Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Statut stowarzyszenia

Załącznik do Uchwały nr 2 II Zgromadzenia

Założycieli Stowarzyszenia z dnia 21.09.2015 r.

 

TEKST JEDNOLITY

Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkowie

„BORKUŚ”

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkowie zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z poźn. zm.)oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkowie „BORKUŚ” może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „BORKUŚ”

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borkowie, 80-180 Borkowo, ul. Akacjowa 2, woj. pomorskie.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami i organizacjami zagranicznymi.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników w ramach stosunku pracy lub umów cywilno – prawnych.

§ 6

Stowarzyszenie tworzy się na czas nieokreślony.

 

Rozdział II. Cele Stowarzyszenia i ich realizacja

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania.
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym: zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, konferencji, warsztatów i szkoleń, kolonii i półkolonii, zimowisk.
 3. Działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy ze względu na trudną sytuację materialną rodzin bądź ich stan zdrowia lub niepełnosprawność.
 4. Wspomaganie szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 5. Upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych.
 6. Upowszechnianie ekologii, ochrony środowiska, dziedzictwa przyrodniczego.
 7. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie miejscowości Borkowo oraz społecznością lokalną.
 8. Prowadzenie działań na rzecz polepszenia stanu infrastruktury, w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia.
 2. Gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat.
 3. Organizację festynów, pikników, pokazów publicznych.
 4. Prowadzenie akcji charytatywnych.
 5. Organizowanie zbiórek żywności, odzieży, podręczników.
 6. Współdziałanie z organami szkoły, z władzami, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami, fundacjami krajowymi i zagranicznymi.
 7. Organizowanie imprez rekreacyjno- sportowych integrujących dzieci, młodzież i ich rodziców.
 8. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w zgodnej ze statutem działalności na rzecz szkoły
 9. Prowadzenie akcji reklamowych i informacyjnych.
 10. Pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej.
 11. Inne działania realizujące cele Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borkowie lub wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia.

§ 11

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

§ 12

1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia poprzez podjęcie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu.

2. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.

3. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

c) czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,

d) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

e) udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizacyjnych Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

b) Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkowie wspierający i członek honorowy posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział – z głosem doradczym – w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi. Rezygnacja z członkostwa w Stowarzyszeniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty na rzecz Stowarzyszenia zaległych składek i innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3. Pozbawienia praw publicznych członka Stowarzyszenia wynikającego z prawomocnego postanowienia sądu powszechnego.

4. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.

5. Poważnego naruszenia statutu Stowarzyszenia, regulaminu, uchwał lub postanowień.

6. Działanie na szkodę członków lub samego Stowarzyszenia.

7. W przypadku określonym w pkt 4,5,6, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia.

8. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

9. Do osób, którym odmówiono prawo członkostwa stosuje się zasady określone w pkt 8

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 17

Władze Stowarzyszenia, wymienione w & 16 lit.b) i lit.c), wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§17a

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia, o których mowa w §16 lit.b i lit.c Statutu, ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu w drodze jednomyślnej decyzji, przy czym w tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. W razie braku jednomyślności członków organu, który uległ zmniejszeniu, wyboru uzupełniającego dokonuje Walne Zebranie Członków według zasad ogólnych.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 

§ 19

 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lat.

§ 20

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem.

3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

4. Rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreślenie z listy członków w wypadku przewidzianym w §15 pkt 4,5,6.

5. Określenie składki członkowskiej.

6. Uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7. Dokonywanie zmian w statucie.

8. Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

9. Decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia.

10. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego.

§ 21

W walnym zebraniu mogą brać udział:

1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.

2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający

 

§ 22

 

1. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub niezwyczajne.

2. Zwyczajne zebranie może być zwoływane raz do roku, w terminie do 30 września.

3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów z pomocą sekretarza.

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia członków, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

5. Sprawozdawcze Walne Zebranie członków zwołuje się raz na dwa lata, co najmniej jeden miesiąc przed upływem kadencji władz.

6. Proponowany porządek obrad ustala się na podstawie uchwalonego regulaminu obrad przez Walne Zebranie członków.

 

§23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd:

a. Z własnej inicjatywy.

b. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.

c. Na umotywowane żądanie co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne zebranie może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§24

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków, zapadają zmiany zwykłą większością głosów i wiążą wszystkich jego członków.

2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w zebraniu uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych., gdy opowie się za nimi co najmniej dwie trzecie obecnych członków.

 

§25

Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z pięciu osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, jednego członka.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.

4. O składzie Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków.

5. Wyboru składu Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

6. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany zgodnie z & 20 ust. 6 niniejszego Statutu przez Walne Zgromadzenie Członków.

7.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu.

 

§26

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

2. Określanie szczegółowych kierunków działania.

3. Ustalanie projektu budżetu.

4. Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

5. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.

6. Powoływanie komisji, kół, zespołów oraz określanie ich zadań.

7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

8. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli tak postanowi Walne Zebranie Członków.

9. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania lub wykluczania członków, w tym pozbawiania godności członka honorowego Stowarzyszenia.

10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

11. Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

12. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał, regulaminów.

13. Reprezentacja Stowarzyszenia w stosunkach z innymi podmiotami, sądami oraz organami władzy publicznej.

 

§ 27

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. W jej skład wchodzą: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.

2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa regulamin Komisji o którym mowa w & 20 ust 6 Statutu.

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w szczególności jej działalności finansowej.

b. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli.

c. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu.

d. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.

e. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.

f. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 28

1. Przewodniczący i delegowani członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

4. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa z winy umyślnej.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek upływu kadencji, ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, zrzeczeniu się udziału w tej władzy, odwołanie przez Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich obecnych członków.

 

Rozdział V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 29

 

W skład majątku Stowarzyszenia mogą wchodzić:

1. nieruchomości

2. ruchomości

3. fundusze

4. inne prawa majątkowe

Majątek może być przeznaczony wyłączenie do realizacji celów statutowych.

 

§ 30

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

1. Składki Członkowskie.

2. Darowizny, zapisy i spadki.

3. Dochody z nieruchomości, ruchomości stanowiących własności lub będących w posiadaniu Stowarzyszenia.

4. Dotacje

5. Wpływy z ofiarności publicznej

6. Pożytki z posiadanych praw

7. Inne wpływy z działalności statutowej oraz praw przysługujących Stowarzyszeniu.

 

§31

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane systematycznie.

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia lub kurateli, zwanych dalej ”osobami bliskimi”.

4. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

6. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§32

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§33

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w trybie określonym w §24 ust.2.

2. Wszelkie zmiany w statucie Stowarzyszenia wprowadza się w formie uchwały lub uchwala się tekst jednolity. Uchwałę o ogłoszeniu tekstu jednolitego podejmuje Walne Zebranie Członków.

 

§34

1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

2. Jeżeli uchwała, o której mowa w pkt 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia.