Publiczne Przedszkole w Borkowie

Rada Rodziców

 

 

 Rada Rodziców w Publicznym Przedszkolu

w Borkowie

rrprzedszkolaborkowo@gamil.com

 


Rozliczenie składek na Radę Rodziców w roku 2022/2023

 


Rozliczenie składek na Radę Rodziców w roku 2021/2022

 

Saldo rachunku z roku poprzedniego  -8,83 zł  
Łączna kwota składek 29 775,45 zł  
Kwota wydatków 27 813,78 zł  
Opłaty i prowizje bankowe 11,10 zł  
Saldo łączne 1 941,74 zł  
     
Wartość składek w podziale na grupy:    
Biedronki 2 570,00 zł  
Jagódki  4 465,00 zł  
Krasnoludki 2 945,00 zł  
Motylki 3 225,00 zł  
Poziomki 4 113,00 zł  
Pszczółki 4 180,00 zł  
Sówki 4 427,45 zł  
Żabki  3 850,00 zł  
Razem 29 775,45 zł  
     
Saldo rachunku na dzień 2022-08-31 wynosi 1941,74 zł

Szczegółowe rozliczenie >>pobierz<< 


Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Borkowie

w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodniczący: Michał Pietruczuk

Z-ca Przewodniczącego: Katarzyna Misztal

Skarbnik: Dagmara Sieńkowska


Konto bankowe Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Borkowie

62 1090 1098 0000 0001 3525 6229 w BZ WBK S.A


 

Załącznik do Uchwały Nr4./2017 z dnia 12.10.2017

Rady Rodziców Przedszkola

w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

 

 

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w

Borkowie 80-180 ul. Akacjowa

 

I Postanowienia ogólne.

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola . Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i przepisami prawa.

 

II Cele i zadania Rady Rodziców.

 • Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 • Przyczynianie się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci poprzez uczestniczenie w życiu przedszkola.
 • Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 • Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
 • Współorganizacja imprez i uroczystości przedszkolnych.
 • Opracowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny.
 • Wypełnianie obowiązków wynikających z działalności statutowej i administracyjnej

III. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców.

 • Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie oddziału przedszkolnego.
 • Zebranie rodziców poszczególnych grup wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców Przedszkola w Borkowie. Rodzice dzieci z danej grupy mogą wskazać 2 osoby wspomagające przedstawiciela oddziału w jego działalności.
 • Głosowanie jest tajne.
 • Prezydium Rady Rodziców wybierane jest na pierwszym posiedzeniu rady rodziców w drodze jawnych wyborów na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców, nie później niż do 31 października.
 • Rada Rodziców Przedszkola w Borkowie składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, sekretarza oraz dwóch członków. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego i trzech członków.
 • Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.
 • Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze złożenia rezygnacji, odwołania na wniosek rodziców lub członków rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
 • Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady, propozycji członków rady rodziców, rodziców lub dyrektora.

IV. Zadania członków Rady Rodziców.

 • Zadania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców:
  • kierowanie pracą Rady Rodziców,
  • opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola,
  • współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy,
  • zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców,
  • przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola,
 • Zadania skarbnika Rady Rodziców:
  • czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.
  • systematyczne sprawdzanie dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości wypłat.
 • Zadania sekretarza Rady Rodziców: sporządzanie protokołów posiedzeń Rady Rodziców oraz prowadzenie dokumentacji.
 • Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców: raz w roku, na początku roku szkolnego dokonywanie kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.

V. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców.

 • Uchwały podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów drogą elektroniczną bądź podczas zebrań stacjonarnych zwykłym głosowaniem.
 • Wszelkie uchwały są przechowywane w formie papierowej.

 

 

 

VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców.

 • Plenarne zebranie Rady Rodziców jest zwoływane co najmniej raz w roku na wniosek przewodniczącego rady rodziców, dyrektora lub rady pedagogicznej.
 • Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz w semestrze. Na posiedzenia Rady Rodziców może zostać zaproszony dyrektor, mogą być zaproszeni członkowie rady pedagogicznej i inni rodzice.
 • Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane i podpisywane przez dwie osoby wchodzące w skład Zarządu Rady Rodziców. Za protokoły odpowiada sekretarz Rady Rodziców lub osoba wyznaczona przez przewodniczącego.
 • Posiedzenie komisji rewizyjnej jest obligatoryjne na początku każdego roku szkolnego. Wnioski i ustalenia komisji rewizyjnej muszą mieć formę pisemną. Są przedstawiane na posiedzeniu rady rodziców.

VII. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców.

 • W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określają: Regulamin Rady Rodziców i preliminarz wydatków.
 • Na pierwszym zebraniu ogółu rodziców zostaje przedstawiony preliminarz wydatków oraz optymalna składka, która, uzyskana od każdego dziecka, pozwoli na zrealizowanie wszystkich zadań statutowych.
 • Rodzice wpłacają semestralnie kwotę 110 zł w I semestrze do 15.10.2017 a w II semestrze do 15.01.2018 skarbnikowi danej grupy. Dopuszcza się wpłacanie wielokrotności składki.
 • Skarbnicy poszczególnych grup zobowiązani są do zbiorowych semestralnych wpłat na konto bankowe Rady Rodziców Przedszkola nr.
  62 1090 1098 0000 0001 3525 6229 w BZ WBK S.A do 20-go dnia każdego miesiąca.
 • Wszelkie dochody i wydatki z funduszu rady rodziców powinny być ewidencjonowane przez skarbnika przedszkola Panią Annę Myszkowską.
 • Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Borkowie są jednoosobowo Emilia Kaliszewska, Anna Myszkowska oraz Iwona Polak.
 • Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na działalność statutową, tj. działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, a także na pokrycie kosztów administracyjnych.
 • Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania swoim funduszem zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 • Kadencja Rady Rodziców trwa rok. W każdym roku szkolnym mogą być przeprowadzone wybory uzupełniające do prezydium rady rodziców.
 • W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami rady rodziców w roku poprzednim.
 • Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje nowemu przewodniczącemu wszystkie sprawy, także finansowe, związane z działalnością Rady Rodziców.
 • Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów oddanych.
 • Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady rodziców.
 • Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady Rodziców.W przypadku jego nieobecności obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący.
 • Dyrektor ma prawo wstrzymać uchwałę Rady Rodziców niezgodną z przepisami prawa, regulaminem Rady Rodziców lub statutem przedszkola.
 • Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia, po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych.