Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Oferty pracy

 

OGŁOSZENIE o naborze  na stanowisko urzędnicze

referent ds. płacowych

 

1.       Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

80-180 Gdańsk, ul. Akacjowa 2

 

2.       Określenie stanowiska urzędniczego:

referent do spraw płacowych

wymiar czasu pracy 1 etat

 

3.       Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2023

 

4.       Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie średnie, preferowane wyższe,

2)      co najmniej 4 letni  staż pracy,

3)      znajomość prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych,

4)      znajomość programu Płatnik,

5)      bardzo dobra znajomość pakietu biurowego MS Office (Excel, Word),

6)      obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

7)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      nieposzlakowana opinia,

9)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

 

5.       Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów prawa pracy,

2)      samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność,

3)      znajomość prawa oświatowego, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, zasad funkcjonowania jednostki oświatowej będzie dodatkowym atutem.

 

6.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      sporządzanie list płac pracowników, list zasiłków chorobowych, naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,

2)      prowadzenie dokumentacji w zakresie: zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych,

3)      sporządzanie deklaracji dla ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON, sprawozdań dla GUS, SIO,

4)      sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych,

5)      wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,

6)      naliczanie świadczeń ZFŚS,

7)      przygotowywanie danych do projektu budżetu w zakresie funduszu płac,

8)      obsługa naliczeń w zakresie PPK,

9)      sporządzanie rocznych rozliczeń deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-11,

10)   wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem.

 

7.       Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie na pierwszym piętrze. Budynek jest dostosowany do wykonywania pracy dla osób niepełnosprawnych.

8.       W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

 

9.       Warunki pracy na danym stanowisku:

Stanowisko związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin. Oświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym i sztucznym, czas pracy na stanowisku od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:00 do 15:00.

 

10.   Wymagane dokumenty:

1)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2)      curriculum vitae opatrzone klauzulą,

3)      list motywacyjny,

4)      kopie dokumentów stwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje, wymagany staż pracy (świadectwa pracy),

5)      w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

6)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

9)      inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

 

11.   Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, ul. Akacjowa 2, 80-180 Gdańsk z dopiskiem „Oferta pracy - referent ds. płacowych” w terminie do dnia 14.04.2023 r. do godz. 13:00. Decyduje data wpływu ofert do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie ul. Akacjowa 2, 80-180 Gdańsk. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie w celu przeprowadzenia procedury naboru. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie w celu przeprowadzenia procedury naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie https://spborkowo.pomorskie.pl/bip/.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Borkowo, dnia 03.04.2023 r.

  

Wicedyrektor

            Magdalena Kukiełka

 


Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkowie ogłasza nabór na stanowisko:

robotnik do prac lekkich

 

 

Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie

80-180 Gdańsk, ul. Akacjowa 2

Tel. 058-306-52-71

mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

 

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

Termin rozpoczęcia pracy:  od zaraz

Postawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Godziny pracy:   13:00 – 21:00

 

 

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

  • Minimum wykształcenie zawodowe,
  • Nieposzlakowana opinia,
  • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczki.

 

Zakres obowiązków:

  • Codzienne utrzymywanie wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania,
  • Pomoc w podawaniu dzieciom posiłków w przedszkolu,
  • Dbałość o powierzony sprzęt,
  • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
  • Przestrzeganie przepisów bhp, p-poż, dyscypliny pracy oraz kodeksu etycznego.

 

Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

  

Miejsce składania dokumentów:

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście w dyżurce szkoły, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie.