja Rynku Rolnego, Salvitprima

Magdalena Kukiełka

Celem jest wpływanie na nawyki żywieniowe uczniów, a także propagować wśród uczniów zdrowy styl życia w tym prawidłowe odżywianie

Klasy I-V

18

,,Zbiórka baterii”

Biosystem

Magdalena Kukiełka

Celem jest wdrażanie wśród uczniów edukacji ekologicznej, zapoznanie dzieci z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska.

Klasy I-VI

19.

SKO

PKO Bank Polski

Iwona Orzłowska

Cele projektu:

Praktyczna nauka zarządzania finansami osobistymi, propagowanie idei oszczędzania, kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania, wzmocnienie postaw przedsiębiorczych.

I-VI

20

SallyRide EarthKam

NASA

Ewa Kulawiak

EarthKAM to międzynarodowy projekt edukacyjny sponsorowany przez NASA. Celem programu jest zainteresowanie młodzieży pięknem i różnorodnością krajobrazową naszej planety przy wykorzystaniu najnowszych dostępnych technologii informatycznych. Projekt polega na fotografowaniu powierzchni Ziemi z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Uczniowie wskazują punkty, które mają być sfotografowane z orbity okołoziemskiej. Językiem projektu jest język angielski. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o Ziemi, kosmosie, z zakresu geografii ( długość i szerokość geograficzna), matematyki ( skala obrazu, rozdzielczość), technologii ( interfejs sieciowy, transmisja danych do/z ISS) oraz szeroko rozumianej sprawności językowej.

VIa

Projekty I programy wewnętrzne, opracowane przez naszych nauczycieli i realizowane w szkole


L.p

Tytuł projektu

Czas realizacji projektu

Imię i nazwisko odpowiedzialnego nauczyciela

Opis

Uczestnicy

1

Mistrz savoir-vivre

Październik-maj

Anna Makaruk

Uświadomienie uczniów jak należy się zachowywać zgodnie z zasadami savoir-vivre, dbanie o kulturę słowa, poznanie zasad dobrego wychowania przy stole, w miejscach publicznych, zasad zachowania w internecie tzw. netykieta, wyrabianie szacunku dla siebie i innych. Uczniowie poznając powyższe zasady starają się wdrażać je do życia codziennego.

I-III

2

Masz misia?! - podaj dalej!

listopad 2017

Joanna Sobczyk - Formella

Celem projektu jest rozwijanie w uczniach empatii w stosunku do rówieśników oraz zachęcenie ich do podzielenia się z innymi własnymi rzeczami.

Projekt związany jest z przypadającym na 25 listopada Światowym Dniem Pluszowego Misia. Uczniowie będą poproszeni o przyniesienie do szkoły swoich maskotek, którymi chcieliby podzielić się z dziećmi mieszkającymi w hostelu CIK FDDS w Gdańsku – Nowym Porcie. Wesprą w ten sposób rówieśników, którzy wskutek przemocy domowej, czy innych traumatycznych przeżyć, przebywają w hostelu i często nie mają własnej przytulanki.

Zgromadzone maskotki zostaną przekazane do hostelu CIK z delegacją SU.

I-VI

3

Akcja ,,Sprzątanie Świata”

15 wrzesień

Jolanta Sokołowska

- uświadomienie wpływu na stan środowiska poprzez aktywny udział w recyklingu odpadów komunalnych;

- kształtowanie zachowań zmierzających do świadomego, ekologicznego postępowania z odpadami oraz przeciwdziałania wytwarzaniu nadmiernej ilości odpadów;

IV - VI

4

Projekt „Zima w baśniach i bajkach”

styczeń

Żaneta Łukaszewicz-Kuffel

Dziecko zapoznaje się z bajkami i baśniami z całego świata z motywem zimy.

Gromadzi materiały. Selekcjonuje i dobiera właściwe materiały.

Wykonuje zadania.

Podsumowuje wykonane zadania.

Prace zostaną wyeksponowane.

Wysłuchuje bajkę/baśń lub ogląda bajkę.

Odgrywa bajkę (drama) lub tworzy komiks lub grę planszową lub ilustrację baśni.

Tworzy kartkę do albumu realizacji projektu.

Efekty działania:

- Dziecko zna kultury innych krajów.

- Doświadcza przyjemności słuchania opowieści.

- Pobudza swoją wyobraźnię i kreatywność.

- Potrafi odnaleźć przydatne informacje.

- Rozwija umiejętność pracy w grupie.

- Prezentuje zdobytą wiedzę.

- Otrzymuje możliwość wcielenia się w role w bezpiecznych warunkach.

III

5 "MeineSchule,

mein Hobby,

mein Tag’’.

I i II semestr Anita Nowak Celem projektu jest: utrwalenie struktur gramatycznych, powtórzenie słownictwa; wdrażanie do systematyczności i odpowiedzialności za powierzone zadanie oraz korzystanie ze źródeł informacji w języku niemieckim; uczniowie poprzez wspólną pracę i wymianę informacji, uczą się respektowania i tolerowania swoich kolegów.

Projekt zakłada wspólne planowanie przebiegu pracy.Jest realizowany w formie książeczki.Podczas pracy uczniowie mogą wykorzystywać różne materiały. Projekt jest realizowany w oparciu o tematykę realizowaną podczas lekcji. Efekty: Uczniowie poszerzają umiejętności językowe, tworzą kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne. Prezentują swoją pracę. Przełamują bariery językowe i wypowiadają się w języku niemieckim na forum klasy

VA, VB


6.

,,Meine Freizeit und Pflichten, mein Geburtstag’’

I i II

semestr

Anita Nowak


Celem projektu jest: utrwalenie struktur gramatycznych, powtórzenie słownictwa; wdrażanie do systematyczności i odpowiedzialności za powierzone zadanie oraz korzystanie ze źródeł informacji w języku niemieckim; uczniowie poprzez wspólną pracę i wymianę informacji, uczą się respektowania i tolerowania swoich kolegów.

Projekt zakłada wspólne planowanie przebiegu pracy.Jest realizowany w formie książeczki.Podczas pracy uczniowie mogą wykorzystywać różne materiały. Projekt jest realizowany w oparciu o tematykę realizowaną podczas lekcji. Efekty: Uczniowie poszerzają umiejętności językowe, tworzą kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne. Prezentują swoją pracę. Przełamują bariery językowe i wypowiadają się w języku niemieckim na forum klasy

VIA,

VIB

7

„Poznaj siebie”

X 2017-V 2018

Emilia Bednarska

Celem projektu jest wdrażanie uczniów do samooceny własnych emocji i nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami.

IV

8

„Klub Młodego Mediatora”

X 2017-V 2018

Emilia Bednarska

Celem projektu jest wdrażanie uczniów do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych oraz nabycia umiejętności i kompetencji mediacyjnych; zapobieganie występowaniu zachowań ryzykownych: agresji i przemocy poprzez rozwijanie u dzieci umiejętności rozwiązywania konfliktów przy użyciu technik mediacyjnych.

W ramach realizowanych działań uczniowie będą mieć możliwość nabycia umiejętności pozytywnego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów bez przemocy.

Poprzez działalność Klubu będziemy dążyć do poprawienia atmosfery w szkole przez zmniejszenie poziomu napięcia i wrogości między uczniami, zwiększenie ich udziału w życiu szkoły oraz poprawy relacji między uczniami.

V, VI

9

„Akademia Dobrego Wychowania”

X 2017-V 2018

Emilia Bednarska

Celem tego projektu jest wychowanie kulturalnego człowieka, wyposażenie ucznia w wiedzę na temat kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, wdrażanie do dobrego wychowania przez nienaganne formy zachowania oraz wyrabianie szacunku dla siebie i innych.

I - VI

10

„Wieża czytelnicza”

I semestr

Monika Stamska

Ewelina Pawłowska

Celem projektu jest rozbudzenie czytelnictwa wśród uczniów, wzbogacenie słownictwa, wiedzy ogólnej, kształtowanie zmiany postaw i nastawień do czytania, wyrobienie nawyku częstego sięgania po książkę.

Projekt składa się z trzech elementów: dzienniczka czytania, wieży czytelniczej, cegiełek. Za każde 15-20 minutowe czytanie potwierdzone podpisem rodzica w dzienniczku czytelnika, dziecko otrzymuje od nauczyciela cegiełkę. Uczeń ma za zadanie wykleić cegiełkami całą wieżę.

IC I B

11

Cztery pory roku

I i II semestr

Monika Stamska

Ewelina Pawłowska

Celem projektu jest pogłębienie i poszerzenie wiadomości uczniów o każdej z czterech pór roku, obserwowanie i analizowanie zjawisk przyrodniczych w poszczególnych porach roku, stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce a także współpraca w grupie. W ramach projektu uczniowie będą uczyć się obserwowania zmian w przyrodzie, będą uczestniczyć w zabawach badawczych a także będą wykonywać prace plastyczno-techniczne. Projekt jest realizowany w formie: tematycznych zajęć lekcyjnych, wystawy prac plastycznych.

IC

I B

12

Lubię czytać

listopad - maj

Małgorzata Poniewierska

Celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury oraz zachęcenie dzieci do samodzielnego czytania. W ramach projektu uczniowie poznają historię książki oraz tworzą własne książeczki.

IIId

13

„Spotkania z książką”

I i II semestr

Aleksandra Dec

Celem projektu jest rozbudzenie czytelnictwa wśród uczniów, wzbogacenie słownictwa, wiedzy ogólnej. Uczniowie wykonają książeczki do przeczytanych książek.

I d

14

„Mali naukowcy”

I i II semestr

Aleksandra Dec

Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań nauką.

Dzięki ciekawym eksperymentom Mali Naukowcy poznają sekrety powietrza, wody, światła, grawitacji, magnetyzmu.

I d

15

Pory roku

I i II semestr

Aleksandra Dec

Celem projektu jest pogłębienie i poszerzenie wiadomości uczniów o każdej z czterech pór roku, obserwowanie i analizowanie zjawisk przyrodniczych w poszczególnych porach roku. Będą wykonywać prace plastyczno - techniczne, a także szukać odpowiedzi na pytania dotyczące zachodzących zmian w przyrodzie.

I d

16

Szkolny bookcrossing “Książka za książkę”

maj

Jolanta Kąkol

Celem akcji jest wymiana książek, propagowanie pojęcia bookcrossingu wśród uczniów. Uczniowie będą przynosić książki, które już przeczytali, a są im już zbędne. Będą też mogli wziąć do domu książki przyniesione przez innych kolegów. Uczniowie uświadomią sobie, że dzielenie się książką z innymi jest lepsze od ich posiadania. To również akcja promująca czytelnictwo.

I -VI

17

Czytam młodszym kolegom

kwiecień

Jolanta Kąkol

Akcja ma na celu dawanie przykładu młodszym uczniom, poprzez wskazywanie, że warto czytać i poznawać świat książek. Wspólna lektura i rozmowa z młodszymi kolegami to także propagowanie mądrego spędzania czasu wolnego w ten sposób.

I -VI

18

Pełna miska dla schroniska

wrzesień

Kroll, Golat

Celem akcji jest wzbudzenie altruizmu u dzieci. Uczniowie przynosili do szkoły karmy, koce, zabawki, rzeczy zgromadzone na zbiórce są przewiezione do schroniskach dla psów i kotów „Promyk”

I-VI

19

Tydzień życzliwości

od 20.11-24.11.2017

Anna Makaruk

Akcja zorganizowana dla uczniów świetlicy klas I-II, która ma na celu ukazanie, że warto być dobrym i życzliwym człowiekiem. Poprzez różnorodne działania w ciągu całego tygodnia nauczyciel zachęca uczniów do życzliwego postępowania wobec innych, propagowanie właściwych zachowań wobec kolegów/koleżanek, dbanie o kulturę słowa, chęć współpracy i integracji między uczestnikami. Po przeprowadzeniu akcji dzieci rozumieją ideę bycia życzliwym i dobrym dla drugiego człowieka.

klasy I-II uczęszczające do świetlicy

21

„Pociąg czytelniczy”

październik-styczeń

Anna Zdunek

Cele: Podnoszenie poziomu czytelnictwa wśród dzieci. Zainteresowanie zbiorami biblioteki szkolnej i klasyką dziecięcej literatury polskiej i obcej. Rozwijanie i wzbogacanie języka dziecka.

Działania: Program jest realizowany w domu ucznia poprzez czytanie dowolnej, wybranej książki. Po przeczytanej książce uczeń przynosi wypełniony wagonik wg. wzoru.

Efekty: Uczniowie poszerzają swoją wiedzę o nowe pozycje książkowe. Potrafią ułożyć kilkuzdaniową wypowiedź na temat przeczytanej książki, poszerzają zakres słownictwa. Zasięgają inspiracji w sferze literatury

IIIb

20

„Bajki z całego świata”

I i II semestr

Anna Zdunek

Cele: Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym. Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych do poznawania i rozumienia świata.

Działania: Wspólne wysłuchanie bajki, a następnie swobodna rozmowa na jej temat – dzielenie się przemyśleniami przez uczniów.

E Efekty: Uczniowie poprzez niesamowite opowieści i zawarte w nich przesłanie moralne dostrzegają,
że życiem ludzi rządzą pewne reguły, które porządkują
rzeczywistość i ułatwiają funkcjonowanie. Rozumieją, że ustalonych zasad trzeba przestrzegać, a ich złamanie wiąże się z konsekwencjami.

IIIb

21

Projekt „Lubimy czytać’

X 2017 -V 2018

Jadwiga Roman

Cel główny: Propagowanie literatury i czytelnictwa wśród uczniów.

Cele szczegółowe: wprowadzenie dzieci w świat literatury, wyrabianie nawyku dbania o książki, ograniczanie spędzania czasu przed telewizorem i komputerem, kształcenie nawyków czytelniczych. Działania projektowe zaplanowane są na cały rok szkolny. Uczniowie uczestniczą w zajęciach bibliotecznych, wykonują zakładki, własne książeczki, biorą udział w konkursach: Pięknego Czytania, plastycznym: ,,Moja ulubiona postać bajkowa”. Efekty podjętych działań prezentowane będą poprzez różne formy: wykonanie gazetek ściennych w klasie, prezentację prac plastycznych, zdjęcia, ekspozycja plakatów i okładek książek na korytarzu, kukiełki, zaprezentowanie laureatów konkursów pięknego czytania, zbiórkę książek, wykaz ilości przeczytanych książek z biblioteki szkolnej.

Ic

22

Akcja „Uszyj misia”

XI 2017

Jadwiga Roman

Cel: uwrażliwienie na potrzeby innych, integracja środowiska, wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi.

Uczniowie wraz z rodzicami szyją misia. Dochód ze sprzedaży misiów przeznaczony będzie dla dzieci z hospicjum w Gdańsku.

I-VI

23

Projekt “Wyzwanie miesiąca”

X 2017-VI 2018

Dorota Stasiak, Tamara Karłowska

Zmotywowanie uczniów do wysiłku fizycznego w domu. Sprawdzenie swoich umiejętności oraz sprawdzenie samego siebie jako motywatora w działaniu. Poznawanie własnego ciała - jak pracują poszczególne partie mięśniowe. Praca nad własną sylwetką.

Comiesięczna praca nad różnymi partiami ciała (ćwiczenia wzmacniające), współpraca dziecka z rodzicem. Prowadzenie zeszytu z wykonywanymi ćwiczeniami. Ćwiczenia wykonywane w obecności rodzica.

IV

24

Projekt „I Ty możesz zostać sędzią”

X 2017-VI 2018

Dorota Stasiak, Tamara Karłowska

Zapoznanie uczniów z przepisami i zasadami obowiązującymi w zespołowych grach sportowych. Zdobycie przez uczniów umiejętności techniki sędziowania, porozumiewania się w różnych sytuacjach i pracy w grupie, stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.Podział na grupy/sekcje grupowe z podziałem na dyscypliny, która przygotowuje się do prezentacji graficznej i wizualnej przed klasą z przepisów danej dyscypliny. Uczniowie sędziują mecze klasowe w czasie lekcji wychowania fizycznego.

VI

25

Akcja „Mistrzowie szkoły”

IX-X

nauczyciele wf

Zmotywowanie jeszcze bardziej uczniów do podjęcia wysiłku fizycznego, podczas sprawdzianów na zajęciach z wychowania fizycznego. Sprawdzenie swoich umiejętności oraz sprawdzenie samego siebie jako motywatora w działaniu. Wyłonienie najlepszych uczniów z naszej szkoły z dziedziny Lekkiej Atletyki.

IV, V, VI

26

Projekt „CzytaMy”

IX 2017-VI 2018

Karolina Boszke

Celem projektu jest rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do czytelnictwa oraz kształtowanie prawidłowych postaw czytelnika. W ramach projektu dzieci będą czytały co najmniej pół godziny dziennie. Otrzymają dzienniczki czytania i każde pół godziny czytania rodzice potwierdzają podpisem. Na koniec miesiąca odbędzie się podsumowanie podczas którego dzieci będą tworzyły kącik czytelnika ( ilustracje książek które im się spodobały). Będą mogły również przynieść swoją ulubioną książkę do poczytania innym dzieciom. W ramach projektu przychodzić będą również rodzice/członkowie rodziny i czytać dzieciom.

klasa IIIc

27

Projekt „Zdrowo jem, zdrowo żyję”

I sem

Karolina Boszke

Celem projektu jest rozpowszechnienie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych oraz poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego odżywiania i wpływu na zdrowie. W ramach projektu odbywać się będą zajęcia dot. zdrowego żywienia, spotkania z dietetykiem, warsztaty zdrowego odżywiania.

klasa IIIc

28

Akcja „Śniadanie daje moc”

listopad 2017

Karolina Boszke

Celem akcji jest zwiększenie świadomości nt. zdrowego odżywiania oraz roli śniadania w życiu dziecka.

W ramach akcji odbędzie się cykl zajęć dot. zdrowego odżywiania oraz wspólne klasowe śniadanie.

klasy I-III

30

„A road for distant hearts. czytamy opowieść i rozwiązujemy zadania.”

X 2017-V 2018

Ewelina Ilnicka

Celem projektu jest wzrost czytelnictwa oraz rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku angielskim.

Uczniowie czytają opowieść, fragment po fragmencie, poznają słownictwo i rozwiązują ćwiczenia.

Efektem jest poszerzanie słownictwa, struktur gramatycznych oraz rozwinięcie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

klasa VI b

31

“Worthseeing in English speaking countries. Warte zobaczenia w krajach anglojęzycznych”

listopad 2017

Ewelina Ilnicka

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów krajami anglojęzycznymi, tj. kulturą, geografią.

Uczniowie zostają zapoznani z krajami anglojęzycznymi, wyszukują informacji na temat tych krajów, a następnie tworzą prezentację na temat tego, co uważają za warte poznania.

Efektem jest poszerzanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych na całym świecie.

klasa V b

32

“My fairytale. Moja bajka.”

styczeń- marzec 2018

Ewelina Ilnicka

Celem projektu jest wzrost czytelnictwa oraz rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku angielskim, jak również rozwijanie umiejętności pisania krótkich tekstów.

Uczniowie czytają swoje ulubione bajki w języku angielskim, a następnie sami tworzą swoją bajkę.

Efektem jest rozwinięcie kreatywności, umiejętności czytania ze zrozumieniem i umiejętności pisania. Bajki stworzone przez dzieci są czytane przez innych uczniów.

klasy IV b, IV c, IV d

33

Kontynuacja 3-letniego projektu czytelniczego – 2 etap: „Czytam sam”

wrzesień - czerwiec 2017-2018

Małgorzata Garstka

Magdalena Kukiełka

Głównym założeniem projektu jest budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych, promocja czytelnictwa poprzez wychowywanie małych czytelników, wdrażanie dzieci do kontaktu z książką i czerpanie z tego przez nie przyjemności. Program podzielony jest na trzy lata. W klasie II etap pt: Czytam sam – Na tym etapie dzieci w większości czytają książki samodzielnie, ale prowadząc dzienniczek czytelniczy wpisują zarówno książki przeczytane samodzielnie, czytane przez rodziców oraz w klasie. Wyłaniany będzie czytelnik miesiąca oraz czytelnicy roku. W klasie powstanie kącik czytelniczy, każdego dnia dzieci będą miały wygospodarowany czas na samodzielne czytanie. Czasem powstaną ilustracje do niektórych, wybranych książek.

kl. IIA i IIB

34

Tropiciele poznają Gdańsk i okolice z Noni

październik - czerwiec 2017-2018

Małgorzata Garstka

Magdalena Kukiełka

Głównym celem projektu jest poznawanie swojego najbliższego otoczenia, znajdujących się tu ciekawych miejsc, wartych odwiedzenia i polecenia. Dodatkowo ważne jest, że dziecko spędza czas konstruktywnie ze swoimi rodzicami, z którymi przygotowuje fotorelację, prezentowaną później podczas zajęć. Angażuje to rodziców do włączenia się w życie klasy, a dziecku daje możliwość zaprezentowania się na forum klasy, budowania poczucia własnej wartości, pozytywnych relacji z rodzicem.

kl. IIA i IIB

35

Kodowanie na dywanie

listopad - maj 2017 - 2018

Małgorzata Garstka

Magdalena Kukiełka

Celem projektu jest prowadzenie systematycznie zajęć dotyczących kodowania, wdrażanie dzieci do logicznego myślenia, planowania. Programowanie to szereg uniwersalnych zasad i reguł. Najmłodsze dzieci poznają je dzięki grom i zabawom „bez komputera”, które odpowiadają ich potrzebom rozwojowym. Podczas tych zajęć ważna jest praca w zespole i umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów to kompetencje, które są niezbędne w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest, aby rozwijać je od najmłodszych lat. Kodowanie to wstęp do programowania, to sposób myślenia. Umiejętność programowania daje dzieciom szanse na kreowanie rzeczywistości, uczy dostrzegania zależności i reguł w otaczającym nas świecie, pozwala osiągać cele różnymi drogami.

kl. IIA i IIB

36

- Polskie Tańce Narodowe

- Instrumenty perkusyjne

- Fryderyk Chopin - wybitny polski kompozytor i pianista

II semestr


I semestr


II semestr

Aleksandra Dec

Małgorzata Garstka

Celem projektu jest poznanie pięciu polskich tańców narodowych: skąd pochodzą, skąd wywodzi się ich nazwa - jako ważnego polskiego dziedzictwa narodowego i folkloru. Podjęte działania - prezentacje multimedialne oraz lapbooki połączone z wystawą prac.

Poznanie i budowa instrumentów perkusyjnych, do czego służyły w przeszłości, jakie mają zastosowanie współcześnie. Wykonanie własnego instrumentu perkusyjnego.

Celem projektu jest przybliżenie uczniom postaci najwybitniejszego polskiego kompozytora ze szczególnym zwróceniem uwagi na okres dzieciństwa. Prezentacja literatury tematu. Cykliczne słuchanie utworów F. Chopina; wykonanie lapbooków i/lub prezentacji na temat poznanej postaci. Udział w konkursie o F. Chopinie.

kl. IV A, B, C, D

37

- Instrumenty strunowe

- Stanisław Moniuszko

- Fryderyk Chopin - wybitny polski kompozytor i pianista

I semestr


II semestr


II semestr

Aleksandra Dec

Małgorzata Garstka

Poznanie i budowa instrumentów strunowych, podział na grupy ze względu na sposób wydobywania dźwięku. Historia powstania pierwszych instrumentów strunowych uderzanych. Poznanie instrumentów występujących w orkiestrze symfonicznej ze szczeg. uwzględnieniem sekcji smyczkowej. Wykonanie własnego instrumentu strunowego, wystawa prac.

Poznanie twórcy polskiej opery narodowej; życiorys, twórczość, wybitne dzieła. Dla kogo i w jakim okresie tworzył S. Moniuszko - rys historyczny. Poznanie formy muzycznej - opery. Przygotowanie lapbooków i/lub prezentacji multimedialnych; wystawa prac.

Celem projektu jest przybliżenie uczniom postaci najwybitniejszego polskiego kompozytora ze szczególnym zwróceniem uwagi na okres emigracji. Prezentacja literatury tematu. Cykliczne słuchanie utworów F. Chopina; wykonanie lapbooków i/lub prezentacji na temat poznanej postaci. Udział w konkursie o F. Chopinie

kl. VA , VB

38

- Współczesna muzyka rozrywkowa

- Kompozytorzy wiedeńscy

- Fryderyk Chopin - wybitny polski kompozytor i pianista

wrzesień - czerwiec 2017 - 2018

II semestr

II semestr

Aleksandra Dec

Małgorzata Garstka

Prezentacja w różnych formach idoli muzycznych uczniów - przygotowanie prezentacji - poprowadzenie fragmenty lekcji. Nazwanie nurtów muzycznych, które wykonuje ulubiony wykonawca/zespół; słuchanie wybranych utworów współczesnej muzyki rozrywkowej. Przygotowanie plakatów/ lapbooka; wystawa prac.

Poznanie kompozytorów zaliczanych do klasyków wiedeńskich, poznanie życia i twórczości. Słuchanie wybranych utworów skomponowanych przez nich. Przygotowanie prezentacji multimedialnej/ lapbooka; prezentowanie pracy na forum klasy; wystawa w szkole.

Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat F. Chopina - najwybitniejszego polskiego kompozytora. Słuchanie cykliczne jego utworów. Poznanie historii i idei Konkursu Chopinowskiego. Wykonanie plakatu i/lub lapbooka połączone z wystawą prac. Udział w konkursie na temat F. Chopina.

kl. VIA, VIB

39

“My book about animals”

XI

Hanna Kochanowska

Celem projektu jest poszerzenie zasobu słownictwa dotyczącego zwierząt (cechy, umiejętności, pożywienie) oraz usystematyzowanie posiadanej wiedzy. Uczniowie tworząc lapbooka poznają nową formę przedstawiania informacji, projektują wygląd własnego albumiku, przygotowują ilustracje i zdjęcia, piszą opisy. Tworzenie książeczki sprzyja utrwalaniu pisowni słownictwa. Przygotowanie do prezentowania swojego projektu na forum klasy motywuje do nauki czytania.

kl. IIA,IIB

40

Projekt: “Odkrywamy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej”

XI - XII

Hanna Kochanowska

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów o Stanach Zjednoczonych. Tematyka obejmuje zagadnienia geograficzne, symbole narodowe, elementy historii, zagadnienia przyrodnicze oraz ciekawostki dotyczące rodzimych sportów i słynnych miejsc. Uczniowie będą zgłębiać wiedzę samodzielnie poszukując informacji w różnego typu opracowaniach, uczestnicząc w pogadankach oraz oglądając prezentacje multimedialne. Prace plastyczne uczniów stworzone w ramach projektu wyeksponowane zostaną w świetlicy.

kl. III A, IIIC
(w świetlicy)

41

Projekt: “Odkrywamy Australię”

II-III

Hanna Kochanowska

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów o jednym z krajów anglojęzycznych – Australii. Tematyka obejmuje położenie geograficzne, symbole narodowe, elementy historii, zagadnienia przyrodnicze oraz ciekawostki turystyczne. Uczniowie będą zgłębiać wiedzę samodzielnie poszukując informacji w różnego typu opracowaniach, uczestnicząc w pogadankach oraz oglądając prezentacje multimedialne. Wykonane w ramach projektu prace plastyczne zostaną wyeksponowane w świetlicy.

kl. IIIA, IIIC
(w świetlicy)

42

Akcja Międzynarodowy Dzień Kropki

IX

Hanna Kochanowska

Inicjatywa ma na celu pobudzać kreatywność uczniów i zachęcać ich do tworzenia. Akcja obecnie jest obchodzona już w ponad 150 krajach. Dzięki przyłączeniu się do celebrowania Międzynarodowego Dnia Kropki uczniowie poznali historyjkę o małej Vashti i na przykładzie losów bohaterki zobaczyli, że nie należy pochopnie rezygnować, ale wierzyć we własne siły, gdyż to może nam przynieść niespodziewane efekty. Historyjka ukazała dzieciom, że warto podejmować działanie i realizować je na miarę własnych możliwości.

kl. I-III

43.

“W świecie baśni”

XII/I

Ewa Mierzejewska

Joanna Harasimiuk

Cele: rozbudzenie zainteresowań uczniów literaturą dziecięcą jako jedną z propozycji pożytecznego spędzania czasu wolnego, rozbudzenie zainteresowań baśniami, przybliżenie twórczości H. CH. Andersena, poznanie najbardziej znanych i lubianych baśni i ich bohaterów.

Uczniowie czytają wybraną baśń, a potem w parach przygotowują streszczenie i ilustrację do wybranej baśni. Następnie prezentują efekty swojej pracy na lekcji.

IVA, IVC

IVB,IVD

44.

“Starożytni bogowie i bohaterowie”

IX/X

XI/XII

Ewa Mierzejewska

Joanna Harasimiuk

Cele: dostarczenie uczniom wiedzy na temat mitologii greckiej i roli jaką pełni w naszej kulturze, zapoznanie z treścią mitów, życiem bogów greckich na Olimpie, ich zwyczajami, atrybutami, kształcenie umiejętności rozumienia związków frazeologicznych oraz używania ich w życiu codziennym, rozwijanie u uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz selekcji zebranych informacji.

Działania: wykonanie albumu poświęconego greckim bogom i bohaterom, wyjaśnianie związków frazeologicznych pochodzących z mitologii oraz pojęć związanych z życiem, wierzeniami i kulturą starożytnych Greków, utrwalanie pojęć mitologicznych z wykorzystaniem metod aktywizujących. Zaprezentowanie przez uczniów swoich albumów w klasie; wymiana informacji na temat źródeł wiedzy, z których korzystali.

VA

VB

45.

“Sławni Polacy”

IV/V

Ewa Mierzejewska

Joanna Harasimiuk

Cele projektu:poznawanie sylwetek sławnych Polaków, rozwijanie u uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz selekcji zebranych informacji kształtowanie postawy szacunku dla wybitnych, zasłużonych ludzi dla Polski.

Uczniowie w grupach zbierają i opracowują informację o sławnych rodakach. Następnie prezentują je na lekcji. Przygotowane przez uczniów plakaty zostaną wyeksponowane na gazetce na korytarzu szkolnym.

VIA

VIB

46.

„Makieta miasteczka ruchu drogowego”

1, 2 okres

Leszek Kuszczyk

Cele projektu: wdrażanie do stosowania podstawowych zasad ruchu drogowego, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, utrwalenie bezpiecznych zasad poruszania się w ruchu drogowym, kształtowanie nawyku prawidłowego poruszania się na drodze. Uczniowie w kilkuosobowych grupach wykonują makietę miasteczka ruchu drogowego zawierającą wybrane przez siebie elementy miasteczka (rodzaj skrzyżowań, znaki drogowe, układy dróg, usytuowanie budynków oraz uczestników ruchu drogowego itp.) Uczniowie mogą stosować dowolne techniki pracy i dowolne materiały.

IVA, IVB, IVC, IVD

47.

Projekt “Łódka” JAWI zajęcia techniczne

1, 2 okres

Leszek Kuszczyk

Efektem końcowym projektu jest pływająca łódka dwukadłubowa o napędzie gumowym. Głównym celem projektu jest realizacja treści obowiązujących w podstawie programowej nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej z uwzględnieniem treści związanych z mechaniką. Realizując projekt uczeń buduje pierwszy silnik zamieniający energię sprężystości gumy na ruch obrotowy wirnika napędzającego łódkę. Konstrukcja łódki składa się z łączników wzdłużnych, łączników poprzecznych, ruf, dziobów, wirnika krzyżakowego, poszycia oraz sterów. Czas zaplanowany na realizację projektu wynosi 24 jednostki lekcyjne. Cały projekt jest podzielony na dziewięć podprojektów.

VA, VB

48.

Projekt “Ślizgacz” JAWI zajęcia techniczne

I, II okres

Leszek Kuszczyk

Projekt „Ślizgacz” należy do modułu modelarskiego. Efektem końcowym projektu jest pojazd pływający napędzany silniczkiem elektrycznym. Projekt „Ślizgacz” to konstrukcja złożona z kilku elementów. Konstrukcją nośną pojazdu jest rama wykonana z listew drewnianych połączonych dwoma elementami wykonanymi ze sklejki. W części tylnej ramy jest zamocowany silniczek elektryczny, natomiast w części przedniej bateria i włącznik. Napęd z silniczka przekazywany jest na śmigło, które obracając się wytwarza strumień powietrza wprawiający pojazd w ruch.

Głównym celem projektu jest realizacja treści obowiązujących w podstawie programowej nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej. Projekt nawiązuje do modelarstwa lotniczego. Czas zaplanowany na realizację projektu wynosi 30 jednostek lekcyjnych. Cały projekt jest podzielony na dziesięć podprojektów.

Projekt ślizgacza daje możliwości zastosowania własnych rozwiązań w zakresie projektowania zabudowy pojazdu. Tematyka projektu wpisuje się w „modelarski” nurt twórczości technicznej uczniów, daje, więc duże możliwości rozwijania zainteresowań uczniów w tym kierunku.

VIA, VIB

49.

Projekt “Kronika klasy”

I, II okres

Leszek Kuszczyk

Cele projektu: wykorzystanie różnych narzędzi (edytor grafiki, edytor tekstu) do stworzenia strony z kroniki szkolnej, umiejętność współpracy w grupie oraz z całym zespołem klasowym, integracja zespołu klasowego. Uczniowie w dwuosobowych grupach opracowują wybrane wydarzenia z życia klasy (grafika, opis wydarzenia), każda para opracowuje inne wydarzenie. W końcowym etapie uczniowie muszą swoje prace połączyć w jednym dokumencie w porządku chronologicznym, wraz ze stroną tytułową.

IVA, IVB, IVC, IVD, VA, VB, VIA, VIB

50

Projekt „Bryły w życiu codziennym” – album, prezentacja, budowle.

październik - maj 2017 - 2018

Joanna Goławska,

Marzena Półtoranos

CELE:

uczniowie wykorzystują przyrządy geometryczne do rysowania, wykonywania modeli, utrwalają pojęcia bryła, klasyfikację brył porządkują i przedstawiają informacje, utrwalają pojęcie pole i objętość bryły.

Uczniowie ustalają formy projektu – grupy wybierają sposób przygotowania, np. album w formie papierowej, prezentacja multimedialna, film, plakat, modele brył i budowli; Zbieranie przez uczniów potrzebnych materiałów: wiadomości z lekcji, poszukiwanie i poszerzanie wiedzy o informacje z książek, albumów, Internetu, wykonanie zdjęć i rysunków, itp.;

Wykonują zaplanowane działania: posegregowanie informacji i przygotowanych materiałów, przygotowanie zaplanowanej formy projektu (album w formie papierowej, prezentacja multimedialna, film, plakat), wykonanie makiet i budynków i budowli;

Publiczne przedstawienie rezultatów projektu;

VIa, VIb

51

Projekt „Wielokąty” – album, prezentacja.

październik - maj 2017 - 2018

Joanna Goławska,

Marzena Półtoranos

CELE:

Uczniowie wykorzystują przyrządy geometryczne do rysowania, utrwalają pojęcia wielokąta, klasyfikację figur

uczniowie porządkują i przedstawiają informacje, utrwalają pojęcie pole i obwód figury.

Uczniowie ustalają formy projektu – album w formie papierowej, prezentacja multimedialna lub plakat;

Zbierają potrzebne materiały: wiadomości z lekcji poszerzone o informacje z książek tematycznych, Internetu;

Wykonują zaplanowane działania: wykonanie rysunków, zdjęć, wykonanie modeli z kolorowych papierów, dokonanie opisu figur, scalenie zebranych materiałów i wykonanie pracy w ustalonej formie;

Publicznie przedstawiają rezultaty projektu;

Va, Vb

52

Projekt „Moje miasto”

październik - maj 2017 - 2018

Joanna Goławska,

Marzena Półtoranos,

Leszek Kuszczyk

CELE:

Uczniowie wykorzystują przyrządy geometryczne do rysowania, wykorzystują plany, mapy miasta, porządkują i przedstawiają informacje, utrwalają obliczenia dotyczące skali, utrwalają pojęcie prostej, odcinka, równoległości i prostopadłości.

Uczniowie ustalają formy projektu – plakat z opisem;

Uczniowie zbierają potrzebne materiały: wyszukanie w atlasie, książkach lub Internecie map, planów miast oraz ważnych budynków i miejsc, związanych z danym miastem, dzielnicą;

Uczniowie wykonują zaplanowane działania: wykonanie na kartonie A3 planu miejscowości wraz z legendą, określenia skali, opisanie ulic równoległych i prostopadłych; Publiczne przedstawienie rezultatów projektu;

IVa, IVb, IVc,

IVd

53

„Z książką za pan brat.”

I, II semestr

Agnieszka Pomirska

Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, wzbogacenie słownictwa, rozwój emocjonalny, poszerzanie wiedzy, rozwój wyobraźni.

III e

54

„Akademia gdańskich lwiątek”

I, II semestr

Agnieszka Pomirska

Celem Akademii Gdańskich Lwiątek jest budowanie więzi z Gdańskiem oraz promocja miejsc

związanych z historią i dziedzictwem miasta poprzez edukację kulturalną, a także wyrównywanie kapitału kulturowego dzieci z różnych środowisk. Akademia to również możliwość uczestnictwa w

wydarzeniach artystycznych, poznania teatrów, kin i innych instytucji kultury, to promocja

edukacji poprzez zabawę i kształtowanie nawyku ciekawego, aktywnego i bezpiecznego

spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań kulturalnych.

III e

55

Projekt „Jacek Yerka inspiracją moich prac”.

październik - maj 2017/2018

Marzena Półtoranos

Cele:

-rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywnego myślenia i działania,

-korzystanie z różnych źródeł informacji w celu wyszukania informacji o współczesnym malarzu, (surrealista Jacek Yerka).

Działania:

-Zbieranie przez uczniów informacji i ciekawostek na temat polskiego współczesnego malarza surrealisty Jacka Yerki .

- -Prezentacje efektów pracy poszczególnych grup na forum klasy poprzez prezentację multimedialną, plakaty, mini wykład.

- Oglądanie obrazów Jacka Yerki i dyskusja.

- Samodzielnie wykonanie przez każdego z uczniów pastelami pracy plastycznej, której inspiracją są baśniowe pejzaże Jacka Yerki (podczas lekcji plastyki).

Efekty:

-Dzielenie się zdobytą wiedzą na temat współczesnego malarza.

-Prezentacja na gazetce, na korytarzu prac plastycznych uczniów.

IV A

56

Projekt „Ciekawe budowle na świecie i w Polsce”.

październik - maj 2017/2018

Marzena Półtoranos

Cele:

-poszerzenie wiedzy o architekturze,

-korzystanie z różnych źródeł informacji w celu wyszukania informacji o ciekawych budowlach na świecie i w Polsce,

- dokonanie selekcji informacji.

Działania:

-Zbieranie przez uczniów informacji i ciekawostek na temat ciekawych budowli na świecie i w Polsce.

- Prezentacja efektów pracy poszczególnych grup na forum klasy poprzez prezentację multimedialną.

Efekty:

- Dzielenie się zdobytą wiedzą na temat ciekawych budowli w Polsce i na świecie.

- Pokazanie ciekawych prezentacji multimedialnych stworzonych przez uczniów na telebimie szkolnym.

V A

57

Projekt

„Leonardo da Vinci i jego dzieła”.

październik - maj 2017/2018

Marzena Półtoranos

Cele:

-korzystanie z różnych źródeł informacji w celu wyszukania informacji i ciekawostek na temat życia i twórczości Leonardo da Vinci oraz jego obrazów ,,Dama z łasiczką’’,,Ostatnia Wieczerza’’,,Mona Lisa’’,

- rozwijanie zainteresowań plastycznych i pogłębianie wiedzy o sztuce.

Działania:

– Prezentacja efektów pracy poszczególnych grup na forum klasy poprzez prezentację multimedialną, plakaty, mini wykład.

- Samodzielnie wykonanie przez każdego z uczniów szkicu Damy z … inspirując się Damą z łasiczką (podczas lekcji plastyki).

Efekty:

- Dzielenie się zdobytą wiedzą na temat Leonardo da Vinci i jego twórczości.

- Prezentacja na gazetce, na korytarzu prac plastycznych uczniów, a ciekawych prezentacji multimedialnych na telebimie szkolnym.

VI A

58

Projekt „Czytam sobie”

październik - maj 2017 - 2018

Iwona Orzłowska

Celem jest wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu, dostarczanie pozytywnych przeżyć, uczenie wartości moralnych, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,motywowanie uczniów do czytania. Dzieci czytają dzieciom. Przerwy czytelnicze.Spotkanie w bibliotece w Pruszczu Gdańskim i zajęcia w szkolnej bibliotece. Rodzice w klasie czytają dzieciom.

III a

59

Projekt „Zdrowe odżywianie to podstawa”

kwiecień 2018

Iwona Orzłowska

Celem jest poznanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia, poznanie znaczenia zdrowego odżywiania oraz zachowania zasad higieny; utrwalenie nawyków spożywania owoców, warzyw i nabiału oraz ograniczenie spożywania słodyczy. Przez cały tydzień realizowane będą inne zadania.

III a

60

Projekt „Planeta dziewczyn, planeta chłopaków”

wrzesień 2017

Iwona Orzłowska

Celem jest utożsamianie uczniów z własną płcią i rozwijanie kreatywności. Uczniowie wykonują plakaty z podziałem na płeć. Zostaną one wywieszone na korytarzu szkolnym.

VI a, VI b

61

,,Znaczenie obrazów Jacka Yerki”

październik 2017- maj 2018

Magdalena Kukiełka

Cele:

-korzystanie z różnych źródeł informacji w celu wyszukania informacji i ciekawostek na temat twórczości Jacka Yerki

Działania:

-wybranie najciekawszego dzieła malarza i prezentacja na forum klasy (praca w grupach)

- wykonanie prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie jej na forum klasy

IV b

62

,,Najciekawsze budowle świata”

październik 2017- maj 2018

Magdalena Kukiełka

Cele:

-korzystanie z różnych źródeł informacji w celu wyszukania informacji o ciekawych budów

-poszerzenie wiedzy o architekturze

Działania:

-wykonanie makiet z wybraną budowlą

-przedstawienie prac na korytarzu szkolnym

V b

63

Oceany, morza- charakterystyczne czynniki warunkujące życie w wodzie.

kwiecień 2018

Jolanta Sokołowska

-poznanie stref życia w morzu i oceanie

- poznanie organizmów zamieszkujących te strefy

IV a

64

Zasady przygotowania i spożywania posiłków.

styczeń 2018

Jolanta Sokołowska

- pogłębienie wiedzy uczniów na temat znaczenia prawidłowego odżywiania,

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku szkolnym

IV a

65

Karpaty, Sudety - nasze góry

styczeń 2018

Jolanta Sokołowska

- zapoznanie uczniów z charakterystycznymi cechami krajobrazu górskiego.

V a

66

Walory turystyczne Krakowa i Gdańska

marzec 2018

Jolanta Sokołowska

-poznanie zabytków i ciekawych miejsc w Krakowie i Gdańsku.

-planowanie wycieczki z uwzględnieniem najważniejszych zabytków i ciekawych miejsc- wykonanie folderu

V a

67

Układ Słoneczny

październik 2017

Jolanta Sokołowska

- zapoznanie z budowa Układu Słonecznego i znajdujących się w nim ciał niebieskich,

- uczeń opisuje planety Układu Słonecznego- wykonanie makiety

VI a i VI b

68

Las równikowy

luty 2018

Jolanta Sokołowska

-zapoznanie uczniów z cechami klimatu równikowego

- zapoznanie uczniów z warstwami lasu równikowego, gatunkami roślin i zwierząt występujących w lesie równikowym,- przygotowanie plakatu lub prezentacji.

VI a i VI b

69

Bezpieczna droga do szkoły

październik 2017

Agnieszka Pomirska, Emilia Bednarska

Celem projektu jest uwrażliwienie dzieci na dbanie o własne bezpieczeństwo, zapoznanie z najważniejszymi zasadami ruchu drogowego. Warsztaty dla dzieci przeprowadzą przedstawiciele Policji, Straży Gminnej, Straży Pożarnej i PORD.

przedszkole i klasy I-III

70

Bezpieczni w Cyberprzestrzeni, w szkole i na drodze.

październik 2017

Agnieszka Pomirska, Emilia Bednarska

Celem projektu jest profilaktyka zachowań ryzykownych, uwrażliwienie uczniów na niebezpieczeństwa czyhające w Cyberprzestrzeni i w środowisku szkolnym. Warsztaty dla uczniów przeprowadzą przedstawiciele Policji, Straży Gminnej, Straży Pożarnej i PORD

oraz IV -VI

71

Akcja Sprzątanie świata

wrzesień 2017

Agnieszka Pomirska

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów w klasach I-III oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.

klasy I-III

72

Projekt „I like winter”

XII-II

Hanna Kochanowska

Celem projektu jest poszerzenie zasobu słownictwa dotyczącego okresu zimowego, rozwijanie kompetencji językowych oraz uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego. Tworząc własny albumik dzieci utrwalać będą poznane słownictwo. W książeczce zawarte będą informacje dotyczące zabaw na śniegu, bożonarodzeniowych tradycji świątecznych, zimowego ubioru i pogody.

klasa Ia,Ib,Ic,Id

73

Projekt „My favourites”

IV-V

Hanna Kochanowska

Celem projektu jest wzbogacanie słownictwa, rozwijanie kompetencji językowych, uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i rozwijanie pozytywnej postawy wobec nauki języka obcego. Na kolejnych kartach książeczki uczniowie przedstawiać będą to, co lubią najbardziej (kolory, potrawy, zabawki, zwierzęta itp.) Tworząc mini książeczkę utrwalać będą poznane słownictwo.

klasa Ia,Ib,Ic,Id

Szkoła promująca zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

Program „Szkoła promująca zdrowie”

Koordynator: Magdalena Kukiełka

Koncepcja szkoły promującej zdrowie wynika bezpośrednio z założeń promocji zdrowia.

Sally Ride EarthKam

2017.02.07 – 56 MISJA SALLY RIDE EARTHKAM

W dniach 07- 11.02.2017 uczniowie z klasy VI a wraz z nauczycielem języka angielskiego wzięli udział w kolejnej 56 misji projektu realizowanego drugi rok w naszej szkole. Po raz pierwszy zdarzyło się, iż wszystkie zdjęcia wykonane w pierwszym dniu projektu nie zostały zrealizowane ze względów technicznych leżących po stronie NASA. Zostaliśmy o tym fakcie poinformowani, wiec zdecydowaliśmy się ponowić próbę. I ta okazała się dość pechowa. Otrzymaliśmy tylko trzy zdjęcia.

Mamy nadzieję, że 57 misja okaże się sukcesem i będziemy mogli cieszyć się efektami naszej pracy.

2016.11.08-12 – 55 MISJA Sally RIDE EARTHKAM W BORKOWIE

W dniach 08.11 – 12. 11. 2016 trwała 55 misja NASA w ramach projektu Sally Ride EarthKAM.

Uczniowie kl. VI a wraz z nauczycielem języka angielskiego określali miejsca na ziemi, których zdjęcia chcieliby otrzymać. Analizowano aktualne orbity, stan dnia i nocy oraz określano długość i szerokość geograficzną danego miejsca. Oczywiście wszystko odbywało się w języku projektu czyli w języku angielskim. Zwieńczeniem 55 misji są zdjęcia wskazane przez uczniów i wykonane na terytoriach: Europy, Ameryki Północnej i Południowej.

Z niecierpliwością czekamy na kolejną misją w lutym 2017, abyśmy mogli być ponownie we wszechświecie.

016.10.06 – 54 MISJA Sally RIDE EARTHKAM W BORKOWIE

Dnia 06.10.2016 roku uczniowie z klasy VI a wraz z nauczycielką języka angielskiego przystąpili do projektu o nazwie Sally Ride EarthKAM. Polega on na fotografowaniu powierzchni Ziemi kamerą umieszczoną na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Do przedsięwzięcia NASA zostali zaproszeni uczniowie ze wszystkich stron świata. Podczas projektu uczniowie zgłaszają i przekazują agencji propozycje wykonania zdjęć określonych punktów na powierzchni naszej planety. Propozycje te przekazywane są do ISS; zamieszczony tam sprzęt fotografuje owe miejsca i przekazuje je na Ziemię, po czym uczniowie mogą te zdjęcia analizować, opisywać oraz stworzyć galerię zdjęć, która będzie efektem końcowym realizowanego w naszej szkole projektu. Udział w pierwszej misji posłużył zapoznaniu się ze strona projektu, poznaniu słownictwa związanego z kosmosem oraz odczytywaniu i określaniu współrzędnych miejsca na mapie. Efektem pracy są przepiękne zdjęcia srebrnego globu. Przed nami kolejne trzy misje w czasie roku szkolnego 2016/17. Pomysłodawcą projektu w 1995 roku była dr Sally Ride – pierwsza Amerykanka w kosmosie.

W roku szkolnym 2017/2018
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I-II
aktualizacja w dniu 21.09.2018

PLAN LEKCJI - KL. III
aktualizacja w dniu 21.09.2018

PLAN LEKCJI - KL. IV
aktualizacja w dniu 21.09.2018

PLAN LEKCJI - KL. V
aktualizacja w dniu 21.09.2018

PLAN LEKCJI - KL. VI - VII
aktualizacja w dniu 21.09.2018

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP