Rada Rodziców

w Publicznym Przedszkolu ZSP w Borkowie

rrprzedszkolaborkowo@gamil.com


Konto bankowe Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Borkowie

62 1090 1098 0000 0001 3525 6229 w BZ WBK S.ARozliczenie RR za rok szkolny 2019/2020 >>pobierz<<
Załącznik do Uchwały Nr4./2017 z dnia 12.10.2017

Rady Rodziców Przedszkola

w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w

Borkowie 80-180 ul. Akacjowa


I Postanowienia ogólne.

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola . Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i przepisami prawa.


II Cele i zadania Rady Rodziców.

 • Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 • Przyczynianie się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci poprzez uczestniczenie w życiu przedszkola.
 • Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 • Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
 • Współorganizacja imprez i uroczystości przedszkolnych.
 • Opracowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny.
 • Wypełnianie obowiązków wynikających z działalności statutowej i administracyjnej

III. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców.

 • Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie oddziału przedszkolnego.
 • Zebranie rodziców poszczególnych grup wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców Przedszkola w Borkowie. Rodzice dzieci z danej grupy mogą wskazać 2 osoby wspomagające przedstawiciela oddziału w jego działalności.
 • Głosowanie jest tajne.
 • Prezydium Rady Rodziców wybierane jest na pierwszym posiedzeniu rady rodziców w drodze jawnych wyborów na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców, nie później niż do 31 października.
 • Rada Rodziców Przedszkola w Borkowie składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, sekretarza oraz dwóch członków. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego i trzech członków.
 • Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.
 • Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze złożenia rezygnacji, odwołania na wniosek rodziców lub członków rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
 • Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady, propozycji członków rady rodziców, rodziców lub dyrektora.

IV. Zadania członków Rady Rodziców.

 • Zadania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców:
  • kierowanie pracą Rady Rodziców,
  • opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola,
  • współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy,
  • zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców,
  • przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola,
 • Zadania skarbnika Rady Rodziców:
  • czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.
  • systematyczne sprawdzanie dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości wypłat.
 • Zadania sekretarza Rady Rodziców: sporządzanie protokołów posiedzeń Rady Rodziców oraz prowadzenie dokumentacji.
 • Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców: raz w roku, na początku roku szkolnego dokonywanie kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.

V. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców.

 • Uchwały podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów drogą elektroniczną bądź podczas zebrań stacjonarnych zwykłym głosowaniem.
 • Wszelkie uchwały są przechowywane w formie papierowej.

VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców.

 • Plenarne zebranie Rady Rodziców jest zwoływane co najmniej raz w roku na wniosek przewodniczącego rady rodziców, dyrektora lub rady pedagogicznej.
 • Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz w semestrze. Na posiedzenia Rady Rodziców może zostać zaproszony dyrektor, mogą być zaproszeni członkowie rady pedagogicznej i inni rodzice.
 • Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane i podpisywane przez dwie osoby wchodzące w skład Zarządu Rady Rodziców. Za protokoły odpowiada sekretarz Rady Rodziców lub osoba wyznaczona przez przewodniczącego.
 • Posiedzenie komisji rewizyjnej jest obligatoryjne na początku każdego roku szkolnego. Wnioski i ustalenia komisji rewizyjnej muszą mieć formę pisemną. Są przedstawiane na posiedzeniu rady rodziców.

VII. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców.

 • W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określają: Regulamin Rady Rodziców i preliminarz wydatków.
 • Na pierwszym zebraniu ogółu rodziców zostaje przedstawiony preliminarz wydatków oraz optymalna składka, która, uzyskana od każdego dziecka, pozwoli na zrealizowanie wszystkich zadań statutowych.
 • Rodzice wpłacają semestralnie kwotę 110 zł w I semestrze do 15.10.2017 a w II semestrze do 15.01.2018 skarbnikowi danej grupy. Dopuszcza się wpłacanie wielokrotności składki.
 • Skarbnicy poszczególnych grup zobowiązani są do zbiorowych semestralnych wpłat na konto bankowe Rady Rodziców Przedszkola nr.
  62 1090 1098 0000 0001 3525 6229 w BZ WBK S.A do 20-go dnia każdego miesiąca.
 • Wszelkie dochody i wydatki z funduszu rady rodziców powinny być ewidencjonowane przez skarbnika przedszkola Panią Annę Myszkowską.
 • Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Borkowie są jednoosobowo Emilia Kaliszewska, Anna Myszkowska oraz Iwona Polak.
 • Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na działalność statutową, tj. działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, a także na pokrycie kosztów administracyjnych.
 • Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania swoim funduszem zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.

VIII. Postanowienia końcowe.

 • Kadencja Rady Rodziców trwa rok. W każdym roku szkolnym mogą być przeprowadzone wybory uzupełniające do prezydium rady rodziców.
 • W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami rady rodziców w roku poprzednim.
 • Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje nowemu przewodniczącemu wszystkie sprawy, także finansowe, związane z działalnością Rady Rodziców.
 • Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów oddanych.
 • Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady rodziców.
 • Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady Rodziców.W przypadku jego nieobecności obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący.
 • Dyrektor ma prawo wstrzymać uchwałę Rady Rodziców niezgodną z przepisami prawa, regulaminem Rady Rodziców lub statutem przedszkola.
 • Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia, po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych.
RADA RODZICÓW informuje, iż składka na rok szkolny 2017/2018 wynosi 110 zł na semestr. Pierwsza rata płatna do 15.10.2017 druga do 15.01.2018 do skarbnika grupy.

Bardzo dziękujemy za wpłaty, które pozwalają nam na urozmaicenie naszym dzieciom czasu spędzonego w przedszkolu.

KONTO RADY RODZICÓW

62 1090 1098 0000 0001 3525 6229

BZ WBK S.A


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM

W BORKOWIE ZA ROK SZKOLNY 2016/2017.

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowni Państwo,

W imieniu ustępującej Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Borkowie za miniony rok szkolny 2016/2017. W dniu 13 września 2016 r. na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym zostały wybrane nowe władze Rady Rodziców w następującym składzie:

Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Emilia Kaliszewska,

Z - ca Przewodniczącej Rady Rodziców - Pani Karolina Haponiuk- Talarek,

Sekretarz Rady Rodziców - Pai Katarzyna Misztal,

Skarbnik Rady Rodziców - Pani Barbara Wilińska- Romik,

Członek Rady Rodziców - Pani Sylwia Tałałaj,

Członek Rady Rodziców - Pani Magdalena Kasperska.

Do komisji rewizyjnej wybrano:

Przewodnicząca - Pani Joanna Kabulska

Członek - Pani Monika Rożak

Członek - Pani Marta Sroczyńska

Członek - Pani Agata Bloch

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 zebrania i 9 głosowań elektronicznych Rady Rodziców, na których podjęto 18 Uchwał. W zebraniach oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor mgr Beata Jaworowska oraz Wicedyrektor ds. przedszkola mgr Jolanta Zarzycka.

Realizując swoje zadania Rada Rodziców podejmowała następujące działania:

1. W celu urozmaicenia dzieciom pobytu w przedszkolu Rada Rodziców uczestniczyła w:

 • uchwalaniu zaproponowanego przez Radę Pedagogiczną - programu warsztatów, imprez i uroczystości na rok szkolny 2016/2017.
 • podejmowaniu decyzji o sposobie wyłonienia dzieci po zakończonej rekrutacji i, które dostaną się na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

2. W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Rady Rodziców:

 • kontynuowano prowadzenie księgowości przez sekretariat szkolny.
 • Miesięczną składkę ustalono w wysokości 25 zł, która była zbierana przez skarbników poszczególnych grup i składana w depozycie do sekretariatu.

3. W roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców sfinansowała lub sfinansowała następujące przedsięwzięcia:

 • sfinansowaliśmy prezenty na Mikołajki, Zajączka, wycieczki grupowe oraz różnego rodzaju warsztaty edukacyjne.
 • współ uczestniczyliśmy w kosztach Balu Karnawałowego i festynu rodzinnego.
 • pokryliśmy koszty związane z zakupem nagród za udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach.
 • sfinansowaliśmy warsztaty, imprezy, uroczystości, zgodnie z przedstawionym programem, dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy pamiątkowe zdjęcia grupowe na zakończenie roku 2016/2017.

4. Ponadto:

 • Rada Rodziców aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach i uroczystościach przedszkolnych takich jak: konkurs " Małych form teatralnych"; zakończenie roku szkolnego.
 • W ramach dobrej współpracy z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym administracyjnym, na bieżąco załatwialiśmy wszelkie sprawy.

5. Uwagi końcowe:

Działalność finansowa stanowiła dominującą sferę pracy Rady Rodziców. Składka miesięczna na Radę Rodziców wynosiła 25 zł i była dobrowolna. Dlatego aby móc na bieżąco finansować założone warsztaty i uroczystości zwracaliśmy się z apelem do wszystkich rodziców o regularne i terminowe wpłaty. Dziś mówimy dziękujemy, bo w minionym roku szkolnym konto Rady Rodziców zasilone zostało przez wpłaty rodziców w łącznej kwocie 40700,99 zł, Staraliśmy się dysponować funduszami rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą prawa i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały w równym stopniu do każdej grupy przedszkolaków. Na chwilę obecną na koncie pozostało 6224,29 zł jednak pozostają w trakcie realizacji uchwały nr.15/2017; 16/2017; 17/2017 i 18/2017 dotyczące bieżących uroczystości oraz organizacji roku przedszkolnego 2017/2018.

6. Szczegółowe informacje finansowe zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok szkolny 2016/2017 sporządzonym przez Skarbnika Rady Rodziców Panią Barbarę Wilińska Romik - stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania. Sprawozdania te zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce informacje dla Rodziców.

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice

Rada Rodziców pragnie podziękować Pani Dyrektor mgr Beacie Jaworowskiej, Wicedyrektor mgr Jolancie Zarzyckiej za owocną współpracę w roku szkolnym 2016/2017. Dziękujemy za obecność na zebraniach, za serdeczność, za cierpliwość, za zaufanie, a przede wszystkim za trafne podpowiedzi.

Ciepłe słowa podziękowania przekazujemy pod adresem tych rodziców, którzy zakończyli swoją pracę w Radzie, bo dzieci przeszły pod skrzydła szkoły. Dziękujemy za wspólne działanie i poświęcony czas.

Dziękujemy również Pani Emilii i Pani Sandrze z sekretariatu – które czuwały nad naszymi finansami.

Z poważaniem,

Rada Rodziców

Borkowo, dnia 15 września 2017 r.

Ubezpieczenie uczniów i dzieci w roku szkolnym 2017/2018


Rada Rodziców informuje, iż na rok szkolny 2017/2018 spośród nadesłanych ofert ubezpieczenia NNW Szkolnego z różnych Towarzystw, proponuje indywidualne ubezpieczenie w firmie InterRisk Szkolne Edu Plus. Wydaje się nam ono najkorzystniejsze dla naszych dzieci.


Składka roczna wynosi 30 zł, dla sportowców 36 zł (dla dzieci uczestniczących w pozaszkolnych klubach i organizacjach sportowych). Istnieje możliwość (Za dopłatą 6 zł) skorzystania z usługi TELEMEDYCYNA, polegającej na 12 konsultacjach z lekarzem internistą, pediatrą lub dietetykiem Dostępnych przez wideo-rozmowę, chat lub telefon codziennie pomiędzy godz. 8 a 22.

Deklaracje chętnych osób do ubezpieczenia dziecka zbierane będą na najbliższym zebraniu z rodzicami.

Składka płatna jest u skarbników grup w dniu zebrania lub do dnia 10 października b.r.

Jednocześnie informujemy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej (NNW) jest dobrowolną umową zawieraną WYŁĄCZNIE z woli rodziców.

Poniżej znajdą Państwo informacje o ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz tabelę norm uszczerbku na zdrowiu.

1. Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS >>pobierz<<

2. Tabela norm uszczerbku na zdrowiu >>pobierz<<

3. Informacja o ubezpieczeniu uczniów >>pobierz<<

Opiekun ubezpieczonego:
Paweł Damecki; Kancelaria Brokerska
ul. Ketlinga 8, 83-050 Łapino
tel. 58 300 02 18, kom. 795 578 778


Z poważaniem
Rada Rodziców

W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP