Publiczne Przedszkole w Borkowie

Zajęcia ponadprogramowe

Przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć ponadprogramowych.

Język angielski jest prowadzony w ramach realizacji podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela języka angielskiego. Odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 min. Program zawiera wszystkie elementy służące wszechstronnemu rozwojowi dziecka (elementy prac plastycznych, zajęcia ruchowe, naukę piosenek, umiejętność słuchania ze zrozumieniem) z uwzględnieniem jego zainteresowań. W naszym przedszkolu również dzieci 3 i 4- letnie są objęte zajęciami j. angielskiego, w celu przygotowania do posługiwania się językiem nowożytnym.

 

Terapia pedagogiczna - prowadzona przez terapeutę pedagogicznego.

Celem zajęć jest kształtowanie tych cech osobowości i charakteru oraz tych dyspozycji i funkcji psycho – fizycznych, dzięki którym dziecko może osiągnąć optymalny dla siebie rozwój oraz opanować podstawowe wiadomości i umiejętności, gwarantujące minimum powodzenia w nauce:

- Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych.

- Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

- Wzmacnianie i wydłużanie koncentracji uwagi.

- Eliminowanie konfliktów i napięć emocjonalnych.

- Wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości.

 

Zajęcia z psychologiem - prowadzone przez psychologa szkolnego.

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji własnych przez dziecko w wyniku wsparcia i kierunkowych działań ze strony specjalisty:

- Budzenie wiary we własne możliwości i umiejętności.

- Rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej.

- Pobudzenie aktywności poznawczej dziecka.

- Stopniowe wydłużanie koncentracji uwagi.

- Pobudzanie rozwoju pamięci dowolnej.

- Usprawnianie percepcji wzrokowej i pamięci wzrokowej.

- Wspieranie rozwoju mowy.

- Usprawnianie rozwoju umiejętności społeczno-emocjonalnych.

 

Terapia logopedyczna – zajęcia prowadzone są przez specjalistę – logopedę, odbywają się raz w tygodniu.

Celem zajęć jest:

- kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej,

- stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,

- doskonalenie wymowy już ukształtowanej,

- wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna prowadzona przez specjalistę i odbywa się 1 raz w tygodniu. Czas zajęć 30 min.

Celem zajęć jest:

- zapobieganie wadom postawy ciała u dzieci,

- korygowanie zaburzeń postawy ciała,

- przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się wad postawy oraz wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym,

- wyrównywanie niedoboru ruchu dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia lub rozwoju.