Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Regulamin świetlicy

 

 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 -17.00
 2. Świetlica zorganizowana jest dla wszystkich uczniów w szczególności dla uczniów klas  I-III szkoły podstawowej.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 4. Uczniowie są odbierani ze świetlicy przez rodziców lub osoby upoważnione.
 5. Uczniowie uczęszczający do świetlicy powinni być odbierani przez upoważnione osoby do godziny 17.00. Każdorazowe spóźnienie rodzica lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka zostaje przez nauczyciela odnotowane: nauczyciel sporządza notatkę służbową z podaniem informacji kto i o której odebrał dziecko.
 6. Uczniowie, którzy ukończyli 7 lat mogą opuszczać świetlicę samodzielnie  za pisemną zgodą rodziców na odpowiednim druku - zgoda na samodzielny powrót.
 7. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zapisu do świetlicy, który wypełniają rodzice. Wniosek zawiera podstawowe dane:

-       imiona i nazwisko uczestnika,

-       klasę ucznia,

-       numer pesel ucznia,

-       czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej,

-       informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy,

-       do kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ( imię i nazwisko, numery telefonów).

 1. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
 2. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
 3. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.
 4. W świetlicy nauczyciel jest zobowiązany do stworzenia odpowiednich warunków do odrabiania prac domowych przez uczniów.

 

Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy

 

1.  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo:

-       do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

-       do korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań.

2.   Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

-       nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),

-       dbania o porządek i wystrój świetlicy,

-       poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

-       kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń    nauczyciela, wychowawcy,

-       przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

Regulamin zachowania w sytuacji zagrożenia zakażeniem COVID - 19

 

Ze względu na bezpieczeństwo rodzice/ opiekunowie prawni dzieci powinni ograniczyć przebywanie dzieci w świetlicy szkolnej.

 1. Do świetlicy przyjmowane są tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych oraz na boisku szkolnym, na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz dzieci powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 4. Podczas przechodzenia do świetlicy/ wychodzenia z niej nauczyciele i uczniowie są zobowiązani do korzystania ze środków ochrony osobistej  -  przyłbice lub maska ochronna. Zaleca się zasłanianie ust i nosa przez nauczycieli i uczniów także podczas grupowych zajęć świetlicowych.
 1. Nauczyciel dopilnowuje, by uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, przed rozpoczęciem każdej zabawy i zajęć, po jej zakończeniu, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
 2. Podczas zajęć i zabawy nauczyciel zwraca szczególna uwagę, aby dzieci nie brały zabawek do buzi.
 3. Nauczyciel często przypomina dzieciom o zasadach bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia zakażeniem COVID-19.
 4. Nauczyciel wietrzy sale co 45 minut, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także       w czasie zajęć, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków. W miarę możliwości okno należy pozostawić otwarte podczas przebywania dzieci w świetlicy.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
 6. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 1. Zabawki, których nie można zdezynfekować płynem (w szczególności puzzle, książki, gry planszowe) umieszczone są w pudłach z przeznaczeniem na każdy dzień tygodnia.
 2. Użyte przez dzieci w szczególności zabawki i sprzęt sportowy dezynfekuje nauczyciel po użyciu przez grupę.
 3. Z sali zostają usunięte wszystkie zabawki oraz przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować.
 4. Uczniowie i nauczyciele ochraniają podczas kichania i kaszlu usta oraz unikają dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć  sportowych, w których nie można zachować dystansu, nauczyciele ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe.
 6. Uczniowie spożywają posiłki w salach świetlicy lub na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 7. W jednej sali przebywa jedna grupa z jednym nauczycielem.
 8. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 9. Po zajęciach urządzenia w szczególności ławki i krzesełka są dezynfekowane przez pracowników obsługi.