KOMUNIKAT


Zasady organizacji i funkcjonowania placu zabaw w dobie covid-21 przy

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje, iż z dniem 24.04.2021.r na terenie szkoły zostaje udostępniony dla mieszkańców Borkowa szkolny plac zabaw oraz boisko.

 1. Korzystanie z placu zabaw i boiska powinno odbywać się zgodnie zasadami sanitarno-epidemiologicznymi. Mieszkańcy zobowiązani są do zachowania limitu do 25 osób, dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniego dystansu społecznego 2m (dotyczy osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 2. W sytuacji gdy na placu zabaw czy boisku nie można zachować dystansu społecznego z uwagi przekroczenie 25 osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym terminie.
 3. Uczestnikiem placu zabaw powinno być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy również opiekunów).
 4. Zaleca się by opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami, kichanie, kasłanie w chusteczkę lub zgięcie łokcia – nie w kierunku innych.
 5. Po każdorazowo zakończonej zabawie należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna.
 6. W przypadku gdy dziecko korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować by nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
 7. Na placu zabaw codziennie prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu.
 8. Ważne numery telefonów w sytuacji podejrzenia zagrożenia koronawirusem:
 • 800 190 590 telefoniczna informacja pacjenta
 • 500 397 415 telefon alarmowy na terenie Powiatu Gdańskiego – wyłącznie w zagrożeniu epidemicznym
 • 22 505 11 88 bezpłatne konsultacje z lekarzem PZU Zdrowia

9. Plac zabaw i boisko otwarte jest w soboty niedziele i dni świąteczne w godz. 10:00do20:00. Z boiska będzie można również korzystać w:

 • poniedziałki od 19:30 do 22:00
 • wtorki od 20:00 do 22:00
 • środy od 19:15 do 22:00
 • czwartki od 18:15 do 22:00
 • piątki od 20:30 do 22:00W całej Polsce właśnie rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r.

To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem. Rolnicy nie mający takiej możliwości, będą mogli skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy. W razie jakichkolwiek problemów można skontaktować się z infolinią statystyczną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem i wybraniu „1” uruchamia się infolinia spisowa. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przez telefon.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą m.in. powierzchni gruntów, zasiewów, o zwierzętach gospodarskich, budynkach, ciągnikach, ochronie roślin, nawozach, aktywności ekonomicznej. Dokładny zakres zbieranych informacji można odnaleźć na stronie http://spisrolny.gov.pl.

Bezpieczeństwo danych

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane we wszystkich badaniach przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są prawnie zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.


Szanowni Rodzice,

w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uprzejmie informujemy, iż:

 • grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 • zaleca się aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa dzieci nie łączymy grup rano i po południu, dlatego zostały zmienione godziny pracy naszego przedszkola- pracujemy od 6.30 do 16.30

Liczymy na Państwa zrozumienie w tej trudnej dla nas sytuacji.Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, iż w związku wytycznymi MEN, MZ, GIS związanymi z sytuacją epidemiczną w kraju została zmieniona organizacja pracy naszego przedszkola od 01.09.2020 r.

 • Przedszkole będzie czynne od 6.30 do 16.30;
 • Spotkania z rodzicami w większości będą odbywały się online;
 • Dzieci 6-letnie będą wchodziły do szatni bez rodziców:
 • W szatni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa będzie mogło przebywać tylko 3 rodziców

z dzieckiem/dziećmi (dot. dzieci 3,4,5-letnich);

Szczegółowe informacje oraz dokumenty określające organizację pracy przedszkola zamieszczone zostaną na naszej stronie internetowej i fb przedszkola.INFORMACJA

Informuję, iż od 04.07.2020 r. zostanie otwarty szkolny plac zabaw. Zasady korzystania zamieszczone są poniżej.

Zasady korzystania ze szkolnego placu zabaw.
aktualizacja 05.06.2020
Zasady korzystania z boisk

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie

w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19

 • Boiska zostaną otwarte od 11.05.2020 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Obiekt jest czynny 6 dni w tygodniu:

- w dni powszednie od godziny 16:15 do godziny 19:45 - wejścia dla grup zorganizowanych wg harmonogramu.

- w soboty od godziny 10:00 do godziny 18:00 dla mieszkańców Borkowa.

 • Na obiekcie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo 2 grup po 6 osób jednocześnie. Dodatkowo do każdej grupy dopuszczalny jest 1 trener, z wyłączeniem pracowników obsługi boiska.
 • Pierwszeństwo wejścia na boiska ma grupa zorganizowana - posiadająca umowę najmu.
 • Wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego.
 • Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia).
 • Należy możliwie zachować dystans wynoszącego optymalnie odległość 2 metrów.
 • Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt oraz korzystać z niego tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.
 • Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są zobowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc
 • Szkoła zapewnia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk
 • Pracownik obsługi obiektu weryfikuje ilość uczestników,jest odpowiedzialny za dezynfekcję sprzętu oraz za przestrzeganie procedur przez osoby znajdujące się na boiskach.
 • Pracownik obsługi dezynfekuje klamki od bramki wejściowej na boisko oraz stałe elementy urządzeń sportowych po każdym użyciu, natomiast po grupie zorganizowanej dezynfekcję przeprowadzają trenerzy.
 • Minimalny odstęp czasowy między grupami wynosi 15 minut.
 • Dopuszcza się prowadzenie zajęć technicznych z piłki nożnej na boisku wielofunkcyjnym tylko i wyłącznie pod nadzorem trenera.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe po zajęciach szkolnych oraz w wyniku niedostosowania się do przepisów porządkowych.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na boisku.
 • Za wszelkie zniszczenia urządzeń znajdujących się na terenie boiska i placu szkolnego odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę.
 • Osoby, które nie zastosują się do zasad i poleceń pracowników obsługi będą usuwane z obiektu.
 • W przypadku nieprzestrzegania obowiązującego regulaminu i zasad pracownik obsługi powiadamia odpowiednie organy.
 • Regulamin korzystania z kompleksu boisk pozostaje aktualny. Niniejsze zasady są jego rozszerzeniem.
 • Zasady mogą ulec zmianie w kolejnych etapach „odmrażania sportu” zależnych od sytuacji epidemiologicznej.Lista dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Borkowie - zakładka Dokumenty -> Rekrutacja


UWAGA !


Informujemy, że od dnia 18.03.2020 r. sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Borkowie będzie nieczynny dla interesantów.

Możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny 58 306-52-71 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl


Wnioski rekrutacyjne wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 27.03.2020r :

 • w zamkniętych kopertach do skrzynki, która znajduje się w dyżurce szkolnej przy wejściu głównym;
 • przesłać skan wniosku i pozostałych dokumentów pocztą elektroniczną na adres

e-mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

Wysłanie skanu nie zwalnia z obowiązku przedłożenia oryginałów dokumentów do placówki najpóźniej do 02.04.2020 r.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz decyzji władz państwowych procedury rekrutacji mogą ulec zmianie,

o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

KOMUNIKAT

w sprawie zmian w rekrutacji

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

>>dokument do pobrania<<

KOMUNIKAT

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP