Publiczne Przedszkole w Borkowie

Informacje

                                                                                        

 

Członkowie zespołu ds. promocji zdrowia

 

Natalia Mularczyk - nauczyciel

Monika Orczykowska - nauczyciel

Kamila Pomykacz - nauczyciel

Marta Horbik - intendentka

Katarzyna Szczodrowska - rodzic

Dorota Formela - koordynator

 

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęło pierwszy etap tzw. przygotowawczy w procesie tworzenia placówki promującej zdrowie. W roku szkolnym 2020/2021 zostaliśmy przyjęci do Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.

 

Działania podejmowane przez nasze przedszkole mają na celu tworzenie warunków, które sprzyjają:

• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),

• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 

Zgodnie z wytycznymi Przedszkole Promujące Zdrowie tworzy plany działań dla całego przedszkola oraz przeprowadza autoewaluację, która  pokazała nam w jakim miejscu aktualnie się znajdujemy pod kątem prowadzenia działań związanych z promocją zdrowia. Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli,  rodziców i pracowników niepedagogicznych wyłoniono nie tylko problem priorytetowy, ale także obszary, które wymagają poprawy, udoskonalenia.

 

Standardy przedszkola promującego zdrowie

1.  Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

 2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

 3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w co­dziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

 4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

W tym celu  systematyczne działania związane z  promocją zdrowia skupiają się przede wszystkim na:

 • przekazywaniu dzieciom spójnych i zrozumiałych dla nich informacji dotyczących zdrowia i zachowań z nim związanych,

 • pytaniu dzieci o zdanie i opinie w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą, i braniu ich pod uwagę,

 • powierzaniu dzieciom prostych zadań,

 • zachęcaniu dzieci do generowania pomysłów,

 • zachęcaniu dzieci do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi oraz tworzyć warunki do tej współpracy.

Dla osób, które chcą zdobyć więcej informacji na temat Przedszkoli Promujących Zdrowie, zapraszamy do zapoznania się z „Poradnikiem dla Przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, link znajduje się poniżej: https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2017/04/poradnik-przedszkole-promujace-zdrowie-ore.pdf