REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

 1. Postanowienia ogólne:

Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy, tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

 1. Podstawa prawna:1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z dnia 19 czerwca 2001 r. Nr. 61, poz. 624 z późn. zm.).3.Ustawa z dnia 29 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym art. 43 ust. 1 (Dz. U z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).3.Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie.
 2. Cele i zadania świetlicy:Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:
  - zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
  - kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
  - rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
  - udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
  - organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
  - współpracują ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym uczniów.

  Do zadań świetlicy należy:
  - organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;- organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
  - odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
  - upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  - rozwijanie samodzielności i samorządności;
  - współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
  - zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.
 3. Założenia organizacyjne:
  1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 -17.00,
  2. Świetlica zorganizowana jest przede wszystkim dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
  3. Liczba uczniów mogących korzystać ze świetlicy jest ograniczona i zależy od warunków lokalowych. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci, których oboje rodzice pracują.
  4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
  5. Uczniowie są odbierani ze świetlicy przez rodziców lub osoby upoważnione.
  6. Uczniowie uczęszczający do świetlicy powinni być odbierani przez upoważnione osoby do godziny 17.00. W przypadku powtarzających się spóźnień następuje skreślenie ucznia z listy wychowanków świetlicy.
  7. Uczniowie, którzy ukończyli 7 lat mogą opuszczać świetlicę samodzielnie za pisemną zgodą rodziców.
  8. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie do świetlicy, który wypełniają rodzice. Wniosek zawiera podstawowe dane:- imiona i nazwisko uczestnika;- datę i miejsce urodzenia;- adres zamieszkania;- czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej ;- informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy;- dane do kontaktu z rodzicami (tel. do zakładu pracy opiekunów).
  9. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
  10. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
  11. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
  12. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.
 4. Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy.Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo:
  - do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
  - do korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
  - nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
  - dbania o porządek i wystrój świetlicy,
  - poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
  - kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela, wychowawcy,
  - przestrzegania regulaminu świetlicy.


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP