PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

I. Cel główny:

- Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych i do życia szkolnego poprzez:

- podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wszechstronnym rozwojem dzieci,

- pedagogizację,

- stwarzanie możliwości rodzicom do współpracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

II. Cele szczegółowe:

- poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły,

- uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców,

- współpraca w realizacji zadań szkoły,

- wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej,

- korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców.

III. Procedury osiągania celów

Poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły

Zadania

Sposoby realizacji

Zbieranie informacji poprzez:

zaplanowaną diagnozę oczekiwań oraz wniosków ze współracy ze szkołą

Ankietowanie wszystkich rodziców na poziomach nauczania:

  • I diagnoza: w klasie pierwszej, na drugim spotkaniu w roku szkolnym za pomocąankiety.
  • II diagnoza: w klasie III na przedostatnim spotkaniu w roku szkolnym za pomocą ankiety.
  • III diagnoza: w klasie VI na przedostatnim spotkaniu w roku szkolnym za pomocą ankiety (opracowywaniem wyników ankiet będą zajmować się wychowawcy klas).

rozmowy wychowawców na spotkaniach z rodzicami

Zbieranie uwag i wniosków na temat bieżąej pracy szkoł podczas zaplanowanych spotkańz rodzicami. (protokółz zebrania).

opiniowanie dokumentów oraz przedsięwzięć planowanych i realizowanych przez szkołę

Zbieranie podczas spotkań z rodzicami i zebrań Rady Rodziców opinii i sugestii na temat dokumentów oraz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez szkołę(protokoł z zebrań).

Uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoł w stosunku do rodziców

Zadania

Sposoby realizacji

Zapoznawanie rodziców z prawem szkolnym.

Zapoznanie na pierwszym zebraniu z rodzicami ze Statutem Szkoł, Koncepcją Pracy Szkoł, Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.

Zapoznanie rodziców z ocenianiem w klasach I-III oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania w klasach IV-VI na pierwszym zebraniu. Pisemne potwierdzenie zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Umożliwienie rodzicom wgląu w Statut Szkoł, KoncepcjęPracy Szkoł, Program Wychowawczym i Program Profilaktyki.

Zapoznawanie na bieżąco rodziców ze szkolnymi regulaminami na zebraniach z rodzicami oraz poprzez zamieszczanie ich na szkolnych tablicach ogłoszeń

Przekazywanie rodzicom informacji o potrzebach i oczekiwaniach szkoły.

Rozmowy wychowawców na spotkaniach z rodzicami (protokoły z zebrań).

Rozmowy nauczycieli z rodzicami podczas indywidualnych dyżurów (notatka w dzienniku lekcyjnym).

Rozmowy dyrektora z Radą Rodziców.

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń

Współraca w realizacji zadańszkoł

Umożiwianie rodzicom kontaktów z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją

Organizowanie spotkań z wychowawcązgodnie z terminarzem podanym na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu. Terminarz opublikowany jest na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń

Organizowanie indywidualnych dyżurów nauczycieli. Informacja o dyżurach na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

Działalność Rady Rodziców na podstawie uchwalonego regulaminu, zgodnie ze Statutem Szkoły.

Uchwalanie w porozumieniu z RadąPedagogicznąProgramu Wychowawczego Zespoł Szkolno – Przedszkolnego i Programu Profilaktyki.

  • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania.
  • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoł
  • Organizowanie wspónych przedsięwzięć
  • Wspieranie materialne przedsięwzięć realizowanych w szkole.

Stwarzanie okolicznośi do udział rodziców w żciu szkoły.

Organizowanie otwartych imprez i uroczystośi szkolnych zgodnie z kalendarzem imprez (informacja na stronie internetowej).

Pomoc rodziców w opiece nad dziećmi podczas imprez na terenie szkoły.

Wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej.

Dostarczanie rodzicom wiedzy dotyczących rozwoju dziecka.

Pedagogizacja rodziców poprzez:

a. prelekcje,

b. prezentacje multimedialne,

c. zajęia otwarte,

d. organizowanie spotkańze specjalistami,

e. udostęnianie rodzicom fachowej literatury z biblioteki szkolnej.

Doskonalenie umiejętności wychowawczych.

Organizowanie pomocy dla rodziców z mająych problemy wychowawcze.

Informowanie rodziców o zalecanych pozycjach książkowych dotyczących rozwoju i wychowania dziecka.

Udostępnianie informacji na temat instytucji wspomagających rodziców w procesie wychowania.

Współpraca w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

Organizowanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w środowisku szkoły, w tym: kierowanie rodziców do instytucji udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, medycznej.

Korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców

Angażowanie rodziców do współtworzenia oferty zajęć pozalekcyjnych.

Współtworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły.

Współpraca przy realizacji projektów podnosząych jakość pracy szkoły.

Zapraszanie rodziców do włązania się w realizację projektów podnosząych jakość pracy szkoły.

Korzystanie z wiedzy, zainteresowańi umiejęnośi rodziców do podnoszenia jakośi realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych.

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

Organizowanie wycieczek do zakładów pracy rodziców.

Organizowanie spotkańz rodzicami mającymi ciekawe zainteresowania.

ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI

Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel:

tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów.

NAUCZYCIELE

RODZICE

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ

1. Realizować program wychowawczy i profilaktyki zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach uczniów.

2. Rzetelnie i obiektywnie informować o postępach dzieci. Przekazywać informacje o sukcesach dzieci.

3. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom o postępach dziecka w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym). Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli oraz na korytarzu szkolnym.

4. Służyć pomocą rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

5. Przestrzegać Wewnątrzszkolnego Oceniania.

6. Uwzględniać propozycje rodziców w swojej pracy.

7. Nie wyrażać negatywnych opinii o rodzicach w obecności dzieci. Nie podważać ich autorytetu .

1. Systematycznie śledzić postępy dziecka w nauce, uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Informacje o dziecku uzyskiwać na zebraniach, dyżurach lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.

2.Kontaktować się z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (poprzez telefon do szkoły). Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne. Miejscem kontaktów dyrektora szkoły i rodziców na terenie szkoły jest gabinet dyrektora, a pedagoga i logopedy – ich gabinety. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom o postępach dziecka w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym).

3. Zadbać, aby lekcje były odrabiane na bieżąco.

4. Kontrolować dzienniczki. Nie bagatelizować uwag na temat zachowania dziecka.

5. Kontaktować się z nauczycielem w celu rozwiązania problemu dydaktycznego i wychowawczego. Uzgadniać jednolity front oddziaływań.

6. Sytuacje problemowe rozwiązywać najpierw z wychowawcą; jeśli zajdzie potrzeba - z pedagogiem. Podejmowanie rozmów, mających na celu wyjaśnienie konfliktu między dzieckiem własnym a innym, jest dopuszczalne tylko w obecności wychowawcy, pedagoga lub rodzica tegoż dziecka.

7. Nie wyrażać negatywnych opinii o szkole, nauczycielach, w obecności dzieci. Nie podważać autorytetu nauczyciela.

NASZA WSPÓŁPRACA BĘDZIE SIĘ OPIERAĆ NA WZAJEMNEJ UPRZEJMOŚCI,

ŻYCZLIWOŚCI, DYSKRECJI I SZACUNKU DLA SIEBIE.

V. Formy współpracy

1. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

2. Zebrania z rodzicami, konsultacje.

3. Indywidualne rozmowy na życzenie rodziców i nauczyciela. Uzgadnianie wspólnego postępowania, współdecydowanie z nauczycielem o planach wobec dziecka.

4. Udział rodziców w uroczystościach klasowych i szkolnych.

5. Pedagogizacja rodziców.

6. Udział rodziców w „lekcjach otwartych”.

7. Pomoc rodziców w przygotowaniu uroczystości szkolnych.

8. Pomoc rodziców w opiece nad dziećmi podczas imprez na terenie szkoły.

9. Podziękowanie rodzicom za udział w pracach na rzecz szkoły i klasy, poprzez listy

gratulacyjne i dyplomy.

10. Praca w „trójkach klasowych” i Radzie Rodziców.

VI. Harmonogram spotkań z rodzicami

Przewidywany termin

Założenia

IX

Zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły (Statut Szkoł z WO, Koncepcja Pracy Szkoły).

Zapoznanie rodziców i zebranie propozycji do Programu Wychowawczego Szkoł i Programu Profilaktyki Szkoł.

Zapoznanie rodziców z ocenianiem w klasach I-III oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania w klasach IV-VI i planami wychowawczymi.

Ustalenia ogólne dotycząe organizacji pracy szkoł.

XI

Pedagogizacja rodziców (temat wybiera wychowawca z uwzglęnieniem propozycji rodziców).

Informacje o postęach w nauce i zachowaniu uczniów.

I/II

Spotkanie z wychowawcąpodsumowująe I półocze. Przedstawienie oceny opisowej w klasach I-III, ocen na I okres w klasach IV-VI.

Ustalenia ogólne dotycząe organizacji pracy w II okresie.

IV/V

Pedagogizacja rodziców. Pogadanka na określony dostosowana tematyką do problemów zauważonych w klasie.

 Informacja o postępach dziecka w II semestrze.

 Podsumowanie pracy, wnioski na przyszły rok szkolny.


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP