Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

80-180, Borkowo ul. Akacjowa 2 tel. 583065271

E-mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 29 lutego 2024

Jesteś tutaj: Start / Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty Szkoły:

Statut, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Program wychowawczo-profilaktyczny:

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE

aktualizacja 31.08.2022

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

aktualizacja 31.08.2022

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ im.JANA BRZECHWY

aktualizacja 09.11.2023

PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2023 -2024 

aktualizacja 08.09.2023 

 

Procedury:

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA ZDARZENIA WYPADKOWEGO UCZNIA

PROCEDURA ROZPOZNAWANIA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH ORAZ ICH ROZWIĄZYWANIA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA UCZNIÓW DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W RAMACH WOLONTARIATU NAUCZYCIELI

PROCEDURA UDZIELANIA UCZNIOM NIEPOSIADAJĄCYM OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA W SZKOLE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM POSIADAJĄCYM OPINIĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK

PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PRZEJAWIAJĄCYM AGRESJĘ  

 

Regulaminy: 

CEREMONIAŁ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLNEGO PLACU ZABAW

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW KLAS I-III

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN ZACHOWANIA W SZKOLE

REGULAMIN UDZIELANIA KAR I NAGRÓD

REGULAMIN DOTYCZĄCY MONITORINGU WIZYJNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY

REGULAMIN ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI W TRAKCIE ICH TRWANIA

REGULAMIN ORGANIZACJI DYSKOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIEM W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW PODCZAS WYCIECZEK

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

REGULAMIN UDZIAŁU DZIECI W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE

REGULAMIN WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY / PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE

 

 

Dokumenty Przedszkola:

Statut przedszkola:

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BORKOWIE 

aktualizacja 31.08.2022

 

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE 

aktualizacja 31.08.2022

 

Procedury:

PROCEDURA DOTYCZĄCA MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPADKU ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA DZIECKA

PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA ZŁEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPADKU, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZNAJDUJĄ SIĘ NIEBEZPIECZNE PRZEDMIOTY I RZECZY ORAZ NIESPRAWNE LUB USZKODZONE

PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ, WSZAWICY

PROCEDURA DOTYCZĄCA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA ZDARZENIE WYPADKOWEGO UCZNIA

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK

PROCEDURA DOTYCZĄCA BRAKU NAWYKÓW SYGNALIZOWANIA POTRZEB FIZJOLOGICZNYCH

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO CHCE ODEBRAĆ OSOBA WSKAZUJĄCA NA SPOŻYCIE ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, BĄDŹ WYKAZUJĄCA ZACHOWANIA AGRESYWNE, NIEBĘDĄCA W STANIE ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI, WOLNYM ZWIĄZKU LUB KOLEJNYM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM

PROCEDURA OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA UCZNIOM NIEPOSIADAJĄCYM OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU

PROCEDURA UDZIELANIA W PRZEDSZKOLU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM POSIADAJĄCYM OPINIĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM POSIADAJĄCYM ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

PROCEDURY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZYPADKU DZIECI POSIADAJĄCYCH OPINIĘ O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA

PROCEDURA DOTYCZĄCA SYTUACJI, GDY DZIECKO NIE ZOSTANIE ODEBRANE Z PRZEDSZKOLA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PRZEJAWIAJĄCYM AGRESJĘ 

 

Regulaminy: 

REGULAMIN WYCIECZEK, WYJŚĆ NA PLAC ZABAW ORAZ ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH POZA TERENEM PRZEDSZKOLA

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

REGULAMIN PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W BORKOWIE

REGULAMIN WYJŚĆ POZA TEREN PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W BORKOWIE

REGULAMIN USTALANIA I DOKONYWANIA OPŁAT ZA WYŻYWIENIE I KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W BORKOWIE

 

Kodeks Przedszkolaka:

„Kodeks Przedszkolaka” czyli normy i zasady obowiązujące w Publicznym Przedszkolu w Borkowie

aktualizacja w dniu 24.09.2014

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------- DOKUMENTY ARCHIWALNE --------------------

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE  - dokument archiwalny

aktualizacja 31.08.2023

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2023 -2024 - PROJEKT - dokument archiwalny

aktualizacja 31.08.2023

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 31.08.2022

 

 PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2022 -2023  - dokument archiwalny

aktualizacja 08.09.2022

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2022 -2023 PROJEKT - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 29.08.2022

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 31.08.2021

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 30.11.2017

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 31.08.2021

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 13.09.2021

 

 

 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 -projekt - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 13.09.2021

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 01.09.2021

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 01.09.2021

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE -dokument archiwalny

aktualizacja 01.09.2021

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 -projekt - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 31.08.2021

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 10.09.2020

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE -dokument archiwalny

aktualizacja 28.08.2020

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE dokument archiwalny
aktualizacja 01.04.2020

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 12.09.2019

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - projekt -dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 09.09.2019

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

WEWNĘTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE dokument archiwalny

aktualizacja 01.09.2019

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 02.10.2018

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

WEWNĘTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 01.09.2018

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

WEWNĘTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 30.11.2017

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 27.09.2017

 

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 15.11.2016

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SYTUACJI ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM COVID-19

 

 

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SYTUACJI ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM COVID-19

 

 

Metryczka

Wytworzono:2021-08-03 12:17przez: Administrator BIP
Opublikowano:2021-08-03 12:17przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
Odwiedziny:1770

  • Brak wpisów.