Publiczne Przedszkole w Borkowie

Zadania

Do zadań naszego przedszkola należy między innymi:

  • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.
  • Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej.
  • Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
  • Integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym.
  • Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej.
  • Współpraca ze specjalistami w celu udzielenia dziecku specjalistycznej pomocy.
  • Współdziałanie z rodzicami dziecka, a także osobami oraz instytucjami świeckimi i kościelnymi, wspierającymi działalność przedszkola.
  • Podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prospołecznych.
  • Podtrzymywanie tożsamości narodowej, uczenie miłości do Boga i Ojczyzny.

W codziennej pracy zwracamy szczególną uwagę na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, dzieci zaniedbane i ubogie.